Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3498. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2002, stran 11009.

Na podlagi 29., 33. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 5. redni seji dne 7. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2002, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje (v tisoč SIT):
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto Naziv                  Znesek v tisoč SIT
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          257.260
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)               101.014
70  DAVČNI PRIHODKI                   69.443
   700 Davki na dohodek in dobiček           44.362
   703 Davki na premoženje               13.560
   704 Domači davki na blago in storitve        11.521
   706 Drugi davki                      –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  31.571
   710 Udeležba na dobičku in
   dohodki od premoženja                 8.400
   711 Takse in pristojbine               1.426
   712 Denarne kazni                    22
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      13.095
   714 Drugi nedavčni prihodki              8.628
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  1.336
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        927
   721 Prihodki od prodaje zalog               –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja                409
73  PREJETE DONACIJE                     –
   730 Prejete donacije iz domačih virov           –
   731 Prejete donacije iz tujine              –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 154.910
   740 Transferni prihodki iz
   drugih javnofinančnih institucij          154.910
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            303.349
40  TEKOČI ODHODKI                    32.290
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        12.732
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    1.536
   402 Izdatki za blago in storitve           15.967
   403 Plačila domačih obresti               55
   409 Rezerve                      2.000
41  TEKOČI TRANSFERI                  107.571
   410 Subvencije                    4.069
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                    17.264
   412 Transferi neprofitnim
   organizacijam in ustanovam              7.328
   413 Drugi tekoči domači transferi          78.910
   414 Tekoči transferi v tujino               –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                125.324
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       125.324
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               38.164
   430 Investicijski transferi             38.164
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            46.089
   (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)             –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               –
   750 Prejeta vračila danih posojil             –
   751 Prodaja kapitalskih deležev              –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije           –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)             –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                    –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)         –
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                    –
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje                  –
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                   –
55  ODPLAČILO DOLGA
   550 Odplačilo domačega dolga              634
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)         46.723
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki proračuna Občine Sveta Ana za leto 2002 v višini 46.723 tisoč SIT se pokrije iz prenosa sredstev preteklih let.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve Občine Sveta Ana (rezervacija za naravne nesreče) se prenesejo v leto 2003.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-01/2002
Sveta Ana, dne 7. julija 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost