Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3423. Pravilnik o vrednotenju in izbiri programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Laško, stran 10874.

Občinski svet občine Laško je na podlagi 2. člena zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), 27. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) na 6. seji dne 2. 7. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju in izbiri programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Laško
1
Občina Laško s temi kriteriji določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin lokalnega pomena, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Laško.
2
Skupni obseg sofinanciranja kulturnih programov potrdi občinski svet s sprejemom proračuna za posamezno proračunsko leto. Pri ocenjevanju stroškov redne dejavnosti kulturnih društev so upoštevane povprečne cene iz preteklega leta, povišana za predvideno rast materialnih stroškov za tekoče leto. Stroški so preračunani na podlagi povprečij, ki veljajo za celotno državo, tako glede pogojev delovanja kot tudi kakovostne ravni skupin. Pri stroških niso upoštevani posebni projekti, ki zahtevajo dodatne vaje, stroški gostovanj, posebnih nastopov in podobno.
3
Občina Laško bo sofinancirala ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.
Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih društev določa skupni razpisani znesek za posamezne oblike ljubiteljske kulturne dejavnosti. Javni razpis določa tudi vrsto dokazil, ki jih morajo ljubiteljska kulturna društva priložiti prijavi na razpis.
Kulturna društva, ki svojih skupin ne bodo prijavila na javni razpis, ne bodo mogla pridobiti sredstev za sofinanciranje dejavnosti iz občinskega proračuna. Javni razpis bo objavljen praviloma vsako leto v 30 dneh po sprejemu občinskega proračuna.
4
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– informacija o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
5
Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Laško,
– so registrirana za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da delujejo najmanj dve sezoni,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– imajo evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– dejavnost opravljajo na nepridobitni osnovi,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da sodelujejo na vsakoletnih občinskih revijah, če so le-te za področje njihove dejavnosti organizirane.
6
Občina Laško bo sofinancirala dejavnost društev, ki vključujejo dejavnost naslednjih kulturnih skupin:
– odraslih pevskih zborov,
– pihalnih orkestrov,
– instrumentalnih skupin,
– gledaliških skupin,
– recitacijskih ali literarnih skupin,
– folklornih, plesnih skupin,
– likovnih, fotografskih, filmskih skupin,
– etno skupine.
7
Posamezna društva lahko za skupine iz 5. člena za svojo dejavnost pridobijo sredstva po naslednjih kriterijih:
– maksimalno število vaj na leto,
– avtorski honorar zborovodje na vajo, ki vključuje 2 šolski uri,
– pavšalne materialne stroške na sezono:
– pri najmanj 32 članih,
– pri najmanj 18 članih,
– pri manj kot 18 članih.
Odrasli pevski zbori
Za največ 60 vaj na leto, znaša avtorski honorar za dve šolski uri bruto 4.100 SIT.
Pavšalni materialni stroški na odrasli pevski zbor znašajo:
– pri najmanj 32 članih    180.000 SIT,
– pri najmanj 18 članih    100.000 SIT,
– pri manj kot 18 članih    80.000 SIT.
Posamezni pevski zbor mora letno pripraviti najmanj 1 samostojni koncert letno in mora sodelovati na občinskih revijah ter občinskih proslavah in prireditvah.
Sodelovanje na občinskih proslavah in prireditvah je vezano na program proslav in prireditev organizatorja le – teh.
Pihalni orkestri
Za največ 45 vaj na leto znaša avtorski honorar za tri šolske ure bruto 7.700 SIT.
Pavšalni materialni stroški na leto znašajo 260.000 SIT.
Pihalni orkester mora letno izvesti najmanj 1 samostojni koncert letno in mora sodelovati na občinskih revijah ter občinskih proslavah in prireditvah.
Sodelovanje na občinskih proslavah in prireditvah je vezano na program proslav in prireditev organizatorja le – teh.
Instrumentalne skupine
Pavšalni materialni stroški v višini 120.000 SIT na leto.
Instrumentalne skupine morajo izvesti najmanj tri samostojne ali skupne nastope z drugimi izvajalci.
V primeru skupnega nastopa mora instrumentalna skupina izvesti najmanj tretjino skupnega programa.
Gledališke skupine
Za največ 45 vaj na leto znaša avtorski honorar za tri šolske ure na vajo bruto 7.700 SIT.
Pri tem mora skupina pripraviti najmanj eno novo predstavitev na leto.
Pavšal za materialne stroške znaša na sezono 160.000 SIT.
Recitacijska ali literarna skupina
Za največ 20 vaj na leto znaša avtorski honorar mentorja za 2 šolski uri na vajo bruto 4.100 SIT. Skupina mora na leto pripraviti najmanj dva samostojna recitacijska ali literarna večera.
Pavšal za materialne stroške na leto znaša 32.000 SIT.
Folklorna ali plesna skupina
Za največ 45 vaj na leto znaša honorar vodje skupine za 2 šolski uri na vajo bruto 4.100 SIT.
Pavšal za materialne stroške na leto znaša za:
– najmanj 16 plesalcev    180.000 SIT,
– manj kot 16 plesalcev   100.000 SIT.
Folklorna ali plesna skupina mora izvesti najmanj dva samostojna nastopa, sodelovati na občinskih revijah ter nastopiti na občinskih proslavah in prireditvah v skladu s programom organizatorja proslav in prireditev.
Likovna, fotografska, filmska skupina
Za največ 20 srečanj skupin na leto, znaša avtorski honorar mentorja skupine za 2 šolski uri na srečanje bruto 4.100 SIT.
Pavšalni materialni stroški znašajo 180.000 SIT. Skupina mora pripraviti najmanj štiri razstave oziroma predstavitve na leto.
Etno skupina
Za največ 20 srečanj skupin na leto znaša avtorski honorar umetniškega vodje za 2 šolski uri na srečanje bruto 4.100 SIT.
Pavšalni materialni stroški na leto znašajo na skupino:
– najmanj 32 aktivnih članov 140.000 SIT,
– manj kot 32 članov 100.000 SIT.
Skupine, ki izvajajo etno-dejavnost prijavi Odbor za šege in običaje pri ZKD Laško – MOŽNAR.
8
Razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih skupin pripravi občinska uprava. Na podlagi teh kriterijev občinska služba pripravi izračun za vsako prijavljeno skupino, seštevek sredstev po kriterijih za posamezne skupine predstavlja letni znesek, ki ga prejme posamezno društvo za svojo dejavnost. Izračun potrdi odbor za družbene dejavnosti in društva. Pri vrednotenju posameznih kriterijev se vsako leto upošteva predvidena rast materialnih stroškov.
Za določanje prioritete se upoštevajo naslednji kriteriji:
– čas neprekinjenega delovanja društva,
– število članov društva,
– število nastopov oziroma predstavitev dejavnosti,
– vključenost v kulturno življenje občine.
9
Na podlagi ovrednotenega programa društva sklene župan s posameznim društvom pogodbo o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti za razpisano leto.
Odbor za družbene dejavnosti in društva lahko v primeru, ko je na razpis prijavljenih več programov, kot je na razpolago sredstev, določi prioriteto oziroma opravi izbor društev in skupin, ki bodo sofinancirana iz sredstev proračuna.
10
Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega odstavka 10. člena, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.
11
Ta pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02504-1/03
Laško, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost