Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3474. Razlaga kolektivne pogodbe za cestno gospodarstvo, stran 10971.

R A Z L A G A K O L E K T I V N E P O G O D B E
za cestno gospodarstvo
Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za cestno gospodarstvo je na svoji seji dne 10. 6. 2003 v zvezi z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in v skladu s 96. členom Kolektivne pogodbe za cestno gospodarstvo sprejela naslednjo razlago Kolektivne pogodbe za cestno gospodarstvo (Uradni list RS, št. 21/98).
Komisija je v skladu z določbo drugega odstavka 7. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) sprejela razlago kolektivne pogodbe za cestno gospodarstvo (Uradni list RS, št. 21/98) in z njo določila določbe kolektivne pogodbe, ki se po 1.1. 2003 uporabljajo, in določbe, ki se ne uporabljajo.
Preambula – Veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja, razen četrtega odstavka, ki se ne uporablja;
1. člen – splošne določbe – deveta alinea se ne uporablja, ostalo besedilo se uporablja v celoti;
2. člen – se uporablja v celoti;
3. člen – se uporablja v celoti;
4. člen – se uporablja, razen drugega odstavka, ki se ne uporablja;
5. člen – uporabljata se prvi in drugi odstavek, tretji odstavek se ne uporablja;
6. člen – poskusno delo – prvi in tretji odstavek se uporabljata, drugi odstavek se ne uporablja;
7. člen – razpis oziroma oglas – se uporablja;
8. člen – se ne uporablja;
9. člen – pripravništvo – se uporablja v celoti, določb tega člena pa ni mogoče razumeti kot določbe, ki obvezno uvajajo pripravništvo;
10. člen – se uporablja;
11. člen – postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti – se ne uporablja;
12. člen – razporejanje delavca – prvi in drugi odstavek se ne uporabljata, tretji odstavek se uporablja, razen prve in druge alinee, ki se ne uporabljata;
13. člen – razporejanje iz kraja v kraj – se uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše določen, pri čemer se pojem razporejanja uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj, kar velja tudi za določbe dvanajstega člena ki se še uporabljajo;
14. člen – zaposlitev pri drugem delodajalcu – se ne uporablja;
15. člen – prevzem delavca v drugo podjetje – se ne uporablja;
16. člen – določanje presežnih delavcev – se uporablja, razen drugega odstavka (skladno s sodno odločbo I Kd 277/98 se ne uporablja od 1. 9. 1999 dalje), ki se ne uporablja. Pri tem se v isto kategorijo razvrščajo delavci, ki delajo na delovnih mestih in so medsebojno zamenljivi.
17. člen – kriteriji za ugotavljanje začasnih in trajnih presežkov delavcev – se uporablja;
18. člen – pomirjanje v postopku reševanja presežkov – se uporablja;
19. člen – merila za nočno delo – se ne uporablja;
20. člen – delovni čas – se uporablja;
21. člen – nadurno delo – se uporablja;
22. člen – letni dopust – prvi odstavek se uporablja, drugi odstavek se ne uporablja;
23. člen – izraba letnega dopusta – se uporablja;
24. člen – kriteriji za letni dopust – se uporablja;
25. člen – povečan dopust – se uporablja;
26. člen – pravica do odsotnosti z dela z in brez nadomestila – se uporablja;
27. člen – varstvo in zdravje pri delu – se uporablja;
28. člen – učenci in študenti na praksi – se uporablja;
29. člen – obveščanje delavcev – se uporablja;
30. člen – izobraževanje – se uporablja;
31. člen – izpiti – se uporablja;
32. člen – povračilo stroškov v zvezi z izobraževanjem – se uporablja;
33. člen – razporeditev in obveznosti – se uporablja v celoti s tem, da se pojem »razporediti« uporablja kot »odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi« v skladu z 90. členom zakona;
34. člen – vajenci – se uporablja;
35. člen – mentorji praktičnega pouka – se uporablja;
36. člen – varstvo starejših delavcev – se ne uporablja;
37. člen – disciplinski organ – se ne uporablja;
38. člen – izrek hujših kršitev – se ne uporablja;
39. člen – lažje kršitve – se uporablja, razen besede »javni » iz prvega stavka prvega odstavka, ki se ne uporablja, v skladu s 175. členom ZDR;
40. člen – hujše kršitve – se ne uporablja;
41. člen – ukrepi za prenehanje delovnega razmerja – se ne uporablja;
42. člen – se ne uporablja;
43. člen – odškodninska odgovornost – se ne uporablja;
44. člen – višina materialne škode – se ne uporablja;
45. člen – neopravičeni izostanek in odškodnina – se ne uporablja;
46. člen – se ne uporablja;
47. člen – pogoji za delovanje sindikata – se uporablja;
48. člen – materialni pogoji za sindikalno delo – se uporablja v celoti;
– imuniteta sindikalnega zaupnika – se uporablja v celoti razen drugega in osmega odstavka, ki se ne uporabljata;
49. člen – plače – se uporablja v celoti, razen sedmega odstavka, ki se uporablja dokler se področje delovnih razmerij ureja s splošnimi akti, in petnajstega odstavka, ki se ne uporablja;
50. člen – razvrščanje delovnih mest – se uporablja;
51. člen – delovna mesta – se uporablja;
52. člen – osnovna plača – se uporablja;
53. člen – cenik del – se uporablja;
54. člen – zagotavljanje izhodiščnih plač – se uporablja;
55. člen – merila, stimulacije – se uporablja;
56. člen – se uporablja;
57. člen – dodatki – se uporablja;
58. člen – dežurstvo – se uporablja;
59. člen – dodatek za delovno dobo – se uporablja;
60. člen – stalnost – se uporablja;
61. člen – del plače iz uspešnosti – se uporablja;
62. člen – kriteriji za delitev iz uspešnosti poslovanja – se uporablja;
63. člen – obračun plače – se uporablja;
64. člen – nadomestila plače – se uporablja;
65. člen – nadomestila plače – prvi, drugi, tretji in enajsti odstavek se uporabljajo, četrti,
peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek se ne uporabljajo;
66. člen – drugi osebni prejemki – se uporablja;
67. člen – regres za letni dopust – tretji odstavek se uporablja, prvi, drugi in četrti odstavek se ne uporabljajo;
68. člen – jubilejne nagrade – se uporablja;
69. člen – odpravnina ob upokojitvi – se ne uporablja;
70. člen – solidarnostne pomoči – se uporablja;
71. člen – nagrade za različne oblike ustvarjalnosti – se uporablja;
72. člen – začasna razporeditev – se ne uporablja;
73. člen – prehrana med delom – se uporablja;
74. člen – prevoz na delo in z dela – se uporablja;
75. člen – povračilo stroškov za opravljanje službenih dolžnosti – se uporablja;
76. člen – obračun kilometrine – se uporablja;
77. člen – dnevnica za službeno potovanje – se uporablja;
78. člen – vrste dnevnic – se uporablja;
79. člen – stroški za prenočišče – se uporablja;
80. člen – službena potovanje v tujino – se uporablja;
81. člen – terenski dodatek – se uporablja;
82. člen – zaščita zdravja in varstveni napitek – se uporablja;
83. člen – inovacije – se uporablja;
84. člen – pripravniki, učenci in vajenci na praksi – se uporablja, razen prvega odstavka, ki se ne uporablja;
85. člen – nagrade mentorjem in inštruktorjem – se uporablja;
86. člen – uporablja se v celoti;
87. člen – uporablja se v celoti;
88. člen – uporablja se v celoti;
89. člen – uporablja se v celoti;
90. člen – uporablja se v celoti;
91. člen – uporablja se v celoti;
92. člen – uporablja se v celoti;
93. člen – uporablja se v celoti;
94. člen – uporablja se v celoti;
95. člen – uporablja se v celoti;
96. člen – uporablja se v celoti;
97. člen – uporablja se v celoti.
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih z dne 1. 1. 2003 se uporabljajo dosedanje razlage kolektivne pogodbe samo za tiste člene, ki se v skladu s to razlago uporabljajo tudi po 1. 1. 2003 in niso v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih.
Ta razlaga se uporablja od 1. 1. 2003.
Št. 02/03
Ljubljana, dne 10. junija 2003.
Predsednik komisije
Borut Gržinič l. r.

AAA Zlata odličnost