Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3370. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo, stran 10794.

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US) ter 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo
1. člen
V uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 54/00) se v prvem odstavku 2. člena dodajo nove prva, druga in tretja alinea, ki se glasijo:
»– organiziranje trgovanja z električno energijo na organiziranem trgu;
– organiziranje izravnalnega trga z električno energijo;
– obračunavanje in poračunavanje izravnave odstopanj predaje in odjema električne energije od voznih redov;«.
Dosedanji prva in druga alinea postaneta četrta in peta alinea.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Za organiziranje trgovanja se šteje javno ponujanje prodaje električne energije oziroma vsako drugačno zagotavljanje pogojev za povezovanje ponudbe in povpraševanja po električni energiji.
Organiziranje izravnalnega trga po tej uredbi je organiziranje trgovanja, kjer kot edini kupec nastopa upravljavec prenosnega omrežja, ponudniki pa so akterji na trgu z električno energijo. Namenjeno je nediskriminatornemu in tržno orientiranemu nakupu energije, ki jo upravljavec prenosnega omrežja potrebuje za izravnavo v skladu z zakonom.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
2. člen
V 6. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
Za II. poglavjem se doda novo II.a poglavje z naslovom »Izravnave odstopanj predaje in odjema električne energije« in dodajo novi 6.a do 6.e členi, ki se glasijo:
»6.a člen
Subjekti izravnave odstopanj predaje in odjema električne energije od voznih redov in s tem zavezanci za obračunavanje in poračunavanje so lahko:
– upravičeni odjemalci električne energije,
– proizvajalci električne energije,
– izvajalci gospodarske javne službe dobave električne energije tarifnim odjemalcem,
– trgovci z električno energijo,
– tržni zastopniki in
– upravljavci omrežij.
Subjekti iz prejšnjega odstavka ne morejo nastopati na trgu z električno energijo, kolikor nimajo sklenjenih bilančnih pogodb ali pogodb o izravnavi.
6.b člen
Za namene izravnav odstopanj dobave in porabe električne energije subjekti izravnave odstopanj formirajo bilančne skupine in podskupine.
Bilančna skupina je skupina subjektov izravnave iz prvega odstavka prejšnjega člena znotraj regulacijskega območja, za katero se ugotavlja, meri in obračunava odstopanje predaje in odjema električne energije od voznih redov.
Bilančna podskupina je skupina subjektov izravnave, vključena v bilančno skupino, za katero se ugotavlja in meri odstopanje predaje in odjema električne energije od voznih redov.
Za regulacijsko območje se šteje območje Republike Slovenije.
Vsako odjemno ali predajno mesto mora pripadati eni bilančni skupini, sicer nima pravice dostopa do omrežja.
Vsak subjekt izravnave ima pravico do proste izbire bilančne skupine ali bilančne podskupine.
Razmerja med subjektom izravnave in nosilcem bilančne skupine oziroma bilančne podskupine se uredijo s pisno pogodbo, ki je lahko pogodba o dobavi električne energije, ki vsebuje tudi dogovor glede izravnave odstopanj, ali pogodba o izravnavi odstopanj.
6.c člen
Nosilci bilančnih skupin urejajo vsebino obračunavanja in poračunavanja odstopanj bilančne skupine z upravljavcem prenosnega omrežja z bilančno pogodbo, katere vsebino se določi s spremembami oziroma dopolnitvami pravil za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 30/01).
6.d člen
Delovanje izravnalnega trga in sistema za obračunavanje in poračunavanje odstopanj predaje in odjema električne energije od voznih redov se financira iz nadomestil za delovanje gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo, ki se zaračunavajo kot sestavni del cene za uporabo omrežij.
6.e člen
Podrobnejše določbe o obračunavanju in poračunavanju izravnave odstopanj predaje in odjema električne energije od voznih redov določi organizator trga s spremembami oziroma dopolnitvami pravil za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 30/01).«.
4. člen
V 7. členu se črta tretji odstavek.
5. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Organizator trga najmanj enkrat letno poroča o delovanju borze Agenciji za energijo in ministrstvu, pristojnemu za energetiko.«.
6. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Borza izvaja storitve v okviru gospodarske javne službe po cenah, določenih v internem aktu, na katerega da soglasje ministrstvo, pristojno za energetiko.«.
7. člen
Črtata se 13. in 14. člen.
8. člen
Subjekti izravnav odstopanj predaje in odjema električne energije iz 6.a člena te uredbe so dolžni uskladiti obstoječe bilančne pogodbe oziroma odprte pogodbe ali pogodbe o izravnavi odstopanj z določbami te uredbe najpozneje v roku 45 dni po uveljavitvi sprememb oziroma dopolnitev predpisa iz 6.c in 6.e člena te uredbe.
9. člen
Spremembe oziroma dopolnitve predpisa iz 6.c člena te uredbe morajo biti izdane 30 dni po uveljavitvi te uredbe.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-31/2003-1
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003-2511-0078
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost