Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003

Kazalo

3525. Poslovnik o delu Komisije za verifikacijo zdravstvenih dejavnosti in programov na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 11063.

Na podlagi 13. člena pravilnika o postopku verifikacije zdravstvenih dejavnosti in programov, ki se izvajajo na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/03) je minister za zdravje sprejel
P O S L O V N I K
o delu Komisije za verifikacijo zdravstvenih dejavnosti in programov na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Komisije za verifikacijo zdravstvenih dejavnosti in programov na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
(1) Sedež komisije je v Ljubljani.
(2) Komisija ima svoj žig z napisom: Republika Slovenija – Ministrstvo za zdravje – Komisija za verifikacijo zdravstvenih dejavnosti in programov na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti v Republiki Sloveniji.
3. člen
(1) Komisija je strokovni organ, ki je neodvisen pri svojem delu.
(2) Komisija posluje v slovenskem jeziku.
4. člen
(1) Delovanje komisije je javno.
(2) O svojem delu komisija poroča ministru, pristojnemu za zdravje v obliki rednih letnih poročil. Komisija prek Ministrstva za zdravje obvešča javnost o svojem delu tudi s predstavitvijo dela na novinarskih konferencah, s sporočili medijem, z objavami poročil in predlogov v medijih in s posebnimi publikacijami.
II. SEJE KOMISIJE
5. člen
(1) Seje so praviloma redne, izjemoma pa so lahko izredne. Redne seje skliče predsednik.
(2) Izredna seja se skliče, če to zahteva predsednik ali vsaj trije člani.
6. člen
(1) Seje vodi predsednik ali njegov namestnik.
(2) Predlagatelj sklica mora predložiti gradivo o zadevi, zaradi katere je predlagal sklic seje.
7. člen
(1) Sklic seje s predlogom dnevnega reda in gradivom se pošlje članom najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo.
(2) V primerih, ki jih oceni predsednik za nujne, lahko skliče sejo v roku, krajšem od sedem dni, tudi po telefonu, telefaksu ali elektronski pošti.
(3) Sekretar pripravi sklic seje in predlog dnevnega reda v skladu z navodilom predsednika.
8. člen
(1) O delu komisije obvešča javnost v dogovoru z ministrom, pristojnim za zdravje oziroma drugo od njega pooblaščeno osebo predsednik, njegov namestnik, drugi član ali sekretar, po pooblastilu predsednika.
(2) Seje komisije so javne. Javnost se lahko izključi, kadar je to potrebno zaradi varstva državne, uradne in poslovne tajnosti.
9. člen
Člani komisije imajo pravico in dolžnost, da se udeležujejo sej. V primeru, da se iz objektivnih razlogov seje ne morejo udeležiti, morajo o tem pravočasno obvestiti predsednika ali sekretarja.
10. člen
(1) Za svoje delo imajo člani pravico do povračila stroškov in nagrade.
(2) Članom pripada nagrada:
– za udeležbo na redni seji,
– za udeležbo na izredni seji,
– za sodelovanje v delovni skupini.
Nagrada mesečno ne sme preseči višine neto zneska izhodiščne bruto plače za I. tarifni razred, dogovorjene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
(3) Namestniku predsednika pripada nagrada:
– za udeležbo na redni seji,
– za udeležbo na izredni seji,
– za sodelovanje v delovni skupini,
– za sklic in vodenje seje.
Nagrada mesečno ne sme preseči višine dvakratnega neto zneska izhodiščne bruto plače za I. tarifni razred, dogovorjene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
(4) Konkretno višino nagrad za posamezne člane s sklepom določi predsednik komisije, ki odgovarja za to, da je višina plačila določena v skladu s tem poslovnikom.
(5) Sredstva za povračilo stroškov in nagrade za člane komisije zagotavlja Ministrstvo za zdravje.
11. člen
(1) Komisija sklepa veljavno, če je na seji prisotna večina članov. Navzočnost članov se ugotovi na podlagi podpisov na listi navzočih na seji, ki je priloga zapisnika seje.
(2) Komisija odloča z navadno večino. V primeru neodločenega izida glasovanja se predlog zavrne.
(3) Komisija praviloma odloča z javnim glasovanjem, ki se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča. Glasuje se z vzdigovanjem rok, pri tem se v zapisnik napiše, koliko članov je glasovalo ZA in koliko PROTI predlogu ter koliko se jih je vzdržalo.
(4) Vsak član ima pravico podati na zapisnik ločeno mnenje.
12. člen
Ko predsednik začne sejo, seznani komisijo, kdo izmed članov in drugih vabljenih na sejo ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti. Na začetku seje lahko predsednik daje pojasnila v zvezi z delom na seji in v zvezi z drugimi vprašanji.
13. člen
(1) Na začetku seje komisija določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda komisija najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda in nato o predlogih, da se dnevni red razširi.
(3) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi zanje nastali po sklicu komisije in če je bilo članom izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red.
14. člen
(1) Po določitvi dnevnega reda komisija odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje in se seznani z uresničitvijo sklepov prejšnje seje.
(2) Predsednik ali vsak član lahko da pripombo k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni.
(3) Predsednik ugotovi, da je sprejet zapisnik, h kateremu ni bilo pripomb, ali zapisnik, ki je bil po sprejetih pripombah ustrezno spremenjen ali dopolnjen.
(4) Sprejet zapisnik se pošlje v vednost ministru, pristojnemu za zdravje.
15. člen
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu, ki ga lahko komisija med sejo spremeni, če s tem soglaša večina na seji navzočih članov.
(2) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda se lahko poda kratka obrazložitev.
(3) Člani se k razpravi prijavijo z dvigom rok in prevzemajo besedo, ko jih k besedi pozove predsednik.
(4) Razprave na seji praviloma časovno niso omejene, če komisija na seji ne sklene drugače.
16. člen
(1) Seja komisije se zaključi, ko je izčrpan predvideni dnevni red. Obravnava posamezne točke dnevnega reda se lahko po sklepu komisije prekine ali odloži.
(2) V primeru, da predsednik med sejo ugotovi, da ni več navzoča večina članov, sejo zaključi ali prekine z dogovorom navzočih članov o datumu sklica nadaljevanja seje.
17. člen
(1) O delu komisije se vodi zapisnik, ki obsega podatke o udeležbi na seji in glavne podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je razpravljalo, o sklepih, ki so bili na seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
(2) Zapisnik praviloma vodi sekretar komisije. Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik in sekretar.
III. ORGANIZACIJA
18. člen
(1) Komisijo predstavlja njegov predsednik.
(2) Predsednik opravlja naslednje naloge:
– vodi in organizira delo komisije,
– zastopa in predstavlja komisijo,
– obvešča javnost o delu komisije,
– predlaga komisiji v sprejem letno poročilo o delu in ga predloži ministru, pristojnemu za zdravje.
(3) V primeru odsotnosti ga nadomešča namestnik, ki ga pooblasti predsednik ali eden od članov, ki ga za vsak primer posebej pooblasti predsednik.
19. člen
(1) Član komisije je lahko predčasno razrešen:
– če to sam zahteva,
– če je obsojen na kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti,
– zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje svoje funkcije,
– če ne izpolnjuje več pogojev za člana komisije,
– če ne ravna v skladu z zakonom,
– če se ne udeležuje sej komisije.
(2) Član je predčasno razrešen, če predsednik komisije ugotovi nastop enega od razlogov iz prejšnjega odstavka in na tej podlagi odloči o predčasni razrešitvi. O predčasni razrešitvi predsednika komisije odloči minister, pristojen za zdravje. Pobudo za predčasno razrešitev na podlagi druge do šeste alinee prejšnjega odstavka lahko poda predsedniku komisije oziroma ministru, pristojnemu za zdravje, vsak član komisije.
20. člen
(1) Strokovno-administrativne naloge za komisijo opravlja sekretar.
(2) Naloge sekretarja so:
– pomoč predsedniku pri organiziranju dela komisije,
– skrb za zbiranje in pripravo gradiva,
– vodenje zapisnika seje,
– skrb za uresničevanje sklepov in odločitev komisije,
– koordiniranje dela delovnih skupin,
– skrb za arhiviranje gradiv in
– druge strokovno-operativne naloge.
(3) Sekretar bo opravljal delo v statusu uradnika in bo v delovnem razmerju na Ministrstvu za zdravje. Za naloge ga posebej pooblasti minister, pristojen za zdravje in mu za to odredi poseben dodatek k redni plači.
(4) Za naloge iz drugega odstavka tega člena je sekretar odgovoren predsedniku komisije.
21. člen
(1) Za pripravo strokovnih podlag za odločanje lahko komisija ustanovi stalne ali občasne strokovne delovne skupine, ki jih sestavljajo člani komisije in zunanji sodelavci.
(2) Skupino vodi in predstavlja predsednik ali član komisije, ki ga pooblasti predsednik.
IV. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta poslovnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-10/2003
Ljubljana, dne 16. julija 2003.
EVA 2003-2711-0035
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost