Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003

Kazalo

3533. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Rakitovec, stran 11074.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 - ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mejnega
prehoda za obmejni promet Rakitovec
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega prehoda za obmejni promet Rakitovec (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za mejni prehod Rakitovec, ki ga je izdelal Investbiro Koper, d.d., pod št. 0563-1, junija 2003, in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27 a, Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega nepremičnine za gradnjo objekta mejnega prehoda, nadstrešnice in ureditev vozišča na zemljiščih, parc. št. 1605/2 in 1606/3, k.o. Rakitovec.
Ureditveno območje obsega tudi traso za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, to je električni kablovod in telefonski kabel.
Trasa električnega NN kablovoda v dolžini 2400 m je predvidena po javni cesti, na zemljiščih k.o. Rakitovec, parc. št. 1606/3.
Priključni telefonski kabel v dolžini 2400 m je predviden po javni cesti, na zemljiščih k.o. Rakitovec, parc. št. 1606/3.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz 1. člena te uredbe in je razvidna iz situacije v M 1:500, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda urejajo:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Sežana (Uradne objave, št. 14/88, 1/89, 37/89 in 5/92) in družbenega plana Občine Sežana (Uradne objave, št. 14/88, 4/89, 37/89, 5/92 in 18/93),
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01),
– ureditveno območje mejnega prehoda ureja odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave, št. 28/91).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so namenjena za izgradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo dvojnega objekta, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola,
– gradnjo dvojne nadstrešnice nad voziščem,
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda,
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture in
– zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-16
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
EVA 2003-1520-0007
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost