Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3429. Navodilo za preverjanje izpolnjevanja pogojev za čezmejno izvajanje storitev tujih podjetij z napotenimi delavci, stran 10900.

Na podlagi osmega odstavka 13. člena zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrico za gospodarstvo
N A V O D I L O
za preverjanje izpolnjevanja pogojev
za čezmejno izvajanje storitev tujih podjetij
z napotenimi delavci
1. člen
To navodilo določa podrobnejša navodila Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod za zaposlovanje) za preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogojev za izvajanje čezmejnih storitev tujih podjetij z napotenimi delavci v postopku izdaje dovoljenj za delo tem delavcem.
2. člen
Pri obravnavi vloge za izdajo dovoljenja za delo, ki jo tuji delodajalec vloži v skladu s pravilnikom o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji delovnih dovoljenj ter o obliki in vsebini posamezne vrste delovnega dovoljenja (Uradni list RS, št. 2/01), zavod za zaposlovanje podrobneje preverja pogodbo o opravljanju storitev s terminskim planom in dokazilo o ustrezni registraciji obeh pogodbenih strank po določbah tega navodila.
3. člen
Zavod za zaposlovanje v pogodbi o opravljanju storitev preverja predvsem naslednje elemente pogodbe:
1. vrednost pogodbe,
2. čas izvajanja pogodbe,
3. število tujih delavcev, ki bodo izvajali pogodbo v predvidenem času,
4. natančno lokacijo, oziroma lokacije izvajanja pogodbe in
5. predmet pogodbe.
4. člen
Vrednost pogodbe mora, glede na število in čas prisotnosti delavcev zagotavljati plače in druge prejemke iz delovnega razmerja za tuje delavce v skladu s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, oziroma splošno kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti najmanj v višini minimalne plače.
5. člen
Tuji izvajalec storitev sme v okviru posamezne pogodbe z istim naročnikom in v zakonsko določenih časovnih okvirih izvajati pogodbo na več lokacijah. Lokacije izvajanja pogodbe morajo biti natančno navedene s časovnimi termini izvajanja in številom delavcev.
6. člen
Ustreznost registrirane dejavnosti, ki se bo na podlagi pogodbe opravljala v Republiki Sloveniji, preverja zavod za zaposlovanje na podlagi predloženih dokumentov, ki v skladu z nacionalno zakonodajo pogodbene stranke izkazujejo ustreznost registrirane dejavnosti.
V primeru, da je tuje podjetje v Republiki Sloveniji tržno prisotno, zavod za zaposlovanje v smislu določbe prejšnjega odstavka preveri tudi ustreznost registracije organizacijske enote tega tujega podjetja.
7. člen
To navodilo začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-033/03-003
Ljubljana, dne 7. julija 2003.
EVA 2611-2003-0037
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
Soglašam!
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica za
gospodarstvo

AAA Zlata odličnost