Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003

Kazalo

3520. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica-levi breg Save (1999-2008), stran 11058.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save (1999–2008)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save, št. 02-08/99 z dne 12. aprila 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Radovljica – levi breg Save, ki meri 6.862,60 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Bled, v Občini Radovljica, oziroma v katastrskih občinah Begunje, Srednja vas, Otok, Nova vas, Hraše, Radovljica, Predtrg, Mošnje, Brezje, Ljubno in Peračica.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Radovljica – levi breg Save je z dnem 1. 1. 1999 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 3.582,67 ha, od katere je:
– 2.980,05 ha večnamenskih gozdov, 58,82 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno socialnim in ekološkim funkcijam ter 543,80 varovalnih gozdov;
– 2.954,07 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 628,60 ha državnih gozdov;
B) lesna zaloga: 266,2 m3/ha, od tega 160,4 m3/ha iglavcev in 105,8 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 6,23 m3/ha, od tega 3,63 m3/ha iglavcev in 2,60 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save (1999–2008) so določene funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Radovljica – levi breg Save za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 98.378 m3, od tega 57.028 m3 iglavcev in 41.350 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 799,59 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 82,82 ha,
– varstvena dela, potrebna za preprečitev ali omejitev motenj pri delovanju gozda, in sicer zaščita pred divjadjo s količenjem ali tulci in premazovanjem na površini 146,66 ha, zaščita pred boleznimi in škodljivci v obsegu 75 delovnih dni, zaščita pred erozijo v obsegu 24 delovnih dni ter zaščita pred požari s postavitvijo 14 kosov protipožarnih tabel,
– nega habitatov prostoživečih živali, in sicer z vzdrževanjem travnih površin in grmišč na površini 77 ha, s sadnjo 450 sadik plodonosnega drevja, z ohranjanjem in nego biotopov, pomembnih za ohranjanje in razvoj ogroženih vrst, v obsegu 12 delovnih dni, z vzdrževanjem 20 vodnih virov in kalov ter s postavitvijo 15 kosov valilnic,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 6,7 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 23,3 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Radovljica – levi breg Save v obdobju 2003 – 2008 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save (1999–2008).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Radovljica, Šercerjeva 37, Radovljica in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-3/00/6
Ljubljana, dne 9. julija 2003.
EVA 2000-2311-0253
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost