Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3488. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2002, stran 10985.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 20.člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) je Občinski svet občine Mislinja na 8. seji dne 10. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mislinja za leto 2002.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2002 so naslednji:
                                v SIT
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           520,500.157
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 325,563.178
70  DAVČNI PRIHODKI
   (700+701+702+703+704+705+706)           265,977.255
   700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK          213,208.320
   7000 Dohodnina                   213,208.320
   703 DAVKI NA PREMOŽENJE               17,293.702
   7030 Davki na nepremičnine
   7032 Davki na dediščine in darila           407.482
   7033 Davek od prometa nepremičnin          2,866.474
   704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE        35,475.233
   7044 Davki na posebne storitve            2,486.973
   7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev    32,988.260
71  NEDAVČNI PRIHODKI
   (710+711+712+712+714)                59,585.923
   710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  43,806.667
   7102 Prihodki od obresti              11,903.543
   7103 Prihodki od premoženja             31,903.124
   711 TAKSE IN PRISTOJBINE               3,082.820
   7111 Upravne takse                  3,082.820
   712 DENARNE KAZNI                    38.654
   7120 Denarne kazni
713  PRIHODKI PRODAJE BLAGA IN STORITEV           335.692
   7130 Prihodki prodaje blaga in storitev        335.692
   714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI             12,322.090
   7141 Drugi nedavčni prihodki            12,322.090
72  KAPITALSKI PRIHODKI
   (720+721+722)                    14,640.372
   720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV      2,260.201
   7200 Prihodki od prodaje stanovanjskih
   objektov in stanovanj-kupnine            2,260.201
   722 PRIHODKI OD PRODAJE
   ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA        12,380.171
   7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč     12,380.171
74  TRANSFERNI PRIHODKI                180,296.607
   740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ
   DRUGIH JAVNOFINANČNI INSTITUCIJ          180,296.607
   7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna    178,157.388
   7401 Prejete sredstva iz proračunov
   lokalnih skupnosti                  2,139.219
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             494,222.942
40  TEKOČI ODHODKI
   (400+401+402+403+404+409)             129,140.856
   400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM        21,235.151
   401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
   SOCIALNO VARNOST                   3,129.630
   402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE          102,560.891
   4020 Pisarniški in splošni material in storitve   11,139.933
   4021 Posebni material in storitve            22.623
   4022 Energija, voda komunalne
   storitve in komunikacije               7,789.646
   4023 Prevozni stroški in storitve          1,201.256
   4024 Izdatki za službena potovanja           215.665
   4025 Tekoče vzdrževanje               62,653.749
   4026 Najemnine in zakupnine              865.377
   4027 Kazni in odškodnine                   –
   4028 Davek na izplačane plače             857.741
   4029 Drugi operativni stroški            17,814.901
   403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI               73.548
   409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE           2,141.636
41  TEKOČI TRANSFERI
   (410+411+412+412+414)               172,443.088
   410 SUBVENCIJE                    4,317.573
   4100 Subvencije javnim podjetjem
   4102 Subvencije privatnim podjetjem
   in zasebnikom                    4.317.573
   411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM    75,422.508
   4110 Transferi nezaposlenim
   4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
   4112 Transferi za zagotavljanje socialne
   varnosti                        384.564
   4113 Tarnsferi vojnim invalidom, vojnim
   veteranom in žrtvam nasilja
   4117 Štipendije
   4119 Drugi transferi posameznikom          75,037.944
   412 TRANSFERI NEPROFITNIM
   ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM             20,063.058
   4120 Tekoči transferi neprofitnim
   organizacijam in ustanovam:             20,063.058
   413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
   (4130+4131+4132+4133)                72,639.949
   4130 Tekoči transferi drugim ravnem
   države, lokalnih skupn.               1.483.500
   4131 Tekoči transferi v sklade socialnega
   zavarovanja                     3,935.700
   4132 Tekoči transferi v druge javne
   sklade in agencije                  2,696.231
   4133 Tekoči transferi v javne zavode in
   druge izvajalce javnih služb            64,524.518
42  INVESTICIJSKI ODHODKI               179,893.919
   420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV       179,893.919
   4200 Nakup zgradb in prostorov                –
   4201 Nakup prevoznih sredstev
   4202 Nakup opreme                  4,415.737
   4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
   4204 Novogradnje, rekonstrukcije
   in adaptacije                   146,995.950
   4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove      10,934.065
   4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev       1,529.400
   4207 Nakup nematerialnega premoženja
   4208 Študije o izvedljivosti projektov
   in proj. dokumentacija               16,018.767
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               12,745.080
   430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
   4302 Investicijski transferi neprofitnim
   organizacijam                    11,295.080
   4306 Investicijski transferi posameznikom       200.000
   4307 Investicijski transfer javnim zavodom      1,250.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)               26,277.215
   (SKUPAJ PRIHODKI MINUS ODHODKI)
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)                –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov      –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)             250.000
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 DANA POSOJILA                   250.000
   4400 Dana posojila posameznikom
   Namenska sredstva za ureditev
   individualnih vodovodov                250.000
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA              -250.000
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)           26,027.215
   PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
   SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL
   (I. + IV) - (II. + V)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE                         –
   (500+501)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                   –
IX.ODPLAČILO DOLGA                      384.154
   (550+551)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
   5503 Odplačilo kreditov drugim
   domačim kreditodajalcem                384.154
X.  NETO ZADOLŽEVANJE                   -384.154
   (VIII. - IX.)
XI.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
   (VII. - X.)                     25,643.061
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja terjatev in naložb ter račun financiranja proračuna Občine Mislinja za leto 2002 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-0001/2003
Mislinja, dne 10. julija 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost