Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3438. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju evidenc v trgovini, stran 10960.

Na podlagi 18. člena zakona o trgovini (Uradni list Republike Slovenije, št. 7/03 – prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o vodenju evidenc v trgovini
1. člen
V pravilniku o vodenju evidenc v trgovini (Uradni list RS, št. 51/99 in 69/99 – popr.) se v drugem odstavku 3. člena za besedo “vodi” doda beseda “ločeno”.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Vsaka nabava ali prodaja blaga ter trgovska storitev, ki jo opravi trgovec, mora biti vključena v eno od evidenc iz prejšnjih treh odstavkov tega člena.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Trgovec mora zagotoviti podatke iz predpisanih evidenc tudi v primeru, ko odgovorna oseba trgovca ni dosegljiva. Če trgovec evidenc ne vodi na mestu inšpekcijskega pregleda, je dolžan evidence dostaviti najkasneje v štiriindvajsetih urah.”
2. člen
V 4. členu se na koncu tretjega odstavka doda stavek, ki se glasi:
“Sprememba vrednosti zaloge v evidenci je lahko pozitivna ali negativna.”
3. člen
V prvem stavku 5. člena se za besedo “vodijo” doda beseda “ločeno”.
4. člen
Na koncu prvega odstavka 6. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
“Prevzemni dokument mora biti takoj na razpolago pristojnemu inšpekcijskemu organu na prodajnem mestu.”
5. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Evidenca o nakupu in prodaji blaga na drobno – obrazec TDR se vodi po maloprodajnih cenah, ki vključujejo tudi davek na dodano vrednost, če je trgovec zavezanec zanj. Davčni zavezanci za davek na dodano vrednost morajo v okviru obrazca TDR zagotoviti tudi vrednostno razčlenitev zaloge blaga po posameznih davčnih stopnjah.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
Drugi odstavek 10. člena se črta.
7. člen
V 11. členu se na koncu tretjega odstavka doda stavek, ki se glasi:
“Zaključene evidence se morajo hraniti v skladu z računovodskimi standardi.”
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Seznam vseh evidenc, ki jih trgovec vodi v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 3. člena tega pravilnika mora biti na razpolago pristojnemu inšpekcijskemu organu na sedežu trgovca oziroma na mestu vodenja poslovnih knjig. Seznam mora vsebovati podatke o tem, kje trgovec hrani posamezno evidenco.”
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017–224/2002–24
Ljubljana, dne 16. julija 2003.
EVA 2003-2111-0079
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost