Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3437. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot, stran 10957.

Na podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot – ZENDMPE (Uradni list RS, št. 52/00 in 87/02 – SPZ) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa vsebino in način vodenja registra prostorskih enot.
2. VSEBINA REGISTRA PROSTORSKIH ENOT
2. člen
(vsebina registra prostorskih enot)
(1) V registru prostorskih enot se evidentirajo prostorske enote, ulice in hišne številke.
(2) V registru prostorskih enot se evidentirajo naslednje prostorske enote: četrtna skupnost, država, gozdnogospodarska območja, katastrske občine, katastrski okraj, krajevna skupnost, mestna skupnost, naselja, občine, območja lokalnih volišč, območja državnozborskih volišč, poštni okoliš, prostorski okoliš, statistična regija, statistični okoliš, šolski okoliš, upravna enota, vaška skupnost, volilna enota in volilni okraj.
(3) V registru prostorskih enot se evidentirajo druge prostorske enote, ki jih določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona.
3. člen
(podatki v registru prostorskih enot)
(1) V registru prostorskih enot se za prostorske enote vpisujejo naslednji podatki:
– za četrtne skupnosti, državo, gozdnogospodarska območja, katastrske občine, katastrske okraje, krajevne skupnosti, mestne skupnosti, naselja, občine, območja volišč, poštne okoliše, statistične regije, šolske okoliše, upravne enote, vaške skupnosti, volilne enote in volilne okraje – podatki o vrsti, identifikacijski številki, meji, površini in imenu prostorske enote;
– za statistične okoliše in prostorske okoliše – podatki o vrsti, identifikacijski številki, meji in površini prostorske enote.
(2) V registru prostorskih enot se za ulice vpisujejo podatki o imenu, identifikacijski številki in legi ulice.
(3) V registru prostorskih enot se za hišne številke vpisujejo podatki o hišni številki stavbe in legi stavbe s hišno številko ter podatek za povezavo s katastrom stavb.
(4) Podatki se v register prostorskih enot vpisujejo tako, da so med seboj povezljivi.
(5) Podatki v registru prostorskih enot so urejeni časovno. Časovno so opredeljeni z datumom vpisa v register prostorskih enot in datumi uveljavitve sprememb.
4. člen
(vrste prostorskih enot)
(1) Vrste prostorskih enot so določene v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika.
(2) Vrste prostorskih enot so označene z oznakami, ki jih določi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
(3) Vrste prostorskih enot se evidentirajo z dvomestno (črkovno) oziroma trimestno (črkovno-številčno) oznako posamezne prostorske enote.
5. člen
(identifikacijske številke prostorskih enot in ulic)
(1) Identifikacijske številke občin, katastrskih občin, upravnih enot, katastrskih okrajev, statističnih okolišev, volilnih enot in poštnih okolišev se določajo v okviru države.
(2) Identifikacijske številke naselij, območja lokalnih volišč, krajevnih skupnosti, vaških skupnosti, četrtnih skupnosti, mestnih skupnosti in šolskih okolišev se določajo v okviru občin.
(3) Identifikacijska številka volilnega okraja se določi v okviru volilnih enot.
(4) Identifikacijska številka območij državnozborskih volišč, se določi v okviru volilnega okraja.
(5) Identifikacijska številka ulice se določi v okviru naselja.
(6) Identifikacijske številke prostorskih enot in ulic določi geodetska uprava.
(7) Geodetska uprava določi prostorski enoti novo identifikacijsko številko, če je prostorska enota nastala na novo, ali če je prostorska enota nastala iz obstoječih prostorskih enot in je dobila novo ime in identifikacijsko številko (delitev, združitev, odcepitev).
(8) Geodetska uprava ukine identifikacijsko številko prostorske enote, če se prostorska enota ukine, če se prostorska enota deli v dve ali več novih, ali če se dve ali več celih ali delov prostorskih enot združi v novo prostorsko enoto ali združi z obstoječo prostorsko enoto.
6. člen
(meje prostorskih enot)
(1) Meje prostorskih enot se evidentirajo na podlagi akta, ki določa območje prostorske enote.
(2) Meje prostorskih enot se evidentirajo tako, da praviloma potekajo po parcelnih mejah, prevzetih iz zemljiškega katastra. Izjemoma lahko meje prostorskih enot delijo dolge parcele (npr. ceste, vodotoke…) ali velike parcele (npr. gozdove, jezera…).
(3) Meje statističnih okolišev se evidentirajo tako, da statistični okoliš sestavljajo en ali več prostorskih okolišev, meje naselij se evidentirajo tako, da naselje sestavljajo en ali več statističnih okolišev, meje občin pa se evidentirajo tako, da občino sestavljajo eno ali več naselij.
(4) Meje prostorskih enot so evidentirane s topološko pravilnimi poligoni, ki jih določajo točke z ravninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu.
(5) Vsaka prostorska enota ima z ravninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu določen centroid prostorske enote.
7. člen
(površina prostorskih enot)
(1) Površina prostorske enote je površina projekcije območja prostorske enote na horizontalno ravnino in se izračuna iz ravninskih koordinat točk, ki določajo meje prostorske enote.
(2) Površina prostorske enote je izražena v m2 in zaokrožena na kvadratni meter natančno.
8. člen
(ime prostorskih enot in ulic)
(1) Ime prostorskih enot in ime ulice je ime, ki je navedeno v aktu, ki določa ime prostorske enote oziroma ulice.
(2) V registru prostorskih enot se poleg imena vodi tudi skrajšano ime prostorske enote oziroma ulice.
(3) Ime prostorskih enot in ulic se evidentira z vpisom 50 alfanumeričnih znakov, skrajšano ime pa z vpisom 30 alfanumeričnih znakov.
(4) Na območjih, kjer je uradni jezik poleg slovenskega jezika tudi jezik narodne skupnosti, se evidentira ime prostorske enote tudi v jeziku narodne skupnosti.
9. člen
(podatek o hišni številki)
Podatek o hišni številki je številka in dodatek k tej številki, kot je za posamezno stavbo določeno v aktu geodetske uprave.
10. člen
(lega stavbe)
(1) Lega stavbe s hišno številko je določena s centroidom stavbe.
(2) Če ima stavba določenih več hišnih številk, se za vsako hišno številko določi svoj centroid.
11. člen
(podatek za povezavo s katastrom stavb)
Za vsako hišno številko se za povezavo s katastrom stavb določi identifikacijska številka stavbe iz katastra stavb.
12. člen
(lega ulice)
Lega ulice je potek osi ulice, določen s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu.
13. člen
(enotni medresorski identifikator)
(1) Za potrebe računalniškega vodenja registra prostorskih enot določi geodetska uprava ob evidentiranju vsaki prostorski enoti, ulici in hišni številki enolični identifikator, imenovan MID.
(2) MID je enolična številka, določena v okviru države, ki se po določitvi ne spreminja in ne opusti.
(3) MID se lahko uporabi za povezovanje z drugimi javnopravnimi evidencami in registri.
14. člen
(izmenjevalni formati, seznam oznak, pravila,
oblika elaborata)
Geodetska uprava na spletnih straneh objavi:
– vhodno-izhodne formate datotek za izmenjavo podatkov med registrom prostorskih enot in drugimi evidencami,
– seznam oznak vrste prostorskih enot iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika,
– pravila za določanje identifikacijskih številk prostorskih enot in ulic.
3. NAČIN VODENJA REGISTRA PROSTORSKIH ENOT
15. člen
(podlaga za evidentiranje)
(1) Nove prostorske enote, ulice in hišne številke ter spremembe podatkov v registru prostorskih enot se evidentirajo na podlagi akta, s katerim se določi, spremeni ali ukine prostorska enota, ulica ali hišna številka.
(2) Na podlagi akta iz prejšnjega odstavka se v registru prostorskih enot evidentirajo naslednje spremembe:
– pri prostorskih enotah: določitev nove prostorske enote, spremembe poteka mej zaradi spremembe območij prostorskih enot, imenovanje, preimenovanje, ukinitev prostorskih enot;
– pri ulicah: sprememba imena ulice;
– pri hišnih številkah: določitev, ukinitev, preoštevilčenje.
(3) Določitev, ukinitev in preoštevilčenje hišne številke se lahko izvede tudi na zahtevo stranke.
(4) Pri spremembi občine ali naselja geodetska uprava po uradni dolžnosti spremeni identifikacijsko številko prostorskega okoliša in statističnega okoliša.
(5) Geodetska uprava lahko spremeni naslednje podatke v registru prostorskih enot:
– pri prostorskih enotah: sprememba centroida, sprememba identifikacijske številke, sprememba podatka o meji prostorske enote zaradi izboljšanja položajne natančnosti, tehnični popravki napačno evidentiranih ostalih opisnih podatkov;
– pri ulicah: sprememba poteka osi ulice;
– pri hišnih številkah: sprememba centroida.
16. člen
(spremembe meje prostorskih enot)
(1) Kadar na podlagi akta, s katerim se določi, spremeni ali ukine prostorska enota, ni mogoče nedvoumno evidentirati novih ali spremenjenih mej prostorske enote, se evidentiranje meje izvede na podlagi grafičnega prikaza, ki vsebuje prikaz poteka meje prostorske enote po obstoječem stanju in prikaz poteka meje po spremembi. Grafični prikaz poteka meje prostorske enote izdela organ, ki je akt o določitvi prostorske enote pripravil, ali geodetsko podjetje, ali geodetska uprava.
(2) Meje statističnih regij in statističnih okolišev se v registru prostorskih enot spremenijo v soglasju z organom, pristojnim za državno statistiko.
17. člen
(evidentiranje urejenih mej lokalnih skupnosti)
Meja med lokalnimi skupnostmi, urejena v skladu s predpisom, ki ureja evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, se v registru prostorskih enot evidentira na podlagi elaborata, ki vsebuje:
– podpisan zapisnik o ureditvi meje lokalnih skupnosti, kot so jo sporazumno pokazali pooblaščeni predstavniki lokalnih skupnosti;
– prikaz meje pred in po spremembi v ustreznem merilu skupaj s prikazanimi stavbami in njihovimi hišnimi številkami.
18. člen
(uvedba nove vrste prostorskih enot)
Geodetska uprava evidentira novo vrsto prostorskih enot v roku šest mesecev po prejemu vseh podatkov o prostorski enoti, ki jih predloži organ, ki je akt o določitvi prostorske enote pripravil oziroma organ, ki je pristojen za določitev te prostorske enote.
4. KONČNI DOLOČBI
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati navodilo o evidentiranju območij teritorialnih enot in hišnih številk (Uradni list SRS, št. 11/80).
20. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-67/2003
Ljubljana, dne 11. julija 2003.
EVA 2003-2511-0052
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost