Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3594. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2003, stran 11270.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97 in 70/97, 10/98, 74/98) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 6. redni seji dne 2. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2003
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2003 (Uradni list RS, št. 35/03), ki se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
   – v tolarjih
I.  Prihodki skupaj                   895,086.110,69
70  Davčni prihodki                   440,189.000,00
71  Nedavčni prihodki                  133,775.037,81
72  Kapitalski prihodki                 41,905.080,50
73  Pprejete donacije                  19,038.000,00
74  Transferni prihodki                 260,178.992,38
 
II.  Odhodki skupaj                  1.155,550.249,15
40  Tekoči odhodki                   354,324.670,44
41  Tekoči transferi                  289,975.351,41
42  Investicijski odhodki                316,168.552,83
43  Investicijski transferi               195,081.674,47
III. Proračunski primanjkljaj              -260,464.138,46
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev                  –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev                 –
VII. Skupni primanjkljaj P-O
   ter saldo prejetih in danih posojil        -260,464.138,46
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                           –
IX.  Odplačilo dolga                   30,083.333,30
X.  Neto zadolževanje                  -30,083.333,30
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računih                     -290,547.471,76
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov so priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2003.
Št. 403-01-01/1
Prevalje, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.