Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2070. Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija, stran 4888.

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 21/02 in 67/02) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02) je Občinski svet občine Litija na nadaljevanju 5. redne seje z dne 14. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija
1. člen
Občina Litija s tem sklepom ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija (v nadaljevanju: svet).
Svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.
Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja pomembna za varnost cestnega prometa ukrepe za izboljšanje varnosti,
– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu ter sodeluje pri razvoju programa treninga varne vožnje,
– spodbuja znanstveno-raziskovalno delo na področju cestnega prometa,
– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja,
– razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe,
– opravlja tudi druge zadeve s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu,
– ugotavlja ogroženost varnosti učencev na poti v šolo ne glede na oddaljenost od osnovne šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo in splošnimi akti občine,
– vsaj enkrat letno o svojem delu poroča občinskemu svetu.
2. člen
Delovanje sveta je javno.
Člane sveta imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za mandatno dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Mandatna doba članov sveta je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta.
Svet šteje devet članov, in sicer:
– predstavnika osnovnih šol,
– predstavnik Policijske postaje Litija,
– predstavnik Vzgojno-varstvenega zavoda Litija,
– predstavnik občinske uprave Občine Litija,
– predstavnik občinskega sveta Občine Litija,
– predstavnik avtoprevoznikov,
– predstavnik avto šole,
– predstavnik sveta Mestne skupnosti Litija.
Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika, ki nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti.
Za izvajanje svojih nalog na posameznih področjih lahko svet imenuje komisije. Sestavo komisij in njihove pristojnosti določi svet s sklepom o ustanovitvi.
3. člen
Predsednik sveta pripravlja, sklicuje in vodi seje sveta ter skrbi za izvajanje sprejetih odločitev.
Svet obravnava zadeve iz svojega delovnega področja na sejah. Gradivo za sejo mora biti poslano članom sveta najmanj tri dni pred sejo.
Delo sveta se podrobneje uredi s poslovnikom sveta.
Opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih nalog za svet zagotavlja občinska uprava.
4. člen
Člani sveta prejemajo za svoje delo sejnino v višini 2% plače župana občine predsednik ter 1% plače župana občine člani sveta. Članom sveta se povrnejo tudi stroški v zvezi z opravljanjem funkcije v svetu.
5. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog sveta se na podlagi vsakoletnega programa sveta zagotovijo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega dela in nalog pridobi finančna sredstva iz drugih virov.
Nadzor nad smotrnostjo porabe finančnih sredstev izvaja ustanovitelj.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 226-1/2003
Litija, dne 14. aprila 2003.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost