Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3504. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica, stran 11014.

Na podlagi 27. člena in drugega odstavka 34. člena zakona o urejanju naselij (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 11. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine Škofljica sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta)
Zaradi povečanega števila otrok, dvoizmenskega pouka, ki siromaši obšolske dejavnosti učencev in uvedbe devetletke je potrebna razširitev Osnovne šole Škofljica. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja v skladu z veljavnim zazidalnim načrtom se je ugotovilo, da pravno formalno lastništvo zemljišč ni končano in na vseh predvidenih zemljiščih ni možna gradnja. Predmetne spremembe se bodo nanašale na zasnovo prizidka, ki se bo v celoti nahajal na občinski parceli št. 964/1 k.o. Lanišče. Spremembe ne bodo vplivale na kulturno dediščino ali rabo sosednjih zemljišč.
S tem programom se določi skrajšani postopek sprememb in dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica za območje Osnovne šole in vrtec Škofljica in določitev morfoloških enot (Uradni list RS, št. 35/01 –2110) (v nadaljevanju prostorski akt).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Spremembe prostorskega akta se bodo nanašale na:
– zazidalno situacijo, ki določa pogoje za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja,
– načrt gradbenih parcel,
– tehnični elementi za zakoličenje objektov in parcel,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– soglasja pristojnih organizacij.
3. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
Ker gre za skrajšani postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta, morajo pristojni organi in nosilci javnih pooblastil v roku 15 dni od prejema programa priprave, podati svoje projektne pogoje in po prejetem dopolnjenem prostorskem aktu, v roku 15 dni mnenje o upoštevanju projektnih pogojev, sicer se šteje, da se z njim strinjajo.
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. – Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana,
2. JP Vodovod – Kanalizacija – Področje odvajanje odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana,
3. JP Energetika – oskrba s plinom, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana,
4. Telekom Slovenije, d.d. PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana,
5. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
6. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska cesta 53,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana.
Nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi sprememb prostorskega akta je Občina Škofljica. Izdelovalec sprememb zazidalnega načrta in idejnega projekta je Inženiring IBT, Ljubljana d.d., Proletarska 4.
4. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Idejni projekt prizidave osnovne šole.
5. člen
(Vsebina osnutka sprememb prostorskega akta)
– Odlok,
– Grafični del prostorskega akta M 1: 500,
– Obrazložitev,
– Geodetske podloge po potrebi zagotovi Občina Škofljica.
6. člen
(Finančna sredstva)
Za izdelavo naloge se v proračunu Občine Škofljica zagotovi finančna sredstva v proračunski postavki načrti in druga projektna dokumentacija konto 420804, stroškovno mesto 62003.
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00207/02/03
Škofljica, dne 1. julija 2003.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

AAA Zlata odličnost