Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3435. Pravila o upravljanju prostorov v "Domu podiplomcev Ljubljana", stran 10954.

Za izvrševanje 32. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) v povezavi s tretjim odstavkom 15. člena sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03) in določbami zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 99/99 in 64/01) izdaja direktor javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« v soglasju z ministrom za šolstvo, znanost in šport naslednja
P R A V I L A
o upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana«
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravila urejajo upravljanje garsonjer, apartmajev, hišniškega stanovanja, poslovnih prostorov, skupnih prostorov, garaž in parkirnih prostorov v “Domu podiplomcev Ljubljana” (v nadaljevanju: Dom podiplomcev).
II. UPORABA ZMOGLJIVOSTI DOMA PODIPLOMCEV
2. člen
Zmogljivosti Doma podiplomcev so:
– 139 garsonjer s pripadajočimi pomožnimi prostori,
– 30 apartmajev s pripadajočimi pomožnimi prostori,
– hišniško stanovanje,
– poslovne prostore,
– skupne prostore stavbe,
– 200 garaž v kleti stavbe,
– 10 parkirnih prostorov pred vhodom v stavbo.
3. člen
Praviloma so garsonjere namenjene neprofitni nastanitvi mladih raziskovalcev ter drugih študentov podiplomskega študija (v nadaljnjem besedilu: študenti), apartmaji pa gostujočim raziskovalcem, gostujočim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem v okviru uradnih izmenjav (v nadaljnjem besedilu: drugi uporabniki).
Razmerje med bivalnimi zmogljivostmi za študente in druge uporabnike se določi z letnim razdelitvenim načrtom.
Nastanitev študentov, ki prvič začnejo bivati v Domu podiplomcev, poteka na podlagi javnega razpisa. Pri sklepanju pogodb s študenti, ki prvič začnejo bivati v Domu podiplomcev, se mora upoštevati število točk iz odločb oziroma prednostni seznam.
Nastanitev študentov, ki že bivajo v Domu podiplomcev in drugih uporabnikov poteka na podlagi letnega razdelitvenega načrta. Pogodbe o nastanitvi študentov se sklenejo za eno študijsko leto.
Pogodbe z visokošolskimi zavodi, Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, raziskovalnimi organizacijami ter drugimi državnimi organi se sklenejo praviloma za eno študijsko leto.
4. člen
Svet zavoda najkasneje do konca meseca junija za naslednje študijsko leto na predlog direktorja zavoda z letnim razdelitvenim načrtom določi število bivalnih zmogljivosti za študente, posebej za sprejem in posebej za podaljšanje bivanja, in druge uporabnike.
Direktor zavoda pri oblikovanju predloga za druge uporabnike sodeluje z:
– visokošolskimi zavodi;
– Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport;
– raziskovalnimi organizacijami;
– drugimi državnimi organi.
5. člen
Dom podiplomcev ima pravico, da v nezasedene prostore, ki so predmet sklenjenih pogodb iz 3. člena teh pravil, po potrebi za krajši čas (t.j. manj kot 60 dni) nastani študente in druge uporabnike.
6. člen
Uporaba hišniškega stanovanja v Domu podiplomcev se uredi s pogodbo med hišnikom in Domom podiplomcev.
7. člen
Poslovne prostore Dom podiplomcev lahko oddaja pravnim in fizičnim osebam.
Pogodbe o najemu poslovnega prostora se praviloma sklenejo za eno študijsko leto.
8. člen
Garaže se študentom in drugim uporabnikom oddajajo v najem na njihovo prošnjo ob nastanitvi. V primeru prostih zmogljivosti se garaže lahko oddajajo v najem tudi drugim pravnim in fizičnim osebam.
Pogodbe o najemu garaže se praviloma sklenejo za eno študijsko leto.
9. člen
Parkirne prostore pred vhodom v Dom podiplomcev uporabljajo zaposleni v zavodu, njihovi obiskovalci in najemniki poslovnih prostorov.
III. POGOJI IN MERILA ZA BIVANJE V DOMU
PODIPLOMCEV
10. člen
Študentje morajo za bivanje v Domu podiplomcev izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,
– da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,
– državljani Republike Slovenije morajo imeti prebivališče, s katerega prihajajo v kraj študija, oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
– da se študij izvaja v Ljubljani oziroma največ 50 km oddaljenem kraju od Ljubljane.
Pogoj iz prejšnjega odstavka tega člena o nezaposlenosti ne velja za študente s statusom mladega raziskovalca in asistenta stažista.
Izjemoma lahko v domu podiplomcev biva študent, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če
– ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
– nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno ali
– živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.
Pogoj za bivanje drugih uporabnikov v Domu podiplomcev je potrdilo visokošolskega zavoda, raziskovalne organizacije, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ali drugega državnega organa o sodelovanju v pedagoškem procesu, pri raziskovalnem projektu in podobno.
11. člen
Vrednost meril za nastanitev študentov je 100%.
Vrednost posameznega merila je:
1. študijska uspešnost 60%,
2. izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti 10%,
3. oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija 10%,
4. posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo 10%,
5. dodatna razvrstitvena merila 10%.
12. člen
Študijska uspešnost se ob upoštevanju povprečne ocene točkuje po naslednji lestvici:
– do 6,9 – 5 točk,
– 7,0 do 7,5 – 10 točk,
– 7,6 do 8,0 – 20 točk,
– 8,1 do 8,5 – 30 točk,
– 8,6 do 9,0 – 40 točk,
– 9,1 do 9,5 – 50 točk,
– 9,6 do 10,0 – 60 točk.
Pri študentih prvega letnika podiplomskega študija se povprečna ocena zračuna kot srednja vrednost ocen vseh opravljenih izpitov zadnjega letnika dodiplomskega študija, ki so se ocenjevali z ocenami od 1 do 10. Pri računanju se ne upošteva ocena diplomske naloge oziroma diplomskega izpita.
Pri študentih višjih letnikov podiplomskega študija se povprečna ocena zračuna kot srednja vrednost ocen pri vseh opravljenih obveznostih v preteklih letih podiplomskega študija, ki so se ocenjevale z ocenami od 1 do 10.
13. člen
Za izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti se dodeli:
– za državno ali tujo nagrado – 10 točk,
– avtorstvo in objava članka, razprave oziroma drugega prispevka v domači ali tuji strokovni reviji, publikaciji, zborniku, učbeniku – 10 točk,
– udeležba s samostojnim prispevkom oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo, stvaritvijo na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 10 točk,
– udeležba na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 5 točk.
Točke se lahko seštevajo, zbrati je mogoče največ 10 točk.
14. člen
Oddaljenost prebivališča, s katerega prihajajo v kraj študija, za študente, državljane Republike Slovenije, od kraja študija se točkuje tako, da je mogoče zbrati največ 10 točk, in sicer:
   – do 50 km     – 1 točko,
  – 51 do 100 km   – 3 točke,
  – 100 do 150 km  – 5 točk,
  – 151 do 180 km  – 8 točk,
  – nad 181 km    – 10 točk.
15. člen
Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 10 točk.
Če študent predloži dokazila pristojnih organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (npr. najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere) in niso starejša od treh mesecev, se mu po individualni obravnavi dodeli 5 točk.
Študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel(a) med študijem otroka pri sebi se prišteje 5 točk. Otrok mora biti mlajši od šestih let ali šoloobvezen.
16. člen
Dodatna razvrstitvena merila se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 10 točk.
Študentom Slovencem brez slovenskega državljanstva in študentom, tujim državljanom, se dodeli 10 točk.
Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za sprejem v Dom podiplomcev, se dodeli 10 točk.
17. člen
Študentom se bivanje v Domu podiplomcev podaljša, če izpolnjujejo pogoj iz prve alinee prvega odstavka 10. člena teh pravil.
Študenti, vpisani v študijski program za pridobitev specializacije ali magisterija, lahko bivajo v Domu podiplomcev največ dve leti in pol, tisti, ki so vpisani v študijski program za pridobitev doktorata znanosti brez poprejšnjega magisterija največ pet let, tisti, ki so vpisani v študijski program za pridobitev doktorata znanosti po poprejšnjem magisteriju največ dve leti in pol. To velja za tiste, ki začnejo bivati v Domu podiplomcev v prvem letniku študija. Za ostale se bivanje sorazmerno skrajša glede na to, v katerem letniku so začeli bivanje v njem.
IV. JAVNI RAZPIS ZA SPREJEM ŠTUDENTOV
V DOM PODIPLOMCEV
18. člen
Javni razpis za sprejem študentov v Dom podiplomcev svet zavoda objavi v sredstvih javnega obveščanja najkasneje do konca julija za prihodnje študijsko leto. V njem morajo biti navedeni zlasti pogoji in merila za sprejem v Dom podiplomcev ter vsi drugi potrebni podatki (npr. razpisane bivalne zmogljivosti, cena bivanja, čas bivanja, podatki in dokazila, ki jih mora navesti in predložiti vlagatelj, rok in naslov za oddajo vlog, organ pristojen za odločanje, rok za odločitev o izbiri, način obveščanja sprejetih študentov).
19. člen
O sprejemu študentov v Dom podiplomcev odloča Komisija za sprejem v Dom podiplomcev.
Komisija za sprejem v Dom podiplomcev je sestavljena iz petih članov, in sicer iz dveh predstavnikov Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, enega predstavnika visokošolskih zavodov, enega predstavnika raziskovalnih organizacij in enega predstavnika stanovalcev Doma podiplomcev. Predsednika in člane komisije za sprejem v Dom podiplomcev imenuje svet zavoda, in sicer za vsak javni razpis za sprejem študentov v Dom podiplomcev posebej.
O pritožbah zoper odločitve Komisije za sprejem odloča Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
20. člen
Na podlagi popolnih vlog, prispelih na javni razpis, Komisija za sprejem ugotovi, ali študent izpolnjuje pogoje iz 10. člena teh pravil in na podlagi meril, določenih v 11., 12., 13., 14., 15. in 16. členu teh pravil, z odločbo določi število točk za posameznega študenta.
Komisija za sprejem ob upoštevanju doseženega števila točk določi prednostni seznam študentov, upravičenih do bivanja v Domu podiplomcev. Študenti z enakim številom točk se razvrstijo na prednostni seznam tako, da se po vrstnem redu upoštevajo merila iz 14., 15. in 12. člena. Če več študentov še vedno doseže enako število točk, se pri razvrstitvi po vrsti dodatno upošteva oddaljenost prebivališča, s katerega prihajajo v kraj študija, od kraja študija iz 14. člena in povprečna ocena iz 12. člena teh pravil.
Komisija prednostni seznam pošlje direktorju zavoda.
Zoper odločbo Komisije za sprejem se lahko študent pritoži v 15 dneh po njenem prejemu na Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
V. NASTANITEV DRUGIH UPORABNIKOV
21. člen
Druge uporabnike napotujejo v Dom podiplomcev organizacije iz 4. člena teh pravil skladno z letnim razdelitvenim načrtom in sklenjenimi pogodbami.
VI. CENA BIVANJA IN NAJEMNINA
22. člen
Cena bivanja za garsonjere in apartmaje ter najemnina za garaže in poslovne prostore (v nadaljevanju: cenik) se vsake štiri mesece revalorizira z rastjo življenjskih potrebščin po objavljenih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Cenik se objavi na spletnih straneh in oglasni deski Doma podiplomcev.
Izhodiščna cena in najemnina za oktober 2002 se določita ob upoštevanju cene in najemnine iz julija 2002 povečane za 1,725% (letna ocena inflacije preračunana za tri mesece).
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ne glede na določbo prvega stavka 18. člena teh pravil lahko svet zavoda javni razpis za sprejem študentov v Dom podiplomcev za študijsko leto 2003/2004 objavi v sredstvih javnega obveščanja najkasneje do konca avgusta leta 2003.
24. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-80/2002
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2003-3311-0187
Goran Pavlič l. r.
Direktor »Doma podiplomcev Ljubljana«
Soglašam!
Dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti