Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3372. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Bled (2001-2010), stran 10797.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Bled
(2001–2010)
1. člen
Sprejme se gozdnogospodarski načrt Gozdnogospodarskega območja Bled (v nadaljnjem besedilu: GGN GGO Bled) št. 02/01 z dne 29. 11. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen
V Gozdnogospodarskem območju Bled, ki meri 101.527,02 ha, je z dnem 1. 1. 2001 na podlagi podatkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Notranji Bohinj, Jelovica, Mežakla, Pokljuka, Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica – levi breg Save, Radovljica – desni breg Save, Bled in Bohinj, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000, ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 67.497,98 ha, od katere je:
– 26.967,25 ha večnamenskih gozdov, 1.699,06 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 16.496,13 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno socialnim in ekološkim funkcijam, ter 22.335,54 varovalnih gozdov, ki so bili kot taki razglašeni z GGN GGO Bled 1991–2000;
– 36.042,43 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 2.806,75 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb, 27.536,53 ha državnih gozdov ter 1.112,27 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 245,9 m3/ha, od tega 180,9 m3/ha iglavcev in 65,0 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 4,88 m3/ha, od tega 3,45 m3/ha iglavcev in 1,43 m3/ha listavcev.
3. člen
Ob upoštevanju usmeritev iz Programa razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v Gozdnogospodarskem območju Bled je v GGN GGO Bled določeno, da so:
A) najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 40.480,87 ha,
– ekološke funkcije, med katerimi je najbolj izrazita funkcija varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, na površini 35.925,88 ha, ter
– socialne funkcije na površini 23.093,15 ha;
B) cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom zlasti:
– usklajenost različnih funkcij gozdov,
– ohranitev gozdnih kompleksov v gozdni krajini,
– gozdna paša na planinah,
– uravnano razmerje razvojnih faz,
– večja izkoriščenost proizvodnega potenciala gozdnih rastišč,
– povečanje povprečne lesne zaloge na 389 m3/ha,
– rastišču ustrezna mešanost drevesnih vrst, in sicer smreka 50%, bukev 33%, ostali iglavci 11%, ostali listavci 4%,
– usklajenost številčnosti divjadi z okoljem,
– večja odprtost zasebnih gozdov s prometnicami;
C) usmeritve za doseganje teh ciljev zlasti:
– zmanjšati delež smreke v skupni lesni zalogi,
– akumuliranje prirastka v kvalitetnih debeljakih in uvajanje nekvalitetnih debeljakov ter degradiranih sestojev v obnovo,
– pri sadnji listavcev nujno zagotoviti zaščito pred divjadjo,
– zmanjšati številčnost jelenjadi na območju Jelovice in Pokljuke,
– pri gradnji vlak upoštevati najvišji naklon 40% in priporočljivo širino 3 m,
– povečati delež odmrlega drevja v gozdovih,
– gozdno pašo omejevati na obstoječe ali zaraščajoče pašne površine znotraj planin, ki naj bodo ograjene,
– pospešiti gradnjo gozdnih cest predvsem v gospodarskih razredih z največjo proizvodnostjo;
Č) na podlagi ciljev ter usmeritev načrtovani ukrepi za obdobje 2001–2010 naslednji:
– najvišji možni posek 1,760.812 m3, od tega 1,385.759 m3 iglavcev in 375.053 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 6.290,25 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 1.256,32 ha,
– dela varstva gozdov pred požari, erozijo, žuželkami, boleznimi in divjadjo v obsegu 10.911 delovnih dni ter ostala dela varstva gozdov v obsegu 1.041 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali z vzdrževanjem grmišč in travinj ter postavljanjem gnezdnic v obsegu 1.783 delovnih dni,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 250 km,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 106,7 km.
Cilji, usmeritve in ukrepi so v GGN GGO Bled določeni tudi na nivoju gospodarskih razredov.
4. člen
Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Notranji Bohinj, Mežakla, Pokljuka, Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica – levi breg Save, Radovljica – desni breg Save in Bohinj v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi iz prejšnjega člena.
Zavod za gozdove Slovenije mora preveriti skladnost ciljev, usmeritev in ukrepov, določenih v gozdnogospodarskih načrtih iz 2. člena tega odloka, katerim veljavnost poteče v letih 2006 do 2009, v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bled z začetkom veljavnosti v letu 2001 ter v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jelovica z začetkom veljavnosti v letu 2002, s cilji, usmeritvami in ukrepi iz prejšnjega člena, ter v primeru ugotovljenih neskladnosti najkasneje v sedmem letu veljavnosti teh načrtov vložiti pobudo za njihovo spremembo pri ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo.
5. člen
Po en izvod GGN GGO Bled je na vpogled na Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, v Gozdarski knjižnici Gozdarskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 2, Ljubljana, ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, kjer se nahaja tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja GGN GGO Bled.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/2003-3
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003–2311-0175
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik