Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2044. Odločba o razveljavitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS 14/1 (II. faza) del - Vodice, stran 4850.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo vlade, na seji dne 23. aprila 2003
o d l o č i l o :
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS 14/1 (II. faza) del – Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/2000) se razveljavi.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Vlada izpodbija odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS 14/1 (II. faza) del – Vodice (v nadaljevanju: odlok), s katerim so predvidene tolerance pri gradnji objektov ± 60 cm z možnostjo manjših odmikov. Izpodbijani odlok naj bi bil sprejet v nasprotju s 43. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZUN), po katerem se prostorski izvedbeni akt lahko spremeni in dopolni le po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem. Hkrati naj bi bil v nasprotju s 40. členom ZUN, ki ne pozna širitve toleranc, ki predvidevajo manjše odmike. Določba 3. člena odloka, s katero je določeno, da predpis prične veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu, naj bi bila v nasprotju s 154. in s 155. členom ustave.
2. Občina Vodice v odgovoru navaja, da je pobuda vlade nepopolna, saj ni izkazano pooblastilo za zastopanje Generalnega sekretarja vlade in zato ni izkazan njen pravni interes. Zahteva vlade naj ne bi predstavljala primerne vloge za odpravo očitanih pomanjkljivosti. Določba odloka, ki dopušča njegovo veljavnost z dnem sprejema na občinskem svetu, naj bi bila le napaka, ki naj ne bi povzročila kršitve ustave, saj je bil predpis nemudoma objavljen v uradnem glasilu. Predpisa naj ne bi bilo treba odpraviti, ker bi prišlo v takšnem primeru do kršitev pravic tistim, ki so jim bila izdana gradbena dovoljenja. Vlada naj bi imela po nadzorstveni pravici vpliv na upravno enoto, ki odlok uporablja v postopku izdaje gradbenih dovoljenj. Manjše odmike od zazidalnega načrta naj bi bilo mogoče razlagati s primerno pravno tehniko in predstavljajo le minimalne popravke.
3. Vlada je na očitke občine pojasnila, da je 12. 4. 2001 sprejela sklep o vložitvi zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o spremembah ZN. Za izvršitev sklepa naj bi bil po njenem poslovniku pristojen Generalni sekretar vlade. Vlada predlaga, naj se odlok razveljavi.
B)
4. Vlada je zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti vložila na podlagi četrte alinee prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) ob izpolnjenih pogojih 88.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZLS). Pristojno ministrstvo je namreč predhodno opozorilo občino, naj uskladi odlok z ZUN. Zato so trditve občine, da ni izkazan pravni interes, neutemeljene. Vlada je vložila zahtevo in ne pobudo, kot zmotno meni občina. Po prvem odstavku 52. člena tedaj veljavnega Poslovnika Vlade (Uradni list RS, št. 13/93) sklep izvrši Generalni sekretar vlade.
5. Odlok je bil pripravljen in sprejet po določbah ZUN, ki so med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti prenehale veljati na podlagi 179. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1). Prehodna oziroma končna določba 174. člena ZUreP-1 podaljšuje veljavnost obstoječih prostorskih izvedbenih načrtov, zato odlok začasno oziroma prehodno še vedno velja.
6. Občinski svet je na korespondenčni seji dne 26. 7. 2000 sprejel odlok, s katerim se je spremenil in dopolnil odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS 14/1(II faza-del) -Vodice (Uradni list RS, št. 61/98). Z njim je določil dopustno toleranco pri gradnji objektov z možnostjo manjših odmikov. Odlok naj bi pričel veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu, v Uradnem glasilu občine Vodice je bil objavljen šele dne 29. 9. 2000.
7. Člen 43. ZUN določa, da se prostorski izvedbeni akt spremeni oziroma dopolni po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem. Odlok ni bil pripravljen in sprejet po postopku, ki je določen za sprejem prostorskih izvedbenih aktov, ker ni bil sprejet program priprave sprememb zazidalnega načrta (36. člen ZUN), osnutek predpisa ni bil javno razgrnjen, kot to zahteva 37. člen ZUN, niti ni bila organizirana javna obravnava, kot to določa 38. člen ZUN. Odlok je zato v neskladju s 43. členom ZUN in ga je ustavno sodišče razveljavilo.
8. Ker je ustavno sodišče odlok razveljavilo že zaradi neskladnosti s 43. členom ZUN, ni ocenjevalo še drugih očitkov vlade, čeprav je nesporno, da po prvem odstavku 154. člena ustave pred objavo v uradnem glasilu ni mogel veljati.
9. Protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise ustavno sodišče odpravi ali razveljavi. Odpravi jih, če ugotovi, da je treba odpraviti škodljive posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti ali nezakonitosti (prvi in drugi odstavek 45. člena zakona o ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Ker je vlada v zahtevi predlagala razveljavitev, kar pomeni, da po njeni oceni škodljive posledice, ki bi jih bilo treba odpraviti, niso nastale, je ustavno sodišče izpodbijani odlok razveljavilo.
C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-90/01-11
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

AAA Zlata odličnost