Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2063. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2002, stran 4885.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02 in 117/02) je Občinski svet občine Kočevje na 4. redni seji dne 17. 4. 2003 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kočevje za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2002.
2. člen
Proračun Občine Kočevje za leto 2002 je realiziran v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
--------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov              Realizacija 2002
--------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki
    (70+71+72+73+74)               1.861,710.449,67
    Tekoči prihodki (70+71)           1.146,296.938,96
70   Davčni prihodki                920,210.086,78
    700 Davki na dohodek in dobiček        684,658.582,97
    703 Davki na premoženje            89,979.543,40
    704 Domači davki na blago
      in storitve                145,571.960,41
    706 Drugi davki                      –
71   Nedavčni prihodki               226,086.852,18
    710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja         111,371.596,98
    711 Takse in pristojbine            11,524.164,68
    712 Denarne kazni                 59.302,25
    713 Prihodki od prodaje blaga
      in storitev                 8,177.235,95
    714 Drugi nedavčni prihodki          94,954.552,32
72   Kapitalski prihodki               38,158.704,00
    720 Prihodki od prodaje
      osnovnih sredstev             32,604.753,00
    721 Prihodki od prodaje zalog               –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja        5,553.951,00
73   Prejete donacije                 2,674.731,15
    730 Prejete donacije
      iz domačih virov              2,674.731,15
    731 Prejete donacije iz tujine               –
74   Transferni prihodki              674,580.075,56
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij         674,580.075,56
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)         2.089,024.385,25
40   Tekoči odhodki                 467,798.077,66
    400 Plače in drugi izdatki zaposleni     119,521.177,80
    401 Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost            17,467.054,60
    402 Izdatki za blago in storitve       323,898.765,02
    403 Plačila domačih obresti           6,911.080,24
    409 Rezerve                        –
41   Tekoči transferi                663,383.330,78
    410 Subvencije                 2,162.657,83
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom             112,346.047,72
    412 Transferi neprofitnim
      organizacijam in ustanovam         61,714.184,45
    413 Drugi tekoči domači transferi       487,017.333,97
    414 Tekoči transferi v tujino           143.106,81
42   Investicijski odhodki             775,833.823,66
    420 Nakup in gradnja osnovnih
      sredstev                 775,833.823,66
43   Investicijski transferi            182,009.153,15
    430 Investicijski transferi          182,009.153,15
 
III.  Proračunski presežek (I.-II)
    (Proračunski primanjkljaj)          -227,313.935,58
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb             –
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalski deležev (750+751+752)              –
75   Prejeta vračila danih posojil                –
    750 Prejeta vračila danih posojil             –
    751 Prodaja kapitalskih deležev              –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije            –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih           –
    deležev (440+441+442)
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
    440 Dana posojila                     –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe          –
    kapitalskih deležev (IV. – V.)               –
 
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje (500)               127,000.000,00
50   Zadolževanje                  127,000.000,00
    500 Domače zadolževanje            127,000.000,00
VIII. Odplačila dolga (550)              27,317.865,18
55   Odplačila dolga                 27,317.865,18
IX.  Sprememba stanja sredstev
    na računih III.+VI.+IX
    = (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)        -127,631.800,76
X.   Neto zadolževanje (VII. – VIII. – IX)     227,313.935,58
XI.  Neto financiranje (VI. + X.)          227,313.935,58
XII.  Sprememba stanja sredstev
    na računih III.+VI.+IX = (I.+IV.+VII.)-
    –(II.+V.+VIII.)                -127,631.800,76
XIII. Stanje sredstev na računu
    konec pret. leta (2001)            160,724.496,40
XIV.  Stanje na računu konec tekočega
    leta (2002) X. – XI.              33,092.695,64
--------------------------------------------------------------------
Po zaključnem računu proračuna Občine Kočevje se stanje sredstev na računu konec leta 2002 v skupnem znesku 33,092.695,64 SIT prenese v proračun Občine Kočevje za leto 2003, od tega se 14,547.379,98 SIT vključi v finančne načrte krajevnih skupnosti za leto 2003.
3. člen
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve Občine Kočevje:
2. Oblikovanje rezerv
I.  Oblikovanje sredstev rezerv           –
II. Poraba sredstev rezerv       15,160.422,93
III. Stanje sredstev rezerv
   na koncu preteklega
   leta (2001)             12,793.812,00
IV. Stanje sredstev rezerv na koncu
   preteklega leta (2002)       12,633.389,07
Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2002 v znesku 12,633.389,07 SIT se prenese v rezerve Občine Kočevje za leto 2003.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2002 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja proračuna, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kočevje za leto 2002. Bilance so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-3/03-0121
Kočevje, dne 5. aprila 2003.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost