Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3378. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Brežice (2001-2010), stran 10804.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Brežice
(2001–2010)
1. člen
Sprejme se gozdnogospodarski načrt Gozdnogospodarskega območja Brežice (v nadaljnjem besedilu: GGN GGO Brežice) št. 08/01 z dne 29. 11. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen
V Gozdnogospodarskem območju Brežice, ki meri 135.996 ha, je z dnem 1. 1. 2001 na podlagi podatkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Mokrice, Pišece, Gorjanci, Krakovo, Krško, Mokronog, Dole, Radeče, Sevnica, Šentjanž, Studenec, Bohor in Senovo, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000, ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 69.231,54 ha, od katere je:
– 67.919,24 ha večnamenskih gozdov, 94,14 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 174,06 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno socialnim in ekološkim funkcijam ter 1.044,10 varovalnih gozdov, ki so bili kot taki razglašeni z GGN GGO Brežice 1991–2000,
– 57.185,48 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in 2.565,25 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb ter 9.480,81 ha državnih gozdov;
B) lesna zaloga: 253,0 m3/ha, od tega 42,2 m3/ha iglavcev in 210,8 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 7,36 m3/ha, od tega 1,15 m3/ha iglavcev in 6,21 m3/ha listavcev.
GGN GGO Brežice prikazuje tudi območja, ki so predlagana, da se jih razglasi za varovalne gozdove, na površini 397,79 ha.
3. člen
Ob upoštevanju usmeritev iz Programa razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v Gozdnogospodarskem območju Brežice je v GGN GGO Brežice določeno, da so:
A) najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 56.725,46 ha,
– ekološke funkcije, med katerimi je najbolj pogosta biotopska, na površini 9.191,27 ha ter
– socialne funkcije, med katerimi je najbolj pogosta estetska, na površini 3.652,55 ha;
B) cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom zlasti:
– trajnost vseh funkcij gozda,
– uravnoteženo razmerje razvojnih faz,
– izkoriščanje proizvodnega potenciala gozdnih rastišč,
– naravni sestavi glede drevesnih vrst podobna sestava sestojev,
– povprečna lesna zaloga 290 m3/ha,
– ohranjena biotska raznovrstnost gozdov,
– usklajen odnos med gozdom in rastlinojedo divjadjo,
– krajinska pestrost z ohranjenimi značilnimi elementi, kot so gozdovi, gozdni robovi, obvodni pasovi, močvirna vegetacija in posamično drevje izven gozdnega prostora;
C) usmeritve za doseganje teh ciljev zlasti:
– spodbujanje lastnikov gozdov za delo v gozdovih,
– sestoje obnavljati v največji možni meri po naravni poti,
– povečati delež debeljakov ter sestojev obnovi,
– intenzivna nega drogovnjakov,
– akumulacija prirastka v najkvalitetnejših delih sestojev,
– upoštevati ostale uporabnike prostora,
– ohraniti ustrezno količino in strukturo odmrle stoječe lesne biomase v gozdu;
Č) na podlagi ciljev ter usmeritev načrtovani ukrepi za obdobje 2001–2010 naslednji:
– najvišji možni posek 2,443.000 m3, od tega 433.000 m3 iglavcev in 2,010.000 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 10.931 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 539 ha,
– dela varstva gozdov pred žuželkami, boleznimi in divjadjo v obsegu 15.460 delovnih dni ter ostala dela varstva gozdov v obsegu 140 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali z vzdrževanjem grmišč, travinj in vodnih virov v gozdu ter postavljanjem valilnic v obsegu 1.145 delovnih dni,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 151 km,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 39,2 km.
Cilji, usmeritve in ukrepi so v GGN GGO Brežice določeni tudi na nivoju gospodarskih razredov.
4. člen
Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot iz 2. člena tega odloka v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi iz prejšnjega člena.
Zavod za gozdove Slovenije mora preveriti skladnost ciljev, usmeritev in ukrepov, določenih v gozdnogospodarskih načrtih iz 2. člena tega odloka, katerim veljavnost poteče v letih 2006 do 2009, s cilji, usmeritvami in ukrepi iz prejšnjega člena, ter v primeru ugotovljenih neskladnosti najkasneje v sedmem letu veljavnosti teh načrtov vložiti pobudo za njihovo spremembo pri ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo.
5. člen
Po en izvod GGN GGO Brežice je na vpogled na Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Brežice, v Gozdarski knjižnici Gozdarskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 2, Ljubljana, ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56–58, Ljubljana, kjer se nahaja tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja GGN GGO Brežice.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/2003-9
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003–2311-0181
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost