Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3383. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Murska Sobota (2001-2010), stran 10810.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99, 67/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Murska Sobota (2001–2010)
1. člen
Sprejme se gozdnogospodarski načrt Gozdnogospodarskega območja Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: GGN GGO Murska Sobota) št. 13/01 z dne 29. 11. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota.
2. člen
V Gozdnogospodarskem območju Murska Sobota, ki meri 133.633 ha, je z dnem 1. 1. 2001 na podlagi podatkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Dolinsko, Goričko obrobje, Gornja Radgona, Vzhodno Goričko, Ljutomer, Ravensko, Goričko I, Goričko II in Zahodno Goričko, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000, ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 37.878,07 ha, od katere je:
– 37.256,01 ha večnamenskih gozdov, 56,74 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 565,32 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno socialnim in ekološkim funkcijam;
– 28.650,11 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 174,72 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb, 8.918,09 ha državnih gozdov ter 135,15 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 198,6 m3/ha, od tega 58,9 m3/ha iglavcev in 139,7 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 5,29 m3/ha, od tega 1,49 m3/ha iglavcev in 3,79 m3/ha listavcev.
3. člen
Ob upoštevanju usmeritev iz Programa razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v Gozdnogospodarskem območju Murska Sobota je v GGN GGO Murska Sobota določeno, da so:
A) najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 13.483,32 ha,
– socialne funkcije, med katerimi je najbolj pogosta turistična, na površini 5.443,01 ha, ter
– ekološke funkcije, med katerimi je najbolj pogosta funkcija varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, na površini 5.141,73 ha;
B) cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom zlasti:
– biološko in mehansko stabilni gozdovi,
– nižji delež iglavcev v gozdovih,
– ohranjene površine strnjenih gozdov,
– ohranjene manjšinske drevesne vrste,
– gozdu neškodljiva raba nelesnih dobrin,
– ohranitev življenjskega okolja prostoživečih živali,
– funkcionalna in estetska povezanost s turističnimi objekti in gozdnimi učnimi potmi;
C) usmeritve za doseganje teh ciljev zlasti:
– premene topolovih nasadov ter sestojev zelenega bora,
– zmanjšati delež obnove s sadnjo,
– spodbujati naravno obnavljanje sestojev črne jelše, ozkolistnega jesena in doba,
– skrajšanje proizvodne dobe pri črni jelši na 55 let, pri ozkolistnem jesenu na 65 let, ter pri bukvi, kjer je večja verjetnost pojavljanja rdečega srca,
– povečati delež plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst,
– ohranjanje mirnih con ter negozdnih površin v gozdnem prostoru,
– izvajanje gozdnogospodarskih ukrepov izven turistične sezone;
Č) na podlagi ciljev ter usmeritev načrtovani ukrepi za obdobje 2001–2010 naslednji:
– najvišji možni posek 1,306.215 m3, od tega 406.880 m3 iglavcev in 899.335 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 8.392 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 541,42 ha,
– dela varstva gozdov pred požari, erozijo, žuželkami in divjadjo v obsegu 12.799 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali z vzdrževanjem grmišč in travinj v obsegu 900 delovnih dni,
– gradnja in rekonstrukcija vlak v dolžini 120 km,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 6 km.
Cilji, usmeritve in ukrepi so v GGN GGO Murska Sobota določeni tudi na nivoju gospodarskih razredov.
4. člen
Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Dolinsko, Goričko obrobje, Gornja Radgona, Vzhodno Goričko, Ljutomer, Ravensko, Goričko I in Goričko II v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi iz prejšnjega člena.
Zavod za gozdove Slovenije mora preveriti skladnost ciljev, usmeritev in ukrepov, določenih v gozdnogospodarskih načrtih iz 2. člena tega odloka, katerim veljavnost poteče v letih 2006 do 2009, ter v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko z začetkom veljavnosti v letu 2001, s cilji, usmeritvami in ukrepi iz prejšnjega člena, ter v primeru ugotovljenih neskladnosti najpozneje v sedmem letu veljavnosti teh načrtov vložiti pobudo za njihovo spremembo pri ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo.
5. člen
Po en izvod GGN GGO Murska Sobota je na vpogled na Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Arh. Novaka 17, Murska Sobota, v Gozdarski knjižnici Gozdarskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 2, Ljubljana, ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56–58, Ljubljana, kjer se nahaja tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja GGN GGO Murska Sobota.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/2003-14
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003–2311-0186
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost