Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003

Kazalo

3522. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bled (2001-2010), stran 11060.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bled (2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Bled, št. 02-10/01 z dne 31. januarja 2003, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Bled, ki meri 7.429,57 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Bled in Kranjska Gora, oziroma v katastrskih občinah Zasip, Podhom, Spodnje Gorje, Višelnica I, Zgornje Gorje, Poljšica, Rečica, Bled, Višelnica II, Želeče in Bohinjska Bela.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Bled je z dnem 1. 1. 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.651,84 ha, od katere je:
– 1.473,12 ha večnamenskih gozdov, 2.767,86 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno socialnim in ekološkim funkcijam ter 410,86 ha varovalnih gozdov;
– 4.003,94 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 391,56 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb, 159,96 ha državnih gozdov ter 96,38 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 292,5 m3/ha, od tega 199,1 m3/ha iglavcev in 93,4 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 6,56 m3/ha, od tega 4,44 m3/ha iglavcev in 2,12 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bled (2001–2010) so določene funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Bled za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 170.940 m3, od tega 124.141 m3 iglavcev in 46.799 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 682,2 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 110,1 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, na površini 226,7 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 11,5 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 29,3 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bled so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Bled v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bled (2001–2010).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bled je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Pokljuka, Triglavska cesta 47, Bled in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bled.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-2/2001/10
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2002-2311-0161
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost