Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3416. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem, stran 10856.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99), je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 7. redni seji dne 3. 7. 2003 sprejel
O D L O K O S P R E M E M B A H
I N D O P O L N I T V A H O D L O K A
o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem
I
V prvem stavku 3. člena se črtajo besede “iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem”, pod točko 1. se namesto besede “denarni dodatek” doda nova beseda in sicer “denarna socialna pomoč” in črta se 100% ter doda 50%, tako da se 3. člen pravilno glasi:
Do denarne pomoči so upravičeni občani Občine Črna na Koroškem, ki imajo v Občini Črna na Koroškem stalno prebivališče in sicer:
1. posamezniki, če njihov dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za denarno socialno pomoč po zakonu o socialnem varstvu za več kot 50%;
2. družine, kjer dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za denarno socialno pomoč po zakonu o socialnem varstvu za več kot 50%.
II
Četrti člen se v celoti spremeni, tako da se glasi:
Denarna pomoč je namenjena:
– nakupu ozimnice,
– nakupu šolskih potrebščin,
– plačilo letovanj in šole v naravi,
– v primerih težje bolezni ali hude obolelosti,
– v primeru elementarnih nesreč,
– v primeru drugih nesreč,
– smrtnih primerov v družini,
– kritju drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca, če je izkazana trenutna materialna ogroženost družine.
III
Peti člen se v celoti spremeni, tako da se glasi:
Pri odločanju o višini denarne pomoči se upoštevajo vsi neto dohodki in prejemki, ki jih je posameznik ali družina prejela v zadnjih 3 mesecih. To so:
– plače,
– pokojnine,
– nadomestila iz zdravstvenega in invalidskega zavarovanja,
– nadomestila iz porodniškega varstva,
– denarne socialne pomoči, dodatek za najemnino stanovanja,
– štipendije,
– otroški dodatek,
– rejnine,
– katastrski dohodek,
– honorarji.
IV
Šesti člen se v celoti spremeni, tako da se glasi:
Višina denarne pomoči se določi glede na socialne razmere prosilca ali družine in se dodeli največ enkrat letno oziroma izjemoma tudi ob upoštevanju osme alinee druge točke tega odloka.
V
Sedmi člen se delno spremeni, tako da se glasi:
Prosilci oddajo vlogo za dodelitev denarne pomoči na Občino Črna na Koroškem. Vloga mora vsebovati:
– prošnjo, v kateri so obrazložene socialne razmere posameznika ali družine,
– potrdilo o skupnem gospodinjstvu,
– potrdilo o premoženjskem stanju,
– dokazila o vseh dohodkih in prejemkih iz 5. člena odloka posameznika oziroma družinskih članov v zadnjih treh mesecih.
Občinska uprava odloči o dodelitvi denarne pomoči z odločbo. Upravičenost se ugotavlja po določilih zakona o splošnem upravnem postopku in odloka o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem.
Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba pri županu Občine Črna na Koroškem v roku 15 dni po prejemu odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik in je takse prosta. Odločba župana je dokončna.
VI
V osmem členu se doda nov stavek in sicer “Dodeljena višina denarne pomoči se izplača upravičencem v denarju ali funkcionalni obliki (naročilnica, plačilo položnice, ipd.)” tako da se glasi:
Denarne pomoči upravičencem nakazuje Občina Črna na Koroškem po pravnomočnosti odločbe.
Dodeljena višina denarne pomoči se izplača upravičencem v denarju ali funkcionalni obliki (naročilnica, plačilo položnice, ipd.).
Ostali členi odloka, sprejetega z dne 29. 6. 2000 ostanejo nespremenjeni.
Št. 152-01-02/00
Črna na Koroškem, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l. r.