Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2065. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj, stran 4886.

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 86. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 5. seji dne 23. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2002, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2002 realizirani v naslednjih zneskih (v 000 SIT):
--------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki                  6.158.192
II. Skupaj odhodki                  6.985.867
III. Proračunski presežek (I.-II.)          - 827.675
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta sredstva od vrnjenih posojil in od
prodaje kapitalskih vlog                111.780
V. Sredstva danih posojil in nakup kapitalskih
naložb                         17.500
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.
kapitalskih deležev                   94.280
VII. Skupni presežek (I.+IV.) - (II.+V.)       - 733.395
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje proračuna                 –
IX. Odplačilo dolga                     –
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)               –
XI. Povečanje sredstev na računih (VII. - X.)    - 733.395
--------------------------------------------------------------
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 57,055.894,47 SIT se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2002.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Kranj za leto 2002 je priloga tega odloka. Priloga odloka sta tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2002.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40205-0001/01-45/01
Kranj, dne 23. aprila 2003.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost