Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3412. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2003, stran 10851.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na korespondenčni seji dne, 11. 7. 2003 na predlog župana sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2003 (Uradni list RS, št. 27/03) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
Občinski proračun za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov               Proračun 2003
                             v tisoč SIT
--------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             939.605
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   817.557
70 DAVČNI PRIHODKI                      721.509
   700 Davki na dohodek in dobiček            606.784
   703 Davki na premoženje                 77.347
   704 Domači davki na blago in storitve          37.378
   707 Drugi davki                       –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                     96.048
   710 Udeležba na dobičku in
   dohodki od premoženja                  24.834
   711 Takse in pristojbine                 4.239
   712 Denarne kazni                     376
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        8.710
   714 Drugi nedavčni prihodki               57.889
72 KAPITALSKI PRIHODKI                    36.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        36.000
   721 Prihodki od prodaje zalog                –
   Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja                  –
73 PREJETE DONACIJE                        –
   730 Prejete donacije iz domačih virov            –
   731 Prejete donacije iz tujine                –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                    86.048
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                86.048
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              1,121.017
40 TEKOČI ODHODKI                      218.044
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          36.916
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      5.255
   402 Izdatki za blago in storitve            173.273
   403 Plačila domačih obresti                 –
   409 Rezerve                       2.600
41 TEKOČI TRANSFERI                     434.877
   410 Subvencije                     20.336
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                     46.902
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                      40.622
   413 Drugi tekoči domači transferi           327.017
   414 Tekoči transfer v tujino                 –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                   411.396
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         411.396
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                  56.700
   430 Investicijski transferi               56.700
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
   (I-II)                        –181.412
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            2.098
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                2.098
   750 Prejeta vračila danih posojil              –
   751 Prodaja kapitalskih deležev             2.098
   752 Kupnine iz naslova privatizacije             –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                    –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                           –
   440 Dana posojila                      –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije     –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)          2.098
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      –
50 ZADOLŽEVANJE                          –
   500 Domače zadolževanje                   –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                    –
55 ODPLAČILA DOLGA                         –
   550 Odplačila domačega dolga                 –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              –179.314
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)            179.314
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                181.412
--------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova prerazporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu finančnih terjatev in naložb.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06/2003
Brezovica, dne 11. julija 2003.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost