Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3371. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Tolmin (2001-2010), stran 10795.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Tolmin
(2001–2010)
1. člen
Sprejme se gozdnogospodarski načrt Gozdnogospodarskega območja Tolmin (v nadaljnjem besedilu: GGN GGO Tolmin) št. 01/01 z dne 29. 11. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
V Gozdnogospodarskem območju Tolmin, ki meri 222.924 ha, je z dnem 1. 1. 2001 na podlagi podatkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Soča -Trenta, Bovec, Kobarid, Tolmin, Baška grapa, Most na Soči, Cerkno, Kanomlja, Dole nad Idrijo, Idrija I, Idrija II, Črni vrh, Podkraj – Nanos, Otlica, Ajdovščina, Predmeja, Trnovo, Gorica, Brda in Banjšice, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000, ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina:138.242,33 ha, od katere je:
– 102.212,83 ha večnamenskih gozdov, 978,06 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 12.114,79 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno socialnim in ekološkim funkcijam, ter 22.936,65 varovalnih gozdov, ki so bili kot taki razglašeni z GGN GGO Tolmin 1991–2000;
– 84.554,71 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 35.501,54 ha državnih gozdov in 18.186,08 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 201,1 m3/ha, od tega 56,2 m3/ha iglavcev in 144,9 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 5,09 m3/ha, od tega 1,27 m3/ha iglavcev in 3,83 m3/ha listavcev.
GGN GGO Tolmin prikazuje tudi območja, ki so predlagana, da se jih razglasi za varovalne gozdove, na površini 3.419,6 ha.
3. člen
Ob upoštevanju usmeritev iz Programa razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v Gozdnogospodarskem območju Tolmin je v GGN GGO Tolmin določeno, da so:
A) najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– ekološke funkcije, med katerimi je najbolj izrazita funkcija varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, na površini 38.636 ha,
– proizvodne funkcije na površini 33.243 ha ter
– socialne funkcije na površini 15.909 ha;
B) cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom zlasti:
– varovanje gozdnih zemljišč in sestojev na območjih z večjimi nakloni in z večjo erodibilnostjo,
– trajnost vseh donosov iz gozda,
– zagotavljanje socialne varnosti lastnikov gozdov in ohranitev poseljenosti podeželja,
– ohranjanje biotske raznovrstnost in varstvo naravnih vrednot,
– ohranjanje gozdnih površin v kmetijski krajini, zlasti v Spodnji Brdih in Vipavski dolini,
– ohranjeni kompleksi gozdov v Trnovskem in Kalskem gozdu, na Nanosu in Javornikih ter na Idrijskem;
C) usmeritve za doseganje teh ciljev zlasti:
– upoštevanje poudarjenosti funkcij pri intenzivnosti gozdnogospodarskih ukrepov,
– racionalnost pri izvajanju gozdnogojitvenih in varstvenih ukrepov,
– približevanje k naravni drevesni sestavi gozdov,
– prilagajanje gozdnogospodarskih ukrepov ekološkim posebnostim redkih in ogroženih vrst,
– skupinsko postopno gospodarjenje, ponekod tudi panjevsko in zastorno;
Č) na podlagi ciljev ter usmeritev načrtovani ukrepi za obdobje 2001–2010 naslednji:
– najvišji možni posek 3,931.871 m3, od tega 1,166.719 m3 iglavcev in 2,765.152 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 14.484,33 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 3.181,53 ha,
– dela varstva gozdov pred požari, žuželkami in divjadjo v obsegu 4.650 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali z vzdrževanjem grmišč in travinj, sajenjem sadik plodonosnega drevja ter ostalimi deli za vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali na površini 1.615 ha ter z vzdrževanjem vodnih virov v gozdu in postavljanjem valilnic v obsegu 171 delovnih dni,
– ostala dela za krepitev funkcij gozdov v obsegu 627 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 219,8 km.
Cilji, usmeritve in ukrepi so v GGN GGO Tolmin določeni tudi na nivoju gospodarskih razredov.
4. člen
Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Soča – Trenta, Bovec, Kobarid, Baška grapa, Cerkno, Kanomlja, Idrija I, Idrija II, Črni vrh, Podkraj – Nanos, Otlica, Ajdovščina, Predmeja, Trnovo, Gorica in Banjšice v obdobju 2003 – 2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi iz prejšnjega člena.
Zavod za gozdove Slovenije mora preveriti skladnost ciljev, usmeritev in ukrepov, določenih v gozdnogospodarskih načrtih iz 2. člena tega odloka, katerim veljavnost poteče v letih 2006 do 2009, v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot Tolmin in Most na Soči z začetkom veljavnosti v letu 2001 ter v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot Dole nad Idrijo in Brda z začetkom veljavnosti v letu 2002, s cilji, usmeritvami in ukrepi iz prejšnjega člena, ter v primeru ugotovljenih neskladnosti najkasneje v sedmem letu veljavnosti teh načrtov vložiti pobudo za njihovo spremembo pri ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo.
5. člen
Po en izvod GGN GGO Tolmin je na vpogled na Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, v Gozdarski knjižnici Gozdarskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 2, Ljubljana, ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, kjer se nahaja tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja GGN GGO Tolmin.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/2003-2
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003-2311-0174
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost