Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2066. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2002, stran 4887.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet občine Laško na 4. redni seji dne 2. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Laško
za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2002.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2002 izkazuje:
                         v tisoč SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                 1,688.518
II. Skupaj odhodki                 1,794.488
III. Proračunski primanjkljaj            –105.970
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil           1.857
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev   26.667
VI. Prejeta minus dana posojila in
  sprem. kapit. deležev              –24.810
 
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna             137.000
VIII. Odplačilo dolga                 –2.392
IX. Neto zadolževanje                134.608
X. Povečanje sredstev na računih            3.828
 
Sredstva na računih
Stanje 31. 12. 2001                  39.076
Stanje 31. 12. 2002                  42.904
3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja z obrazložitvami so sestavni del odloka, vendar se ne objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40301-06/2001
Laško, dne 2. aprila 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost