Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3418. Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem, stran 10869.

Nadzorni odbor Občine Črna na Koroškem je na podlagi 46. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99 in 70/00) na 1. redni seji dne 24. 3. 2003 sprejel
P O S L O V N I K
o delu nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem (v nadaljevanju nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor uporablja pečat Občine Črna na Koroškem v obliki, kot to določa 6. člen statuta Občine Črna na Koroškem.
3. člen
Za vse, kar s tem poslovnikom ni izrecno urejeno, se uporablja poslovnik sveta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99).
4. člen
O ugotovitvah nadzornega odbora mora predsednik nadzornega odbora obveščati:
– odgovorno osebo pravne osebe, katere listine preverja;
– župana Občine Črna na Koroškem;
– tajnika Občine Črna na Koroškem;
– svet Občine Črna na Koroškem;
– najmanj enkrat letno Računsko sodišče Republike Slovenije.
II. ORGANIZACIJA NADZORNEGA ODBORA
5. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Kandidate za člane nadzornega odbora predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
6. člen
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupani, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
7. člen
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata članov občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
8. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.
9. člen
Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila, stališča, mnenja in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
10. člen
Nadzorni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
11. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
12. člen
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave in krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost občinskih javnih sredstev.
IV. POSTOPEK NADZORA
13. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih računov finančnih načrtov ožjih delov občine, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi nadzore, za katere se je odločil na podlagi pobud občanov, informacij iz sredstev javnega obveščanja, analiz finančnih podatkov o javni porabi v občini in rezultatov preverjanja delovanja notranjih kontrol.
S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in župana. Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom zahteva občinski svet ali župan.
14. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.
15. člen
Postopek nadzora se začne, ko nadzorni odbor na podlagi zakona, statuta občine, sklepa sveta, sklepa župana ali letnega programa nadzora izda sklep o pričetku nadzora. Sklep mora biti vročen odgovorni osebi pravne osebe in mora vsebovati primeren rok za pripravo ustreznega gradiva. V sklepu se določi vsebina nadzora, čas in kraj izvedbe nadzora ter navedba nadzorovane pravne osebe z odgovornimi osebami.
16. člen
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
17. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na pobudo posameznega člana in na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor.
Vsebina poročila o nadzoru je naslednja:
1. Uvodni del: ta zajema osnovne podatke o nadzorovani osebi, trajanju nadzora, kdo je nadzor opravil in predpise, ki jih je dolžna upoštevati nadzorovana oseba glede na predmet nadzora;
2. Ugotovitve nadzora: v ugotovitvah nadzora je treba razkriti vse pomembne zadeve, ki so bile ugotovljene med postopkom nadzora;
3. Povzetek nepravilnosti: zajema v nekaj stavkih ugotovitve nadzora;
4. Predlog sklepov in priporočil: vsebuje predloge sklepov in priporočil ter roke za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
18. člen
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
19. člen
Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
20. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh do dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
21. člen
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
22. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
23. člen
Predsednik nadzorovanega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
24. člen
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora. O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.
V. PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA
25. člen
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika in podpredsednika nadzornega odbora. Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje.
26. člen
Predsednik nadzornega odbora:
– sklicuje, organizira in vodi seje nadzornega odbora;
– predlaga, kdo bo opravljal nadzor;
– skrbi za izvajanje določil tega poslovnika;
– podpisuje sklepe in druge odločitve nadzornega odbora;
– se udeležuje sej sveta Občine Črna na Koroškem in poroča o ugotovitvah nadzornega odbora.
VI. SKLICEVANJE SEJ NADZORNEGA ODBORA
27. člen
Sejo nadzornega odbora skliče predsednik v skladu z letnim programom dela na lastno pobudo, na predlog župana, na predlog občinskega sveta ali najmanj polovico članov nadzornega odbora.
28. člen
Seje nadzornega odbora se praviloma sklicujejo s pisnim vabilom. Le v izjemnih in nujnih primerih, se lahko na predlog predsednika nadzornega odbora določi, da se skliče seja po telefonu ali z osebnim vabilom.
29. člen
Pisno vabilo z gradivom za sejo mora biti posredovano vsakemu članu nadzornega odbora najkasneje 7 dni pred sejo. Vsak član nadzornega odbora (če ne gre za nujen oziroma izjemen primer) je upravičen odkloniti razpravljanje in sklepanje o posameznem predlogu, če gradivo ni bilo pravočasno in ustrezno pripravljeno. Na sami seji se lahko zahteva tudi dopolnitev gradiva z dodatnimi utemeljitvami oziroma pomanjkljivimi podatki.
VII. POTEK SEJE
30. člen
Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik nadzornega odbora.
31. člen
Posamezno točko dnevnega reda obrazloži predsednik sam, ali poročevalec, ki je za obrazložitev vabljen na sejo. Razprava o posamezni točki dnevnega reda poteka, dokler vsi pripravljeni člani za razpravo ne povedo svojega mnenja.
32. člen
Člana nadzornega odbora v razpravi ne sme nihče ovirati, ga prekiniti ali mu vzeti besedo. Ostali prisotni na seji lahko sodelujejo v razpravi, potem, ko jim predsednik da besedo.
33. člen
Sprejemanje sklepov
Ko je razprava zaključena, predsednik oblikuje ugotovitve, stališča, mnenja, predloge in priporočila v obliki sklepa o katerem se glasuje. Ali bo glasovanje tajno ali javno, odločajo člani z večino glasov prisotnih članov.
34. člen
Prekinitev seje
Seja nadzornega odbora se lahko prekine na predlog predsednika in na predlog vsakega člana nadzornega odbora.
Prekinitev je potrebna:
– če je potrebno pred odločanjem o določenem predlogu priskrbeti dodatne podatke, pojasnila;
– če se ugotovi, da na seji ni več potrebnega števila članov.
35. člen
Zaključek seje
Ko je dnevni red izčrpan, predsednik nadzornega odbora zaključi sejo, hkrati se lahko določi tudi datum in uro prihodnje seje.
36. člen
Zapisnik
O vsaki seji nadzornega odbora se piše zapisnik, ki vsebuje:
– navedbo za sejo katerega organa gre, tekočo številko seje, kraj in čas seje;
– imena prisotnih, upravičeno odsotnih in neupravičeno odsotnih ter ostalih prisotnih sprejeti dnevni red;
– stališča, mnenja oziroma sklepe nadzornega odbora in morebitna ločena mnenja, če sklep ni bil soglasno sprejet.
Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora in zapisnik.
37. člen
Zapisniki se hranijo tako, da so lahko vedno na razpolago vsem članom nadzornega odbora. Za hrambo zapisnika je odgovoren delavec, ki opravlja dela v zvezi z gradivom in vabili za seje nadzornega odbora.
38. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava.
39. člen
Strokovne službe uprave so dolžne nadzornemu odboru posredovati vso gradivo, ki se nanaša na sprejeti proračun in sprejete spremembe, še pred obravnavo na seji sveta Občine Črna na Koroškem.
40. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega programa.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Za razlago določb tega poslovnika je pristojen nadzorni odbor Občine Črna na Koroškem.
42. člen
Ta poslovnik sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov nadzornega odbora. Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejmejo na enak način kot velja za sprejem tega poslovnika.
43. člen
Z objavo tega poslovnika preneha veljati poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem, kateri je bil sprejet na redni seji nadzornega sveta, dne 31. 3. 1998.
44. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-02-01/98
Črna na Koroškem, dne 24. marca 2003.
Predsednik
nadzornega odbora
Božidar Špeh, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost