Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3393. Pravilnik o postopku verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti, stran 10822.

Na podlagi 26. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 45/94 – odl. US, 37/95, 8/96, 59/99 – odl. US, 90/99, 98/99 – ZZdrS, 31/00, 36/00 – ZPDZC in 45/01) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o postopku verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti.
2. člen
(1) Verifikacija je postopek, pri katerem se ugotavlja in potrjuje, ali posamezni izvajalec opravlja zdravstvene dejavnosti in programe v skladu s standardi in normativi, ki veljajo za področje zdravstvene in zdraviliške dejavnosti.
(2) Postopek verifikacije vodi Komisija za verifikacijo zdravstvenih dejavnosti in programov na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(3) Če komisija ugotovi, da posamezni izvajalec izpolnjuje vse predpisane standarde in normative, mu izda verifikacijski dokument.
3. člen
(1) Verifikacijski dokument se izda za dobo petih let.
(2) Izvajalec mora najpozneje šest mesecev pred potekom veljavnosti verifikacijskega dokumenta predlagati ponovno verifikacijo.
4. člen
(1) Verifikacija se začne na predlog posameznega izvajalca zdravstvenih dejavnosti in programov (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
(2) Predlog za začetek verifikacije dejavnosti in programov javnega zdravstvenega zavoda lahko poda tudi minister, pristojen za zdravje.
5. člen
(1) Komisija pošlje predlagatelju vprašalnik v zvezi z opravljanjem zdravstvenih dejavnosti in programov. Predlagatelj mora v 30 dneh vrniti komisiji izpolnjen vprašalnik z zahtevanimi prilogami, ki dokazujejo, da je njegovo delovanje v skladu z veljavnimi standardi in normativi.
(2) Predlagatelj je dolžan komisiji kot prilogo poročilu dostaviti dokumentacijo, ki dokazuje njegove navedbe.
(3) Komisija lahko opravi ustno obravnavo, katere namen je ugotovitev dejanskega stanja.
6. člen
(1) Komisija določi rok, v katerem mora predlagatelj dopolniti poročilo, če iz njega niso razvidna dejstva ali okoliščine, ki so potrebna za izdajo verifikacijskega dokumenta.
(2) Komisija zavrže predlog, če predlagatelj svoje vloge pravočasno ne dopolni, ali če je dopolnitev neustrezna oziroma pomanjkljiva.
(3) Predlagatelj lahko zaradi dopolnitve vloge, ali zaradi odprave pomanjkljivosti, zaprosi za podaljšanje roka ali za začetek mirovanja postopka.
7. člen
(1) Komisija ugotovi dejansko stanje tudi na podlagi ogleda pri predlagatelju.
(2) Komisija mora o času ogleda obvestiti predlagatelja vsaj petnajst dni pred ogledom.
(3) Med ogledom je predlagatelj dolžan komisiji omogočiti pregled vseh prostorov, naprav in dokumentacije, ki se nanašajo na opravljanje zdravstvene dejavnosti in/ali programa.
(4) Komisija lahko preveri tudi dejansko ali simulirano izvajanje posameznih dejavnosti oziroma programov.
8. člen
(1) V primeru manjših nepravilnosti komisija določi predlagatelju rok, v katerem jih mora odpraviti, sicer zavrne njegov predlog.
(2) Komisija zavrne predlog za izdajo verifikacijskega dokumenta, če ugotovi nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki jih predlagatelj v danem roku ni odpravil.
9. člen
(1) Komisija lahko odloči, da predlagatelj izpolnjuje pogoje za opravljanje samo določenih dejavnosti oziroma programov, ali da jih sme opravljati samo pod določenimi pogoji.
(2) Komisija lahko predlagatelju določi rok za odpravo napravilnosti oziroma pomanjkljivosti.
10. člen
Odločitev komisije je dokončna.
11. člen
(1) Komisijo, ki vodi postopek verifikacije, sestavljajo štirje člani in predsednik.
(2) Člane komisije in njenega predsednika imenuje minister, pristojen za zdravje, za dobo štirih let.
(3) Komisija je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov.
(4) Člani komisije morajo imeti najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe s področij, ki so predmet preverjanja.
12. člen
(1) Predsednik komisije je zaposlen pri ministrstvu za zdravje in opravlja svojo funkcijo poklicno.
(2) Člani komisije opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(3) Za člana komisije se lahko imenuje oseba, ki ima strokovno znanje in izkušnje, potrebne za ocenjevanje ustreznosti opravljanja zdravstvenih dejavnosti in programov.
(4) Člani komisije se morajo pred začetkom dela udeležiti izobraževanja o postopku in vsebini verifikacijskega postopka. Program izobraževanja predpiše minister, pristojen za zdravje.
(5) Člani komisije so za svoje delo upravičeni do povračila stroškov in do nagrade.
(6) Komisija lahko po potrebi, ko gre za zahtevnejša strokovna vprašanja, povabi k sodelovanju tudi druge strokovnjake.
13. člen
Minister, pristojen za zdravje, sprejme poslovnik o delu komisije.
14. člen
Osebe, ki sodelujejo pri postopku verifikacije, so dolžne varovati zaupnost podatkov, pridobljenih med postopkom.
15. člen
(1) Zdravstveni zavodi oziroma naravna zdravilišča morajo pridobiti verifikacijski dokument v petih letih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Pridobitev verifikacijskega dokumenta se lahko določi še pred potekom roka iz prejšnjega odstavka kot merilo za višino plačila dejavnosti oziroma programov izvajalcem zdravstvenih dejavnosti in programov.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-16/2003
Ljubljana, dne 9. julija 2003.
EVA 2001-2711-0013
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost