Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3377. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Novo mesto (2001-2010), stran 10803.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije sprejela
O D L O K
o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Novo mesto (2001–2010)
1. člen
Sprejme se gozdnogospodarski načrt Gozdnogospodarskega območja Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: GGN GGO Novo mesto) št. 07/01 z dne 29. 11. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
V Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, ki meri 152.232 ha, je z dnem 1. 1. 2001 na podlagi podatkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Trebnje I, Stari trg, Gorjanci, Radoha, Novo mesto – jug, Trebnje II, Adlešiči, Soteska, Poljane, Krka, Brezova reber, Žužemberk, Semič, Črmošnjice, Straža – Toplice, Metlika, Mirna gora, Novo mesto – sever, Šentjernej in Črnomelj, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000, ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 93.657,11 ha, od katere je:
– 91.075,16 ha večnamenskih gozdov, 610,34 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, ter 1.971,61 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno socialnim in ekološkim funkcijam,
– 69.200,01 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 431,54 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb, 23.149,30 ha državnih gozdov ter 876,26 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 222,5 m3/ha, od tega 67,9 m3/ha iglavcev in 154,6 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 6,40 m3/ha, od tega 2,02 m3/ha iglavcev in 4,38 m3/ha listavcev.
GGN GGO Novo mesto prikazuje tudi območja, ki so predlagana, da se jih razglasi za varovalni gozd, na površini 1.344,38 ha.
3. člen
Ob upoštevanju usmeritev iz Programa razvoja gozdov Slovenije (Uradni list RS, št. 14/96), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto je v GGN GGO Novo mesto določeno, da so:
A) najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 91.630,80 ha,
– ekološke funkcije, med katerimi je najbolj izrazita biotopska, na površini 8.508,63 ha ter
– socialne funkcije, med katerimi je najbolj pogosta rekreacijska, na površini 5.835,74 ha;
B) cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom zlasti:
– sonaravni, rastišču primerni, kakovostni, biološko in mehansko stabilni gozdovi, ki sočasno zadovoljujejo proizvodne, ekološke in socialne cilje,
– uravnoteženo razmerje razvojnih faz,
– ravnovesje med populacijami rastlinojede divjadi in njihovim življenjskim okoljem,
– ohranitev sedanje drevesne sestave gozdov,
– ohranitev primernega deleža gozdov v urbani krajini,
– povečanje povprečne lesne zaloge gozdov v naslednjih 30 letih na 290 m3/ha,
– povečanje tekočega letnega prirastka na 7 m3/ha, kar bo pomenilo 95% izkoriščanje proizvodne zmogljivosti rastišč,
– zagotavljanje dohodka in socialne varnosti lastnikom gozdov ter zaposlenim v gozdarskih podjetjih;
C) usmeritve za doseganje teh ciljev zlasti:
– krepitev gozdnih fondov z nadaljnjo akumulacijo lesne zaloge,
– pospešena obnova starih sestojev in povečanje deleža mladovja,
– obnavljanje sestojev po naravni poti,
– obnavljanje hrastovih gozdov na večjih površinah,
– intenzivna nega mladih sestojev,
– intenziviranje redčenj predvsem v zasebnih gozdovih,
– nega novo zaraslih gozdov na nekdanjih kmetijskih površinah, kjer so zasnove najkvalitetnejše,
– odpiranje gozdov z gozdnimi cestami predvsem v določenih delih Bele krajine in Suhe krajine,
– povečanje odprtosti gozdov z vlakami ter rekonstrukcija obstoječih vlak,
– usposabljanje lastnikov gozdov za delo v gozdu ter zmanjšanje števila nezgod pri delu v gozdu,
– strogi kriteriji glede posegov v gozdni prostor na območju Kočevskega Roga in v okolici urbanih centrov,
– zmernejši kriteriji glede posegov v gozdni prostor v območjih zaraščanja kmetijske krajine;
Č) na podlagi ciljev ter usmeritev načrtovani ukrepi za obdobje 2001–2010 naslednji:
– najvišji možni posek 3,750.185 m3, od tega 1,243.154 m3 iglavcev in 2,507.031 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 19.126 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 5.626 ha,
– dela varstva gozdov pred žuželkami, boleznimi in divjadjo v obsegu 4.257 delovnih dni, dela varstva gozdov pred požari z gradnjo 2 km ter vzdrževanjem 3 km protipožarnih presek v obsegu 180 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali z vzdrževanjem grmišč in travinj na površini 1.530 ha, z vzdrževanjem vodnih virov in postavljanjem valilnic v obsegu 370 delovnih dni ter s sadnjo 700 sadik plodonosnega drevja,
– dela za krepitev socialnih funkcij v obsegu 1.950 delovnih dni,
– gradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak v dolžini 410 km,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 49 km.
Cilji, usmeritve in ukrepi so v GGN GGO Novo mesto določeni tudi na nivoju gospodarskih razredov.
4. člen
Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Mehovo, Novo mesto – jug, Trebnje II, Adlešiči, Soteska, Poljane, Krka, Brezova Reber, Žužemberk, Semič, Črmošnjice, Straža – Toplice, Metlika, Mirna gora, Novo mesto – sever, Šentjernej in Črnomelj v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi iz prejšnjega člena.
Zavod za gozdove Slovenije mora preveriti skladnost ciljev, usmeritev in ukrepov, določenih v gozdnogospodarskih načrtih iz 2. člena tega odloka, katerim veljavnost poteče v letih 2006 do 2009, ter v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot Trebnje I in Stari trg z začetkom veljavnosti v letu 2001, s cilji, usmeritvami in ukrepi iz prejšnjega člena, ter v primeru ugotovljenih neskladnosti najkasneje v sedmem letu veljavnosti teh načrtov vložiti pobudo za njihovo spremembo pri ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo.
5. člen
Po en izvod GGN GGO Novo mesto je na vpogled na Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, v Gozdarski knjižnici Gozdarskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 2, Ljubljana, ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56–58, Ljubljana, kjer se nahaja tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja GGN GGO Novo mesto.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/2003-8
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003–2311-0180
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost