Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3382. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Maribor (2001-2010), stran 10809.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.US, 56/99, 67/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Maribor
(2001-2010)
1. člen
Sprejme se gozdnogospodarski načrt Gozdnogospodarskega območja Maribor (v nadaljnjem besedilu: GGN GGO Maribor) št. 12-01/01 z dne 29. 11. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
V Gozdnogospodarskem območju Maribor, ki meri 232.305 ha, je z dnem 1. 1. 2001 na podlagi podatkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Lobnica, Vzhodno Pohorje, Lenart v Slovenskih goricah, Vurberg-Duplek, Ruše, Selnica, Šentilj v Slovenskih Goricah, Zgornje Dravsko polje, Lovrenc na Pohorju, Ribnica na Pohorju, Kapla, Remšnik, Osankarica, Boč, Slovenska Bistrica, Ormož, Smrečno, Južno Pohorje, Lešje, Rodni vrh, Vzhodne Haloze, Spodnje Dravsko polje, Destrnik in Polenšak, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000, ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 95.326,37 ha, od katere je:
– 89.896,12 ha večnamenskih gozdov, 786,95 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 4.643,30 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno socialnim in ekološkim funkcijam;
– 71.238,17 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 2.127,17 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb, 21.899,52 ha državnih gozdov ter 61,51 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 276,2 m3/ha, od tega 136,2 m3/ha iglavcev in 140,0 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 7,71 m3/ha, od tega 3,43 m3/ha iglavcev in 4,28 m3/ha listavcev.
GGN GGO Maribor prikazuje tudi območja, ki so predlagana, da se jih razglasi za varovalne gozdove, na površini 2.201,47 ha.
3. člen
Ob upoštevanju usmeritev iz Programa razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v Gozdnogospodarskem območju Maribor je v GGN GGO Maribor določeno, da so:
A) najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 54.972,33 ha,
– ekološke funkcije, med katerimi je najbolj pogosta biotopska, na površini 18.442,56 ha, ter
– socialne funkcije, med katerimi je najbolj pogosta estetska, na površini 8.594,03 ha;
B) cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom zlasti:
– pridobivanje in trajnost donosov lesa,
– krepitev biotopske, varovalne, estetske in rekreacijske funkcije gozdov,
– krepitev stabilnosti gozdov,
– ohranitev gozdnih površin, zlasti v kmetijski in primestni krajini;
C) usmeritve za doseganje teh ciljev zlasti:
– povečanje povprečne lesne zaloge gozdov na 315 m3/ha,
– z ustrezno nego sestojev povečanje deleža listavcev v lesni zalogi na 70%,
– v čistih smrekovih sestojih na Pohorju nadaljevati z vnašanjem naravni sestavi gozdov podobnih drevesnih vrst,
– uskladitev prehranskih možnosti okolja in populacij divjadi,
– povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami,
– uporaba okolju in človeku prijazne tehnologije pri gradnji gozdnih prometnic,
– preprečevanje krčenja gozda na Ptujskem in Dravskem polju,
– usmerjanje morebitnih posegov v gozd na nekdanje zarasle kmetijske površine;
Č) na podlagi ciljev ter usmeritev načrtovani ukrepi za obdobje 2001–2010 naslednji:
– najvišji možni posek 4,414.538 m3, od tega 2.262.364 m3 iglavcev in 2,152.174 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 19.632,05 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 2.236,98 ha,
– dela varstva gozdov pred požari, žuželkami, boleznimi in divjadjo v obsegu 11.301 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali z vzdrževanjem grmišč, travinj in vodnih virov v gozdu ter postavljanjem valilnic v obsegu 1.021 delovnih dni,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 107,83 km,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 119,5 km.
Cilji, usmeritve in ukrepi so v GGN GGO Maribor določeni tudi na nivoju gospodarskih razredov.
4. člen
Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Lobnica, Vzhodno Pohorje, Lenart v Slovenskih goricah, Vurberg-Duplek, Selnica, Šentilj v Slovenskih goricah, Zgornje Dravsko polje, Lovrenc na Pohorju, Kapla, Osankarica, Slovenska Bistrica, Ormož, Smrečno, Južno Pohorje, Lešje, Rodni vrh, Vzhodne Haloze, Spodnje Dravsko polje in Polenšak v obdobju 2003-2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi iz prejšnjega člena.
Zavod za gozdove Slovenije mora preveriti skladnost ciljev, usmeritev in ukrepov, določenih v gozdnogospodarskih načrtih iz 2. člena tega odloka, katerim veljavnost poteče v letih 2006 do 2009, v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot Ruše in Ribnica na Pohorju z začetkom veljavnosti v letu 2001 ter v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot Remšnik, Boč in Destrnik z začetkom veljavnosti v letu 2002, s cilji, usmeritvami in ukrepi iz prejšnjega člena, ter v primeru ugotovljenih neskladnosti najkasneje v sedmem letu veljavnosti teh načrtov vložiti pobudo za njihovo spremembo pri ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo.
5. člen
Po en izvod GGN GGO Maribor je na vpogled na Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, Maribor, v Gozdarski knjižnici Gozdarskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 2, Ljubljana, ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, kjer se nahaja tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja GGN GGO Maribor.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/2003-13
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003–2311-0185
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost