Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2010. Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr)
2011. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-A)

Sklepi

2012. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2013. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2014. Uredba o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda
2015. Uredba o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda
2016. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Korenitka-Pluska

MINISTRSTVA

2017. Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe
2018. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varstvu pri delu v Carinski upravi Republike Slovenije
2019. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2020. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2021. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2003
2022. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu
2023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina
2024. Pravilnik o spremembah pravilnika o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu
2025. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi
2026. Pravilnik o postopku in pogojih za vpis posameznikov v register zasebnih raziskovalcev
2027. Pravilnik o vsebnosti histamina v določenih vrstah rib
2028. Pravilnik o spremembah pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil
2029. Pravilnik o spremembi pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o živilih za posebne prehranske namene
2030. Pravilnik o spremembi pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o formulah za dojenčke
2031. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom
2032. Navodilo o spremembi navodila o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila
2033. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 53, o izračunu cene za enoto storitve za Avstrijo, Hrvaško, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Slovaško republiko
2034. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 54, o izračunu cene za enoto storitve za Turčijo
2035. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 56, o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh
2036. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 60, o izračunu cene za enoto storitve za Slovaško republiko
2037. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 63, o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh
2038. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 67, o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh
2039. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 68, o dopolnitvi pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev
2040. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 70, o izračunu cene za enoto storitve za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2003
2041. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 71, o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2003
2042. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 72, o izračunu cene za enoto storitve za Norveško, z začetkom veljavnosti 1. marca 2003

USTAVNO SODIŠČE

2043. Sklep o zadržanju izvršbe 4. člena uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj do končne odločitve ustavnega sodišča
2044. Odločba o razveljavitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS 14/1 (II. faza) del - Vodice
2045. Odločba o ugotovitvi skladnosti drugega odstavka 106., 107. ter tretjega odstavka 114. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih z ustavo in o ugotovitvi neskladnosti prvega odstavka 105. člena ter prvega in drugega odstavka 114. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter o razveljavitvi prvega odstavka 106. in četrtega odstavka 114. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

BANKA SLOVENIJE

2046. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za 1000, 500 in 100 tolarjev
2047. Sklep o dajanju bankovcev za 1000 in 100 tolarjev v obtok

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2048. Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov

OBČINE

Bled

2049. Pravilnik o sredstvih za delo list in samostojnih članov Občinskega sveta občine Bled
2050. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Brežice

2051. Odlok o razveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od 1986 do leta 2000 - dopolnitev 1999/2

Cankova

2052. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2002
2053. Odlok o predkupni pravici Občine Cankova na nepremičninah

Cerkno

2054. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2002
2055. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2003

Dolenjske Toplice

2056. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2003
2057. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dolenjske Toplice
2058. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu

Grosuplje

2059. Sklep o izdaji javnega pooblastila Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje d.o.o.

Jesenice

2060. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje J3/01 - centralna čistilna naprava
2061. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje naselja Koroška Bela - zgornji del

Kamnik

2062. Program priprave lokacijskega načrta območja B 20 Stol

Kočevje

2063. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2002
2064. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kočevje

Kranj

2065. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj

Laško

2066. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2002
2067. Odlok o tržnem redu tržnice v Laškem
2068. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče
2069. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Litija

2070. Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija
2071. Sklep o ceni storitve osebna pomoč in cenah pomoči družini na domu

Ljubno

2072. Odlok o območju predkupne pravice Občine Ljubno
2073. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ljubno

Majšperk

2074. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu

Markovci

2075. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci za obrtno cono Novi Jork

Medvode

2076. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju in izvajanju pomoči družini na domu in pomoči na daljavo in merilih za določanje plačil storitev
2077. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda - Zdravstveni dom Medvode

Ribnica

2078. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986 do 1990

Štore

2079. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2003
2080. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču

Turnišče

2081. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Turnišče
2082. Odlok o javnem glasilu Občine Turnišče
2083. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Turnišče

Videm

2084. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
2085. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
2086. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Videm
2087. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Videm
2088. Spremembe in dopolnitve pravilnika o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih-državnih pomoči namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Videm

POPRAVKI

1. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode
2. Popravek pri aktih od številke 1532. do 1535. Občine Štore
3. Popravek spremembe odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske Konjice
4. Popravek strani 4561 iz Uradnega lista RS, št. 38/03
5. Pojasnilo odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003
AAA Zlata odličnost