Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3413. Program priprave spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice - dopolnitev knjižnica, stran 10852.

Na podlagi 12. in 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.; v nadaljnem besedilu: ZUreP-l), in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice – dopolnitev knjižnica
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice)
Predmet sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev UN) Staro mestno jedro Brežice je:
– dograditev knjižnice Brežice,
– ureditev parkirišč pred predvideno dograditvijo,
– ureditev parkirišč med ZD Brežice in gimnazijo Brežice.
S tem programom se določi:
1. vsebina in obseg sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice;
2. nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
3. organizacija priprave sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice;
4. terminski plan priprave in sprejemanje sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice;
5. sredstva za izvedbo sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice)
Ocena stanja:
Na osnovi dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000, (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91, Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02) je območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev UN opredeljeno kot obstoječe stavbno zemljišče in je predvideno za urejanje z UN.
Za mestno jedro Brežice je veljaven UN Staro mestno jedro Brežice, (Uradni list RS, št. 27/94, dopol. 74/97, 69/01, 4/02, 36/02).
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev UN:
Knjižnica Brežice potrebuje bistveno večji prostor – glede na število prebivalcev v občini in obstoječi knjižnični fond. Manjkajoče prostore je možno pridobiti z dograditvijo obstoječega objekta knjižnice Brežice. Skladno z povečanjem objekta je potrebno urediti tudi okolico skupaj z potrebnimi parkirišči ter novimi dovozi oziroma dostopi do objekta.
V istem prostoru, med zdravstvenim domom in gimnazijo Brežice se nahaja neurejena površina na kateri je prisotno stihijsko parkiranje.
Zaradi velikega pomanjkanja parkirnih prostorov (predvsem za potrebe ZD Brežice) prihaja do nepravilnega parkiranja, kar pa povzroča prometne zamaške in predstavlja nevarnost v prometu. Zato je nujno potrebno urediti proste neurejene površine in zagotoviti zadostno število parkirnih mest.
Ker veljavni UN Staro mestno jedro Brežice ne predvideva razširitve in dograditve knjižnice, ne ažurira stanje in probleme na terenu ter ne rešuje akutni problem pomanjkanja parkirnih površin, je potrebno pristopiti k spremembah in dopolnitvam UN Staro mestno jedro Brežice.
Pravna podlaga:
Priprava sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice poteka po predpisanem postopku, skladno z določili ZUreP-l (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in skladno z določili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
3. člen
(predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice)
Na podlagi izdelanih sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice mora biti možna izdaja lokacijske informacije za dograditev knjižnice Brežice, ureditev parkirišč pred predvideno dograditvijo in ureditev parkirišča med ZD Brežice in gimnazijo Brežice, na podlagi katere bo investitor oziroma projektant pridobil pogoje za izdelavo projektne dokumentacije, ki se nanašajo na skladnost posegov s prostorskim aktom.
Programska izhodišča so podana in zastavljena v analizah in idejnih zasnovah za razširitev knjižnice Brežice ter v analizah in možnih rešitvah obstoječih in predvidenih potreb po parkirnih mestih v mestnem jedru Brežice.
4. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice)
Spremembe in dopolnitve UN Staro mestno jedro Brežice se pripravijo za območje, ki sega na parcele: št. 130, 131/1, 132, 135, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 135, 140, 141, k.o. Brežice (dograditev knjižnice Brežice ureditev okolice in ureditev parkirišč) in 232, 255/5, 255/6, 255/9, 257/2, k.o. Brežice (ureditev parkirišč med ZD in gimnazijo Brežice).
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice)
Koordinator postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev UN bo župan Občine Brežice, strokovna služba občine, oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj in Odbor za urbanizem in okolje občinskega sveta.
Po sprejemu programa priprave pripravljalec pozove pristojne nosilce urejanje prostora da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-l štelo, da smernic nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec UN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanje prostora za izdajo smernic, za pripravo sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izpostava Krško;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto;
– Komunalno obrtno podjetje Brežice;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto;
– Elektro Celje, PE Krško;
– KS Brežice;
– Občina Brežice.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in pogoje, in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
6. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve so izdelane na podlagi analiz obstoječega stanja v prostoru in so za izdelavo sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice.
7. člen
(pridobitev geodetskih podlag)
Geodetske podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice si je izdelovalec dolžan pridobiti na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Sevnica – Izpostava Brežice.
8. člen
(terminski plan priprave in sprejemanje sprememb in dopolnitev UN)
1. Objava programa priprave v Uradnem listu Republike Slovenije;
2. Izdelava gradiva za pridobivanje smernic – 30 dni po objavi programa priprave;
3. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 5. člena – 30 dni po izdelavi gradiva Republike Slovenije;
4. Uskladitev s smernicami in izdelava gradiva za javno razgrnitev sprememb in dopolnitev UN – 20 dni po sprejetju pridobljenih smernic;
5. Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
6. Javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na sedežu Občine Brežice in KS Brežice – 30 dni od objave v Uradnem listu RS;
7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev UN;
8. Zavzemanje stališč do pripomb ob javni razgrnitvi in priprava predloga sprememb in dopolnitev UN za sprejem na Občinskem svetu občine Brežice – 5 dni po končani javni razgrnitvi;
9. Obrazložitev predloga sprememb in dopolnitev UN na Občinskem svetu občine Brežice – 10 dni po pripravi stališč do pripomb oziroma ob sklicu Občinskega sveta občine Brežice;
10. Po sprejetju stališč do pripomb na Občinskem svetu občine Brežice se uskladijo stališča in se izdela dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev UN oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja oziroma soglasja nosilcem urejanja prostora 5. člena tega programa priprave – 10 dni po obravnavi na Občinskem svetu občine Brežice ;
11. Pridobivanje mnenj oziroma soglasij nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave – 30 dni po izdelavi dopolnjenega predloga;
12. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog sprememb in dopolnitev UN za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu občine Brežice – 10 dni po pridobitvi vseh mnenj;
13. Župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev UN v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Brežice (odlok, obrazložitve, grafični del);
14. Občinski svet občine Brežice sprejme odlok sprememb in dopolnitev UN na seji Občinskega sveta občine Brežice;
15. Izdelava končnega dokumenta v petih izvodih – 5 dni po sprejetju odloka na seji Občinskega sveta občine Brežice;
16. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Za pripravo sprememb in dopolnitev UN Staro mestno jedro Brežice ter za organizacijske in druge stroške potrebna sredstva zagotovi investitor.
10. člen
(končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 352-957/02
Brežice, dne 4. julija 2003.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost