Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3373. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Kranj (2001-2010), stran 10798.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Kranj
(2001–2010)
1. člen
Sprejme se gozdnogospodarski načrt Gozdnogospodarskega območja Kranj (v nadaljnjem besedilu: GGN GGO Kranj) št. 03/01 z dne 29. 11. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen
V Gozdnogospodarskem območju Kranj, ki meri 107.651,39 ha, je z dnem 1. 1. 2001 na podlagi podatkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Jelendol, Tržič, Kokra, Jezersko, Preddvor, Cerklje, Besnica, Zali log, Železniki, Selca, Škofja Loka, Poljane in Sovodenj, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000, ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 71.265,00 ha, od katere je:
– 60.360,01 ha večnamenskih gozdov, 361,61 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 4.133,35 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno socialnim in ekološkim funkcijam, ter 6.410,03 varovalnih gozdov, ki so bili kot taki razglašeni z GGN GGO Kranj 1991–2000;
– 58.485,20 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 1.348,12 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb, 10.722,18 ha državnih gozdov ter 709,50 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 271,2 m3/ha, od tega 176,4 m3/ha iglavcev in 94,9 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 6,63 m3/ha, od tega 4,37 m3/ha iglavcev in 2,26 m3/ha listavcev.
3. člen
Ob upoštevanju usmeritev iz Programa razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v Gozdnogospodarskem območju Kranj je v GGN GGO Kranj določeno, da so:
A) najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 34.483,60 ha,
– ekološke funkcije, med katerimi je najbolj izrazita funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, na površini 13.597,61 ha ter
– socialne funkcije, med katerimi je najbolj pogosta estetska funkcija, na površini 7.822,90 ha;
B) cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom zlasti:
– krepitev večnamenske vloge gozdov,
– krepitev mehanske in biološke stabilnosti gozdov,
– proizvodnja lesa in trajnost donosov,
– naravni sestavi podobna sestava gozdnih združb glede drevesnih vrst,
– usklajeno razmerje med divjadjo in njenim okoljem,
– usklajena raba prostora na gornji gozdni meji,
– ohranitev negozdnih površin v gozdni krajini,
– ohranitev ostankov gozda ter posameznih dreves v kmetijski in primestni krajini,
– ohranitev ugodnega stanja vseh avtohtonih vrst v gozdnih ekosistemih;
C) usmeritve za doseganje teh ciljev zlasti:
– povečanje deleža listavcev v lesni zalogi,
– uravnavanje starostne sestave gozdov oziroma razmerja razvojnih faz,
– povečanje povprečne lesne zaloge gozdov na 325 m3/ha,
– prilagoditev populacij rastlinojede divjadi prehrambenim zmožnostim gozdov,
– varovanje gozdov s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami pred posegi v prostor in ostalimi obremenitvami,
– povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi cestami na 12,2 m/ha, prednostno v območjih z žičnim spravilom, kjer je treba še posebno pozornost posvetiti oceni vplivov na gozdni ekosistem,
– povečanje odprtosti gozdov z vlakami, zlasti v območjih s traktorskim spravilom;
Č) na podlagi ciljev ter usmeritev načrtovani ukrepi za obdobje 2003 – 2010 naslednji:
– najvišji možni posek 2.777.017 m3, od tega 1.868.239 m3 iglavcev in 908.778 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 11.019,45 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 1.376,09 ha,
– dela varstva gozdov pred divjadjo v obsegu 5.620 delovnih dni ter ostala dela varstva gozdov v obsegu 3.528 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali z vzdrževanjem grmišč, travinj in vodnih virov v gozdu ter postavljanjem valilnic v obsegu 3.910 delovnih dni,
– gradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak v dolžini 245 km,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 68,9 km.
Cilji, usmeritve in ukrepi so v GGN GGO Kranj določeni tudi na nivoju gospodarskih razredov.
4. člen
Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Jelendol, Cerklje, Tržič, Besnica, Zali Log, Železniki, Selca, Škofja Loka, Poljane in Sovodenj v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi iz prejšnjega člena.
Zavod za gozdove Slovenije mora preveriti skladnost ciljev, usmeritev in ukrepov, določenih v gozdnogospodarskih načrtih iz 2. člena tega odloka, katerim veljavnost poteče v letih 2006 do 2009, v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kokra z začetkom veljavnosti v letu 2001 ter v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot Jezersko in Preddvor z začetkom veljavnosti v letu 2002, s cilji, usmeritvami in ukrepi iz prejšnjega člena, ter v primeru ugotovljenih neskladnosti najkasneje v sedmem letu veljavnosti teh načrtov vložiti pobudo za njihovo spremembo pri ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo.
5. člen
Po en izvod GGN GGO Kranj je na vpogled na Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj, v Gozdarski knjižnici Gozdarskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 2, Ljubljana, ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, kjer se nahaja tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja GGN GGO Kranj.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/2003-4
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003-2311-0176
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost