Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3485. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2002, stran 10979.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01, 65/02) in 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 3/33) sta Občinski svet občine Litija na 1. izredni seji dne 8. 7. 2003 in Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 2. izredni seji dne 9. 7. 2003 sprejela
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija
za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2002, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv ter premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2002 izkazuje:
A)  bilanca prihodkov in odhodkov              SIT
I.  prihodki                  2.009,161.289,45
II.  odhodki                  1.952,980.713,26
III. proračunski presežek             56,180.576,19
 
B)  račun finančnih terjatev in naložb
IV.  prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev         3.638.218,60
V.  dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev              37,420.675,96
VI.  prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev       -33,782.457,36
 
C)  račun financiranja
VII. zadolževanje                 79,849.421,00
VIII. odplačila dolga                12,149.513,00
IX.  povečanje sredstev na računih         90,098.026,83
X.  neto financiranje              -56,180.576,19
 
D)  bilanca sredstev rezerv
I.  prihodki                   18,547.310,94
II.  odhodki                    6,400.000,00
III. presežek                   12,147.310,94
 
E)  premoženjska bilanca
   – sredstva:               6.500.408 tisoč SIT
   – obveznosti in lastni viri:      6.500.408 tisoč SIT
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv in premoženjska bilanca so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-13/2003
Litija, dne 8. julija 2003.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
Št. 401-13/2003
Šmartno pri Litiji, dne 9. julija 2003.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost