Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3491. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Oplotnica, stran 10989.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02) ter v skladu z nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), je Občinski svet občine Oplotnica na 1. izredni seji dne 10. julija 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o vrednotenju športnih programov v Občini Oplotnica
1. člen
V pravilniku o vrednotenju športnih programov v Občini Oplotnica (sprejetem na seji občinskega sveta dne 20. 7. 1999) se 3. člen spremeni tako, da glasi:
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih s sedežem v Občini Oplotnica in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost oziroma organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in delujejo na območju Občine Oplotnica;
– da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto;
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– društva, ki imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini;
– da po pogojih, merilih in normativih za vrednotenje športnih programov dosežejo minimalno 35 točk.
2. člen
V 4. členu se tretja alinea dopolni tako, da glasi:
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Oplotnica.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom se zagotavljajo proračunska sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju);
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjena v kakovostni in vrhunski šport;
– športna rekreacija;
– šport invalidov;
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
– informatika v športu;
– propagandna dejavnost v športu;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport.
4. člen
Dopolni se 6. člen tako, da glasi:
“Občinska uprava vsako leto objavi javni razpis za izbor programov, ki jih bo sofinancirala iz občinskega proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejetja občinskega proračuna.
Komisija za družbene in društvene dejavnosti (v nadaljevanju: komisija) pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev za sofinanciranje letnega programa športa. Komisija predlog razdelitve sredstev posreduje županu, ki o delitvi sredstev odloči s sklepom.
Komisija lahko na osnovi strokovne ocene predlaga občinskemu svetu v program sofinanciranja tudi športne programe, ki so za Občino Oplotnica zanimivi in sprejemljivi. Predlaga lahko tudi črtanje sofinanciranja programov določenim izvajalcem, čeprav ti izpolnjujejo pogoje iz priloge tega pravilnika (merila).”
5. člen
Dopolni se 8. člen pravilnika, in sicer:
Župan Občine Oplotnica sklene z izvajalci športnih programov pogodbe za razpisano proračunsko obdobje v kateri se določi:
– vsebina in obseg programa;
– čas realizacije programa;
– pričakovani dosežki in rezultati;
– obseg sredstev, ki se zagotavlja iz občinskega proračuna za dogovorjene športne programe;
– druge medsebojne pravice in obveznosti;
– način nadzora nad realizacijo programa in namensko porabo sredstev;
– posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti občinski upravi.
Kolikor izvajalci ne izpolnijo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da glasi:
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje dogovorjenih programov in dajati sprotne informacije o izvajanju le-teh županu Občine Oplotnica, ter podati poročilo o izvajanju letnega programa športa komisiji.
7. člen
Priloga “Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev”, se nadomesti z “ Merili in normativi za vrednotenja športnih programov v Občini Oplotnica”, ki so priloga tem spremembam in dopolnitvam.
8. člen
Priloga “Merila za podeljevanje priznanj športnikom, športnim delavcem in športnim kolektivom občine Oplotnica” se dopolni, in sicer:
3. člen: “Razpis za izbiro športnikov, športnic, športnih delavcev in športnih kolektivov objavi občinska uprava z navedbo zadnjega roka za prispele prijave,……”
5. člen: Prispele predloge obravnava komisija. Komisija dokončno odloči o razglasitvi…”
9. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1.8.2/2003
Oplotnica, dne 10. julija 2003.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost