Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003

Kazalo

3519. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (1999-2008), stran 11057.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica
(1999–2008)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žirovnica, št. 02-07/99 z dne 12. aprila 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Žirovnica, ki meri 7.086,65 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Jesenice in Žirovnica, oziroma v katastrskih občinah Blejska Dobrava, Koroška Bela, Potoki, Žirovnica, Zabreznica in Doslovče.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Žirovnica je z dnem 1. 1. 1999 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.329,35 ha, od katere je:
– 2.643,23 ha večnamenskih gozdov ter 1.686,12 varovalnih gozdov;
– 2.468,72 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 1.860,63 ha državnih gozdov;
B) lesna zaloga: 233,2 m3/ha, od tega 143,8 m3/ha iglavcev in 89,4 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 4,88 m3/ha, od tega 2,77 m3/ha iglavcev in 2,11 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (1999–2008) so določene funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Žirovnica za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 101.591 m3, od tega 64.078 m3 iglavcev in 37.513 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 334,4 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 53,0 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, na površini 68,1 ha,
– gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest v dolžini 12,2 km,
– gradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak v dolžini 21,8 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Žirovnica v obdobju 2003–2008 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (1999–2008).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žirovnica je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 68, Jesenice in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žirovnica.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-4/00/6
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2000-2311-0252
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost