Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3490. Program priprave izdelave lokacijskega načrta (ln) za trgovsko obrtno cono Rakičan, stran 10987.

Na podlagi 12. člena in 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02; 8/03; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 31. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je župan Mestne občine Murska Sobota dne 11. julija 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
izdelave lokacijskega načrta (ln) za trgovsko obrtno cono Rakičan
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
Območje obdelave je del ureditvenega območja naselja Rakičan in zajema delno pozidane površine.
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86, 10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) ter družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986 – 1990, dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86 in 7/87 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo.
Območje obdelave se ureja z odlokom o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Murska Sobota in okolico (Uradne objave pomurskih občin, št. 25/89, Uradni list RS, 59/99, 34/00, 105/00, 4/01). Tik pred sprejetjem je nov odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Murska Sobota in okolico s katerim se bo trenutno veljaven odlok preklical. V novem odloku bo za to območje predvidena izdelava občinskega prostorskega akta. To je po določbah novega zakona, lokacijski načrt (LN).
Ker je poseg v prostor dokaj kompleksen, je za izgradnjo nove trgovsko obrtne cone v Rakičanu izdelava novega LN primerna oblika prostorskega akta za ureditev tega območja.
Kot podlaga in osnovno izhodišče za izdelavo LN je izdelan idejni osnutek za predvidene ureditve na tem območju, katerega je predložil investitor in plačnik izdelave LN.
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg LN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
2. člen
Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta
Predmet izdelave lokacijskega načrta je izdelati popolnoma nov izvedbeni občinski akt, ki bo pokrival območje na katerem je predvidena izgradnja nove trgovsko obrtne cone. Smernice za urbanistično oblikovanje mikrolokacije cone so podane in zastavljene v idejni rešitvi, katera je bila izdelana po naročilu investitorja.
Območje je do sedaj obsegalo objekte mehanične delavnice KG Rakičan, ter objekte starih govejih hlevov. Torej je že do sedaj potekala kmetijsko obrtna dejavnost. Investitor želi obstoječe objekte odstraniti in območje pozidati s povsem novo gradnjo. Objekti bodo namenjeni različni dejavnosti in sicer: proizvodnja, servis, trgovina in garaže. Na tem območju stanovanjska gradnja ni dopustna.
Kot ena izmed podlag za izdelavo predmetnega programa priprave so tudi pridobljena priporočila s prve prostorske konference, ki je bila izvedena dne 24. junija 2003.
Lokacijski načrt mora zajemati vse sestavine in priloge, ki so navedena v določilih ZUreP-1, 73. člen. Torej mora navedeni lokacijski načrt vsebovati sledeče: prikaz ureditvenega območja LN; usmeritev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo; morebitno etapnost in posebne pogoje in zahteve pri izvajanju načrta, če se zanje pokaže potreba; rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, če je na tem območju evidentirana; rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Občinski LN mora vsebovati tudi priloge, ki so natančno definirane v 73. členu, 44. členu, 24. členu in 139. členu ZUreP-1. Torej bo LN moral vsebovati sledeče obvezne priloge: povzetek za javnost; izvleček iz strateškega prostorskega akta – to je sedaj še veljaven dolgoročni in srednjeročni plan občine Murska Sobota; obrazložitev in utemeljitev LN; strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve predmetnega LN in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi LN upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino predmetnega LN; pridobljene smernice in mnenja za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki jih podajo pristojni nosilci urejanja prostora; celoten spis postopka in sprejemanja LN; seznam sprejetih aktov o zavarovanju in oceno stroškov za izvedbo LN. Obenem je obvezna priloga tudi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo s tem, da se le-ta izdela na podlagi predmetnega LN.
Načrtovalec predmetnega LN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota šest izvodov akta. Po en izvod sprejetega LN za trgovsko obrtno cono Rakičan bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, dva izvoda pa bosta shranjena na Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine Murska Sobota, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti.
Obenem je potrebno celoten LN s prilogami predati v digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del. Grafični del v programu AutoCAD (dwg).
3. člen
Okvirno ureditveno območje
Območje leži ob državni cesti Murska Sobota–Beltinci v južnem delu naselja Rakičan. Predmetne parcele so stavbna zemljišča, delno pozidana. Območje za izgradnjo trgovsko obrtne cone zajema sledeče parcelne številke: 563, 564, 565, 566, 567, 568, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856 in 877 vse k.o. Rakičan. Lastnik vseh parcel je Kmetijsko gospodarstvo Rakičan d.d., razen parcele 877, katere lastnik je Mestna občina Murska Sobota.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
Pripravljavec LN za trgovsko obrtno cono Rakičan je Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja prostora dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave izdelave LN za trgovsko obrtno cono Rakičan.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec LN, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo LN za trgovsko obrtno cono Rakičan, so:
– Elektro Maribor, PE Murska Sobota, Lendavska 31/A, 9000 Murska Sobota
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota
– Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Murska Sobota, 9000 Murska Sobota
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
– Mestni plinovodi, d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota, Grajska ul. 1/c, 9000 Murska Sobota
– Mura JVGP, d.d. Ciril Metodova 34, 9000 Murska Sobota
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Direkcija RS za ceste, izpostava Murska Sobota, Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.
Pripravljavec LN za trgovsko obrtno cono Rakičan je Mestna občina Murska Sobota in sicer Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Murska Sobota, Kardoševa 2.
Pobudnik za izdelavo lokacijskega načrta in investitor predvidenih posegov v prostor je Kmetijsko gospodarstvo Rakičan d.d., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota oziroma zasebni investitorji.
5. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Idejna rešitev za izgradnjo trgovsko obrtne cone v Rakičanu je izdelana, tako, da je to podlaga in osnovno izhodišče za izdelavo LN.
Pri izdelavi LN je potrebno upoštevati, tudi obstoječi veljavni odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Murska Sobota in okolico (Uradne objave pomurskih občin, št. 25/89, Uradni list RS, 59/99, 34/00, 105/00, 4/01). Tik pred sprejetjem je nov odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Murska Sobota in okolico s katerim bo trenutno veljaven odlok preklican. Po sprejetju tega akta je pri izdelavi novega LN potrebno upoštevati tudi določila novega PUP.
Upoštevati je vso dokumentacijo in dejansko stanje komunalnih vodov na tem območju. S podatki razpolaga upravljavec komunalne infrastrukture – Komunala, Javno podjetje d.o.o., Murska Sobota.
6. člen
Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo LN za trgovsko obrtno cono Rakičan, si je izdelovalec dolžan pridobiti na Geodetski upravi RS, Območna geodetska uprava in izpostava, Murska Sobota, Slomškova ulica 19, 9000 Murska Sobota.
7. člen
Roki za pripravo lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski konferenci (po zapisniku) katera je bila izvedena 24. junija 2003. Pripravljavec LN takoj po sprejetju programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, kot so navedeni v 4. členu tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene strokovne rešitve. K pozivu se priloži ta program priprave in idejne zasnove cone (avgust 2003).
Izdelovalec LN mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo.
Izdelovalec bo izdelal osnutek LN in ga dostavi Mestni občini Murska Sobota.
Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni razgrnitvi osnutka ZN, pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco, na kateri se ugotovi ali so priporočila s prve prostorske konference upoštevana v pripravljenem osnutku.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota se osnutek LN javno razgrne za obdobje 30 dni (september, oktober 2003).
V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o osnutku ZN. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve. Stališča in odgovori na pripombe se pripravijo do prve obravnave na mestnem svetu Mestne občine Murska Sobota. Predlog stališč in odgovorov na pripombe pripravi izdelovalec LN v sodelovanju s strokovnimi službami Mestne občine Murska Sobota in pristojnimi institucijami. Predlog stališč in odgovorov obravnava pristojni odbor za urbanizem, ki deluje v sklopu Mestnega sveta mestne občine M. Sobota.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta in pridobitev mnenj
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta. Pripravljavec LN pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. členu tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta, mnenja se morajo podati najkasneje 30 dni od dneva poziva.
Sprejem dopolnjenega predloga lokacijskega načrta – 1. obravnava
Sprejem dopolnjenega predloga LN na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota – 1. obravnava. Hkrati se sprejmejo odgovori na pripombe iz javne razgrnitve in javne razprave. V primeru ponovnih predlogov korekcij osnutka ZN na mestnem svetu, izdelovalec dopolni predlog LN tako, da upošteva potrjene pripombe, (oktober, november 2003).
Sprejetje odloka LN – 2. obravnava
Na predlog župana Mestni svet mestne občine Murska Sobota sprejme v 2. obravnavi usklajen dopolnjen predlog LN za trgovsko obrtno cono Rakičan z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS (december 2003, januar 2004).
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta
Finančna sredstva za izdelavo LN zagotovi investitor ter pobudnik in sicer Kmetijsko gospodarstvo Rakičan d.d..
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35005-4/2003
Murska Sobota, dne 11. julija 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost