Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2076. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju in izvajanju pomoči družini na domu in pomoči na daljavo in merilih za določanje plačil storitev, stran 4895.

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99 in 28/99), pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02), uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02 in 106/02) ter 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 5. seji dne 23. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o organiziranju in izvajanju pomoči družini
na domu in pomoči na daljavo in merilih
za določanje plačil storitev
V odloku o organiziranju in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 101/00) se spremeni 1. člen, tako da se glasi:
“Odlok določa način in obliko izvajanja javne službe pomoči družini na domu, socialnega servisa pomoči na daljavo ter merila za znižanja pri plačevanju storitev.”
2. člen
V 2. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Socialni servis pomoči na daljavo obsega 24-urno dnevno dežurno službo, ki uporabniku organizira ustrezno pomoč ob njegovi morebitni neposredni nevarnosti ter posreduje izvajalce različnih pomoči na domu.”
3. člen
5. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Upravičenci do storitev pomoči na domu in pomoči na daljavo so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo in varovanjem na daljavo ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v domačem bivalnem okolju, tako da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki varstva.”
4. člen
10. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Stroški socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode se za posameznega uporabnika preračunajo na efektivno uro in se zmanjšajo za subvencijo občine za vodenje storitve ter za dodatno subvencijo iz sredstev proračuna občine v skupnem deležu 40% cene.
Stroški socialnega servisa pomoči na daljavo za posameznega upravičenca se preračunajo na mesečne stroške, 60% stroškov subvencionira iz sredstev proračuna občina, kar vključuje stroške vodenja ter dodatno subvencijo iz sredstev proračuna občine.
Ceno storitve iz prvega in drugega odstavka tega člena, oblikovano v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev, določi organ upravljanja izvajalca storitev socialne oskrbe na domu in se usklajuje enkrat letno, prvega februarja, glede na letne rasti elementov oziroma med letom, če vrednost koeficienta preseže 3% cene, ki je bila določena ob zadnji uskladitvi.
Soglasje k ceni storitve pomoči na domu, pomoči na daljavo in osebne pomoči daje pristojen upravni organ občine.”
5. člen
11. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati celotne stroške storitve javne službe pomoč družini na domu in pomoči na daljavo. Zavezanci so tudi pravne ali fizične osebe, ki niso družinski člani, če jih z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in druge pravne ali fizične osebe, ki jih k plačilu stroškov socialno-varstvenih storitev za upravičence zavezuje izvršljiv pravni naslov.”
6. člen
13. člen se spremeni, tako da se glasi:
“V celoti je oproščen plačila storitve pomoči na domu in pomoči na daljavo vsak upravičenec, ki sklene dogovor o izvajanju storitve v skladu z zakonom, in če:
– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima ugotovljenega dohodka ali če njegov ugotovljeni dohodek ne dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo.”
7. člen
Doda se nov 13.a člen, ki se glasi:
“Ostali upravičenci so dolžni plačevati stroške izvajanja storitev v višini veljavne cene storitev. Višina prispevka plačila pomoči na domu in pomoči na daljavo je odvisna od materialnega stanja upravičenca in zavezancev in je odvisna od ugotovljenega dohodka na družinskega člana.
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim le-ta ne zadoščajo za plačilo stroškov storitev in nimajo zavezancev, ki bi jih bili po zakonu ali iz katerega drugega pravnega naslova dolžni preživljati ali za to nimajo dovolj sredstev, lahko vložijo vlogo za delno ali celotno oprostitev plačila.
Oprostitve delnih ali celotnih plačil sredstev se določijo na podlagi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno-varstvenih storitev.”
8. člen
Doda se nov 13.b člen, ki se glasi:
“Upravičenec do storitve pomoči družini na domu, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dodatka dodatno prispevati za plačilo storitve.
Dodatni prispevek upravičenca znaša en odstotek dodatka za pomoč in postrežbo za vsako uro opravljene storitve, vendar skupno lahko doseže največ polovico celotnega zneska prejetega dodatka.”
9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prispevek upravičenca k ceni storitev pomoči na domu in pomoči na daljavo se določi na podlagi naslednje lestvice:
----------------------------------------------------------------------
 % zneska povprečne bruto plače      % prispevka k ceni storitev
    v RS v preteklem
  letu na družinskega člana
----------------------------------------------------------------------
       do 60                   0%
       60–90                  10%
       90–110                  20%
      110–130                  30%
      130–150                  40%
      nad 150                  50%
----------------------------------------------------------------------
Osnova za izračun prispevka upravičenca k ceni socialno-varstvene storitve pomoči na domu je delež (%) prispevka k ceni storitve na efektivno uro.
Osnova za izračun prispevka upravičenca k ceni socialno-varstvene storitve socialnega servisa pomoči na daljavo je delež (%) prispevka posameznega upravičenca k mesečni ceni storitve.”
10. člen
O delni ali celotni oprostitvi ter znižanem plačilu storitev odloča Center za socialno delo Ljubljana Šiška po postopku in na način, kot je določeno po predpisih o socialnem varstvu in tem odloku.
11. člen
Črta se 20. člen.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 154-19/00-3
Medvode, dne 23. aprila 2003.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti