Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3379. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Celje (2001-2010), stran 10805.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Celje
(2001–2010)
1. člen
Sprejme se gozdnogospodarski načrt Gozdnogospodarskega območja Celje (v nadaljnjem besedilu: GGN GGO Celje št. 09/01 z dne 29. 11. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen
V Gozdnogospodarskem območju Celje, ki meri 154.566 ha, je z dnem 1. 1. 2001 na podlagi podatkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Vransko, Marija Reka, Žalec, Ponikva, Celje, Vojnik, Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Šmarje, Podčetrtek, Šentjur, Planina, Jurklošter, Laško in Rečica, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000, ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 72.908,77 ha, od katere je:
– 69.021,64 ha večnamenskih gozdov, 237,17 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 1142,09 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno socialnim in ekološkim funkcijam, ter 2.507,87 varovalnih gozdov, ki so bili kot taki razglašeni z GGN GGO Celje 1991–2000,
– 59.246,87 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 1.114,01 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb, 12.276,11 ha državnih gozdov ter 271,78 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 235,5 m3/ha, od tega 91,6 m3/ha iglavcev in 143,9 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 5,79 m3/ha, od tega 2,19 m3/ha iglavcev in 3,60 m3/ha listavcev.
3. člen
Ob upoštevanju usmeritev iz Programa razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v Gozdnogospodarskem območju Celje je v GGN GGO Celje določeno, da so:
A) najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 60.194,13 ha,
– ekološke funkcije, med katerimi je najbolj izrazita funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, na površini 4.714,26 ha ter
– socialne funkcije, med katerimi je najbolj pogosta rekreacijska, na površini 4.333,38 ha;
B) cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom zlasti:
– biotska pestrost krajine z ohranjenimi naravnimi gozdnimi ekosistemi,
– trajnost vseh funkcij gozdov,
– trajnost vrednostnega donosa,
– usklajenost različnih uporabnikov gozdnega prostora zlasti v predelih, kjer se prepletajo različne funkcije gozda (Rogla, okolica Celja, Savinjska dolina, Podčetrtek),
– stabilni in vitalni gozdovi,
– naravni sestavi glede drevesnih vrst podobna sestava drevesnih vrst z večjim deležem manjšinskih vrst,
– večja izkoriščenost proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč, zlasti aceretalnih,
– usklajen odnos med gozdom in rastlinojedo divjadjo,
– optimalna odprtost gozdov z gozdnimi cestami;
C) usmeritve za doseganje teh ciljev zlasti:
– varovanje obstoječih gozdnih površin v kmetijski in urbani krajini,
– ohranjanje gozdnih kompleksov v gozdni krajini,
– povečati delež listavcev v gozdovih s spremenjeno naravno drevesno sestavo, kjer prevladuje smreka,
– preoblikovati zgradbo velikopovršinskih enodobnih enomernih sestojev smreke v malopovršinsko raznomerno,
– znižati delež debeljakov ter povečati delež sestojev v obnovi in mladovja,
– obnova gozdov s sadnjo rastišču primernih vrst, kjer je naravna obnova onemogočena zaradi divjadi, plevela ali naravnih ujm večjega obsega,
– intenzivna nega mladovja, kjer je zasnova dobra ali bogata, s pospeševanjem ciljne drevesne sestave,
– izkoriščanje dobrih sestojnih zasnov in oblikovanje kvalitetnih debeljakov z doslednim izvajanjem redčenj v drogovnjakih,
– v kvalitetnih ohranjenih gozdovih krepiti lesno zalogo z akumulacijo prirastka,
– postopna odstranitev neavtohtonih vrst divjadi iz ekosistemov ter preprečevanje širjenja teh vrst izven območij sedanje razširjenosti,
– upoštevanje mirnih con ter migracijskih poti divjadi pri izvajanju del ter načrtovanju infrastrukture v gozdu;
Č) na podlagi ciljev ter usmeritev načrtovani ukrepi za obdobje 2001–2010 naslednji:
– najvišji možni posek 2,918.469 m3, od tega 1,245.294 m3 iglavcev in 1,673.175 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 18.391 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 1.306 ha,
– dela varstva gozdov pred požari, erozijo, žuželkami, boleznimi in divjadjo v obsegu 11.963 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali z vzdrževanjem grmišč in travinj na površini 500 ha, s sadnjo 7.000 sadik plodonosnega drevja ter s postavljanjem valilnic v obsegu 85 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 16,87 km.
Cilji, usmeritve in ukrepi so v GGN GGO Celje določeni tudi na nivoju gospodarskih razredov.
4. člen
Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Vransko, Marija Reka, Žalec, Ponikva, Celje, Vojnik, Vitanje, Slovenske Konjice, Šmarje, Šentjur, Planina, Jurklošter in Laško v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi iz prejšnjega člena.
Zavod za gozdove Slovenije mora preveriti skladnost ciljev, usmeritev in ukrepov, določenih v gozdnogospodarskih načrtih iz 2. člena tega odloka, katerim veljavnost poteče v letih 2006 do 2009, v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot Zreče in Podčetrtek z začetkom veljavnosti v letu 2001 ter v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot Rogaška Slatina in Rečica z začetkom veljavnosti v letu 2002, s cilji, usmeritvami in ukrepi iz prejšnjega člena, ter v primeru ugotovljenih neskladnosti najkasneje v sedmem letu veljavnosti teh načrtov vložiti pobudo za njihovo spremembo pri ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo.
5. člen
Po en izvod GGN GGO Celje je na vpogled na Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, Celje, v Gozdarski knjižnici Gozdarskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 2, Ljubljana, ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, kjer se nahaja tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja GGN GGO Celje.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/2003-10
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003-2311-0182
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik