Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3497. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2002, stran 11008.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane odločbe ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96 in 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 10. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2002, ki izkazuje naslednje stanje:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)       1.657,424.816
   Tekoči prihodki (70+71)            1.578,405.102
70  Davčni prihodki                1.148,338.451
   700 Davki na dohodek in dobiček         780,870.371
   703 Davki na premoženje             186,472.686
   704 Domači davki na blago in storitve      180,995.394
   706 Drugi davki                      –
71  Nedavčni prihodki                430,066.651
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                  283,878.816
   711 Takse in pristojbine             9,745.240
   712 Denarne kazni                  73.984
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     2,042.206
   714 Drugi nedavčni prihodki           134,326.405
72  Kapitalski prihodki               28,567.705
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev                     14,310.311
   721 Prihodki od prodaje zalog               –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev       14,257.394
73  Prejete donacije                  263.658
   730 Prejete donacije iz domačih virov           –
   731 Prejete donacije iz tujine           263.658
74  Transferni prihodki               50,188.351
   740 Transferni prihodki od drugih
   javnofinančnih institucij            50,188.351
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)         1.940,425.569
40  Tekoči odhodki                 507,192.585
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      119,340.797
   401 Prispevki delodajalcev za
   socialno varnost                 17,188.514
   402 Izdatki za blago in storitve        369,656.790
   403 Plačila domačih obresti             375.090
   409 Rezerve                     631.394
41  Tekoči transferi                784,880.755
   410 Subvencije                  22,030.835
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 300,221.084
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                   75,556.966
   413 Drugi tekoči domači transferi        387,071.870
   414 Tekoči transferi v tujino               –
42  Investicijski odhodki              353,992.438
   420 Nakup in gradnja osnovnih
   sredstev                    353,992.438
43  Investicijski transferi             294,359.791
   430 Investicijski transferi           294,359.791
III. Proračunski presežek              –283,000.752
   (Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev
   (750+751+752)                   7,830.310
75  Prejeta vračila danih posojil           7,830.310
   750 Prejeta vračila danih posojil         7,830.310
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                480.000
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                       480.000
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev
   in naložb                      480.000
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.-V.)           7,350.310
 
C)  Račun financiranja:
VII. Zadolževanje proračuna (500)           82,028.911
50  Zadolževanje                   82,028.911
   500 Domače zadolževanje             82,028.911
VIII. Odplačilo dolga (550)
55  550 odplačilo domačega dolga
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           –193,621.531
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)          82,028.911
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)            89,379.221
Presežek odhodkov in izdatkov nad prihodki in prejemki se črpa iz prenosov sredstev na računih iz preteklih let.
2. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana po zaključnem računu za leto 2002 izkazujejo naslednje stanje:
                                SIT
Prenos iz leta 2001                 26,680.628,30
Prihodki leta 2002                   631.394,00
Odhodki leta 2002                  10,000.000,00
Stanje denarnih sredstev 31. 12. 2002        17,312.022,30
Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2003.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-2/2003-8
Sežana, dne 11. julija 2003.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti