Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3489. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 10986.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, 8/00 - prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi –ZLS - (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Mislinja na 8. seji dne 10. 7. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 18/99, 71/02) se spremenita 6. in 11. člen.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi :
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% letne plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo oziroma del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
  – udeležbo na redni seji občinskega sveta        45%
 – udeležbo na izredni seji občinskega sveta       19%
 – predsedovanje seje delovnega telesa          17%
 – udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je  10%.
Z mandatno pogodbo v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun nagrade člana občinskega sveta. Mandatno pogodbo s članom občinskega sveta sklene župan. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.«
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi :
“Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila za opravljanje funkcije največ v višini 15 % letne plače župana oziroma 1,125 količnika.
1. V okviru tega zneska se predsedniku in članom nadzornega odbora določi sejnina za vodenje seje oziroma udeležbo na seji :
   – predsedovanje na seji nadzornega odbora       45%
  – udeležba na seji nadzornega odbora         30%
2. Za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora se določi plačilo za opravljanje funkcije nadzornemu odboru v višini 70%, računano od osnove 15% letne plače župana to je 1,125 količnika za predsednika, za člana pa se računa od osnove največ 7,5% plače župana to je 0,57 količnika.
3. Plačila za opravljanje funkcije predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene z posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.”
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11006/0002/1999
Mislinja, dne 10. julija 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti