Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3503. Pravilnik o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 11012.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Škofljica ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 in 51/02) je Občinski svet občine Škofljica na 4. redni seji dne 14. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač oziroma plačil za opravljanje funkcij in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91 in 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I in 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 in 51/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plače ali plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo nadomestil članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku, razen ko pravilnik določa drugače.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Škofljica, ki sodi v 5. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7.0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije največ 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 40% plače župana.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev v okviru katerega se lahko oblikuje plačilo za opravljanje funkcije za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plačila članom občinskega sveta ter nadomestila članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Škofljica ter ustvarjalcem občinskega glasila.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE OZIROMA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
5. člen
Plača oziroma plačilo podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti › 10% plače župana,
– za vodenje in pripravo seje občinskega sveta → 10% plače župana,
– za koordinacijo dela delovnih teles → do 10% plače župana,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog → do 10% plače župana,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu → 10% plače župana.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom, župan na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja in dodeljenih pooblastil, določi količnik osnovne plače oziroma plačilo za opravljanje funkcije in druge elemente za izračun plače oziroma dela plače podžupana.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina in znaša največ 15% letne plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi sejnino za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na sejah občinskega sveta 12% plače župana (prisotnost najmanj na 2/3 časa trajanja seje),
– vodenje seje občinskega sveta 3% plače župana,
– udeležbo na sejah delovnih teles 3% plače župana.
Opravičena neudeležba občinskega svetnika na seji občinskega sveta se vrednoti s 4% prve alinee prvega odstavka 6. člena, neopravičena pa z 0%.
Za korespondenčno sejo se sejnina ne izplačuje.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun sejnine za posameznega člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije, na podlagi tega pravilnika, je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma plačilo za posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek sejnine za občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo poklicno, je delovno razmerje za določen čas v skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa. Občinskemu funkcionarju se izda odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o plačilu za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila sejnine.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nadomestilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
Nadomestilo za posamezno sejo znaša 3% plače župana.
11. člen
Občasne komisije, odbori in projektni sveti, ki jih imenuje občinski svet ali župan ter člani Javnega zavoda oziroma predstavniki zaposlenih v Javnem zavodu ter predstavniki staršev, prejmejo nadomestilo v višini 1% osnovne plače župana in povračilo potnih stroškov.
12. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nadomestila v višini 10% za predsednika oziroma 8% plače župana za člana. Nadomestila ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nadomestilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 60%.
Nadomestila predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z mesečno evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
13. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom o lokalnih volitvah pravico do nadomestila.
14. člen
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora imajo pravico do nadomestila za opravljeno delo v zvezi z izdajanjem občinskega glasila.
Nadomestilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– za odgovornega urednika v višini 10% plače župana,
– za člana uredniškega odbora v višini 3% plače župana.
15. člen
Predsednik in člani štaba civilne zaščite imajo pravico do nadomestila, ki se oblikuje glede na udeležbo na seji, in sicer:
– predsednik 6% plače župana,
– člani 2% plače župana.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
16. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Škofljica. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi. Občinskemu funkcionarju ne pripada povračilo stroškov prevoza na sejo.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
17. člen
Pravice iz 16. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine (direktor občinske uprave).
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
18. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil, nadomestil in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo v proračunu.
19. člen
Plače, plačila, povračila in nadomestila se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 16. členu tega pravilnika, se izplačajo najkasneje do 15. dne v naslednjem mesecu.
Prejemki določeni v 14. členu se izplačajo po izdani številki občinskega glasila.
Prejemki določeni v 15. členu se izplačajo po vsaki izvršeni seji.
20. člen
Plače oziroma plačila in nadomestila se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Plače, plačila, nadomestila in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika o plačah, preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov (sprejet na 9. redni seji, dne 5. 10. 1999) ter pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (sprejet na 10. redni seji, dne 16. 11. 1999).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 01503/03/03
Škofljica, dne 14. julija 2003.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost