Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3487. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2003, stran 10984.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in na podlagi 16. člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 2/99, Uradni list RS, št. 29/03) ter 70.člena poslovnika Občinskega sveta občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 2/99) je Občinski svet občine Ljubno na 6. redni seji dne 10. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2003
1. člen
Spremeni se Priloga odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2003 (Uradni list RS, št. 29/03), ki se določi v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  skupaj prihodki                   356.262
II.  skupaj odhodki                   411.222
III. proračunski primanjkljaj (I. – II.)        - 54.960
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                    –
V.  dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      –
VI.  prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev                    –
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. zadolževanje                       –
VIII. odplačilo dolga                      –
IX.  sprememba stanja na računu
   (I. + IV. + VII. – II. – V. - VIII.)        - 54.960
X.  neto zadolževanje (VII. - VIII. – IX.)      - 54.960
XI.  neto financiranje (VI. + X.)            - 54.960
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB            29.879
   KONCU PRETEKLEGA LETA
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2003.
Št. 002-006/03-01
Ljubno, dne 10. julija 2003.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti