Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2054. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2002, stran 4876.

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 24. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Cerkno za leto 2002
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2002.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna za leto 2002 izkazuje:
Bilanca prihodkov in odhodkov:          v 000 SIT
Prihodki                      670.112
Odhodki                      679.272
Proračunski presežek (primanjkljaj)         –9.160
 
Račun finančnih terjatev in naložb:
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapital. deležev                   6.911
Dana posojila in povečanje kapital.deležev     11.700
Skupni presežek (primanjkljaj)           –13.949
 
Račun financiranja:
Zadolževanje                       –
Odplačilo dolga                   2.284
Neto zadolževanje                  –2.284
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih     –16.233
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-02/2002
Cerkno, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost