Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3427. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2003, stran 10897.

Na podlagi 135. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe
o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2003
1. člen
V uredbi o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2003 (Uradni list RS, št. 26/03) se za 3. členom doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(kompenzacijska sredstva)
Kompenzacijska sredstva so namenjena povrnitvi izpada dohodka morskih ribičev, ki so ga utrpeli zaradi začasno oviranega normalnega izvajanja ribolova v slovenskem ribolovnem morju.
Upravičenci do kompenzacijskih sredstev so pravne in fizične osebe s sedežem oziroma prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost ribištva, imajo veljavno ribolovno dovoljenje in jim je to edini in glavni poklic.
Kriteriji za izračun kompenzacijskih sredstev:
– kompenzacija se uveljavlja za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2002,
– osnova za izračun so podatki Statističnega Urada Republike Slovenije o ulovu za posameznega ribiča za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2001 ter statistične cene rib.
Za ta ukrep je na proračunski postavki 1859 – ulov male plave ribe namenjenih 22,425.758 SIT.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Vlogo za pridobitev sredstev po tej uredbi sestavljajo: obrazci s podatki o subjektu in obrazci za posamezne namene, ki so na razpolago pri ministrstvu, ter ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3., 4. in 5. člena te uredbe.
Ne glede na prejšnji odstavek mora vloga za pridobitev kompenzacijskih sredstev vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime, priimek in naslov oziroma firmo in sedež upravičenca,
– leto rojstva, kadar je vlagatelj fizična oseba,
– davčno številko,
– številko transakcijskega računa,
– naslov banke,
– fotokopije obrazcev KME-61/M iz mesečnega poročanja Statističnemu Uradu Republike Slovenije za obdobje julij-september 2001.
Vlogo za pridobitev sredstev za namene iz 3. člena te uredbe morajo upravičenci poslati do 1. septembra 2003. Vlogo za pridobitev sredstev za namene iz 4. člena te uredbe morajo upravičenci poslati do 10. marca 2003. Vlogo iz prejšnjega odstavka je treba poslati do vključno 29. avgusta 2003.
Vloge je treba poslati priporočeno na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56–58, Ljubljana. Vlogo iz prvega odstavka tega člena je treba poslati s pripisom »vloga za financiranje in sofinanciranje«. Vlogo iz drugega odstavka tega člena je treba poslati s pripisom »Kompenzacija izpada dohodka morskim ribičem« s pripisom NE ODPIRAJ.
Kopije vlog z vsemi dokumenti morajo upravičenci hraniti še najmanj pet let po njihovi odobritvi.«.
3. člen
V 9. členu se za številko »3.,« doda številka »3.a,«.
4. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-08/2001-4
Ljubljana, dne 17. julija 2003.
EVA 2003-2311-0159
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik