Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3549. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju govejega mesa, stran 11103.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02- ZMR) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju govejega mesa
1. člen
V pravilniku o označevanju govejega mesa (Uradni list RS, št. 103/01) se v 2. členu 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. skupina živali pomeni goveje živali, ki so bile zaklane v enem klavno-predelovalnem obratu, rojene v isti državi, rejene v istih državah in razkosane v istih razsekovalnih obratih. Pri razrezu trupov oziroma četrti se velikost skupine živali določi s številom trupov oziroma polovic, ki so bili razrezani skupaj, vendar velikost skupine živali ne sme presegati proizvodnje enega dne. Pri nadaljnjem razrezu ali mletju govejega mesa se skupina lahko oblikuje iz skupin, določenih v prejšnjem stavku, katerih meso je bilo nadalje razsekano ali zmleto v istem dnevu;«.
8. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»8. meso v razseku je goveje meso, razrezano na četrti oziroma druge osnovne kose razseka posamezne četrti;«.
Črtata se 9. in 14. točka.
V 15. točki se pika nadomesti s podpičjem in se dodajo nove 16., 17. in 18. točke, ki se glasijo:
»16. registrska številka klavnice je številka, ki jo podeli Veterinarska uprava RS klavnici, v kateri je bila žival oziroma skupina živali zaklana;
17. registrska številka razsekovalnega obrata je številka, ki jo podeli Veterinarska uprava RS klavnici, v kateri je bila žival oziroma skupina živali razsekana;
18. mleto meso je meso govedi, pridobljeno s sekljanjem oziroma sekljanjem s pomočjo volka.«.
10. do 18. točka se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Etiketa mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– klavno-predelovalni obrat in državo, kjer je bila žival zaklana, z navedbo »Zaklano v (ime države in registrska številka klavnice)«;
– referenčno številko ali kodo, ki zagotavlja povezavo med mesom in živaljo ali skupino živali z navedbo »Ref. Št. (številka ali koda)«. Ta številka je lahko identifikacijska številka posamezne živali, od katere je bilo meso pridobljeno;
– državo rojstva živali z navedbo »Rojena (ime države)«;
– vse države reje živali z navedbo »Rejena (vse države reje)«;
– datum zakola z navedbo »Zaklano (dan, mesec in leto)«.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se živali, ki so bile rojene pred 1. januarjem 2001 in za katere se ne pozna države rojstva in vseh držav reje, pod državo reje in državo rojstva navede označbo »NZ«. Pri uvoženih živalih, katerih podatki niso znani, se njihovo meso označi z navedbo »Poreklo: NZ« in »Zaklano: št. obrata zakola«.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Označba za označevanje mesa v razseku mora vsebovati:
– klavni obrat in državo, kjer je bila žival zaklana, z navedbo »Zaklano v (ime države in registrska številka klavnice)«;
– razsekovalni obrat in države, v katerih je bila žival razsekana, z navedbo »Razsekano v (ime države in registrska številka razsekovalnice)«;
– referenčno številko ali kodo, ki zagotavlja povezavo med mesom in živaljo ali skupino živali z navedbo »Ref. Št. (številka ali koda)«. Ta številka je lahko identifikacijska številka posamezne živali, od katere je bilo meso pridobljeno;
– državo rojstva živali z navedbo »Rojena (ime države)«;
– vse države reje živali z navedbo »Rejena (vse države reje)«;
– podatke, predpisane s predpisi, ki urejajo veterinarstvo in označevanje živil.
Kadar razsek opravlja klavnica, se na mestu registrske številke razsekovalnega obrata navede registrska številka klavnice. Pri tem mora biti nedvoumno navedeno, da gre za razsek in zakol v istem obratu. Če je goveje meso razkosano v objektih, ki nimajo registrske številke (npr. mesnice), mora biti na mestu registrske številke naveden naslov objekta.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se za živali, ki so bile rojene pred 1. januarjem 2001 in za katere se ne pozna države rojstva in vseh držav reje, pod državo reje in državo rojstva navede označbo »NZ«. Pri uvoženih živalih, katerih podatki niso znani, se njihovo meso označi z navedbo »Poreklo: NZ« in »Zaklano: (št. obrata zakola)«.
4. člen
V 5. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri prodaji govejega mesa na drobno v razsutem stanju (npr. mesnice) posameznemu potrošniku se lahko etiketa zamenja s pisno informacijo na vidnem mestu, tako da je nedvoumno, za katero meso takšna označba velja. Ta informacija mora vsebovati vse podatke iz prejšnjega člena.«.
5. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak klavno-predelovalni obrat in razsekovalni obrat mora voditi evidence, iz katerih so razvidne referenčne številke ali kode za posamezne živali, količina vhodnega in izhodnega mesa ter povezava med vhodom in izhodom mesa. Prodajalec mora zagotoviti sledljivost mesa govedi iz trgovskih dokumentov o blagu (npr. dobavnica, prevzemni list itd.), na katerih so za vsako dobavljeno meso navedene referenčne številke ali kode, iz katerih je mogoče ugotoviti sledljivost mesa. Povezava med oznakami na mesu na prodajnem mestu in trgovskimi dokumenti o blagu mora biti jasna.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Klavni obrati so dolžni sporočiti podatke o zaklani govedi v centralni register govedi, ki ga vodi SIR, v skladu z roki in načini, ki jih določa predpis, ki ureja označevanje in registracijo govedi. Klavni obrati v centralnem registru govedi po elektronski poti preverijo istovetnost podatkov o izvoru zaklane govedi.«.
6. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika mora označba za mleto meso vsebovati še datum priprave mesa.«.
7. člen
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je lahko meso, ki je bilo proizvedeno pred 31. decembrom 2002, v prometu do prodaje zalog oziroma preteka roka uporabnosti.«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati dva meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-3/01/3
Ljubljana, dne 27. maja 2003.
EVA 2002-2311-0253
mag. Franci But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister za zdravje