Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2026. Pravilnik o postopku in pogojih za vpis posameznikov v register zasebnih raziskovalcev, stran 4836.

Za izvrševanje 6. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o postopku in pogojih za vpis posameznikov
v register zasebnih raziskovalcev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za vpis ter postopek za vpis in izbris iz registra zasebnih raziskovalcev.
Posameznika, ki opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot zasebnik (v nadaljnjem besedilu: zasebni raziskovalec) se vpiše v register zasebnih raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: register), če izpolnjuje pogoje za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, določene s tem pravilnikom.
Register vodi ministrstvo, pristojno za znanost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Register je javna knjiga, ki se lahko vodi v elektronski obliki.
II. POGOJI ZA VPIS V REGISTER
2. člen
V register se vpišejo:
– raziskovalci z doktoratom znanosti, ki so usposobljeni opravljati temeljno in aplikativno raziskovalno ter razvojno dejavnost;
– strokovnjaki z magisterijem ali z visoko izobrazbo, ki so usposobljeni opravljati aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost;
– strokovnjaki, ki so usposobljeni opravljati razvojno oziroma inovacijsko dejavnost, ne glede na doseženo izobrazbo in imajo opravljena raziskovalna in razvojna dela, registrirane patente oziroma inovacije.
3. člen
V register se lahko vpiše zasebni raziskovalec, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– ni v delovnem razmerju;
– ni uživalec pokojnine ter ne opravlja neke druge samostojne dejavnosti in v zvezi s tem ni vpisan v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan;
– ima sedež opravljanja dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije;
– ima stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije;
– je usposobljen opravljati raziskovalno in razvojno dejavnost v skladu s prejšnjim členom.
4. člen
Z vpisom v register zasebni raziskovalec pridobi možnost za prijavljanje na razpise za zbiranje ponudb za raziskovalne in razvojne projekte, ki jih objavlja pristojno ministrstvo.
5. člen
Zasebni raziskovalci iz prve alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se lahko prijavljajo na razpise za zbiranje ponudb za vse vrste raziskovalnih in razvojnih projektov.
Zasebni raziskovalci iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, se lahko prijavljajo na razpise za zbiranje ponudb za izvajanje aplikativnih in razvojnih projektov.
Zasebni raziskovalci iz tretje alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, se lahko prijavljajo na razpise za zbiranje ponudb za izvajanje razvojnih projektov.
III. REGISTER
6. člen
Skupaj z registrom se vodi zbirka listin, v katero se vlagajo listine in drugi spisi, ki so v zvezi z vpisom v register.
7. člen
V register se vpišejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka vpisa;
– datum in številka odločbe, na podlagi katere je opravljen vpis;
– ime in priimek zasebnega raziskovalca, EMŠO;
– naslov stalnega prebivališča zasebnega raziskovalca;
– sedež opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– predmet oziroma področje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– datum zadnjega poročila o delu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– davčna številka;
– šifra iz evidence raziskovalcev pri ministrstvu;
– številka in datum odločbe o izbrisu.
8. člen
V register se vpisujejo spremembe podatkov iz četrte do vključno sedme alinee prejšnjega člena in datum sprememb. V primeru izbrisa iz registra pa datum izbrisa z navedbo ali je bil opravljen na zahtevo zasebnega raziskovalca ali po uradni dolžnosti.
IV. POSTOPEK ZA VPIS V REGISTER
9. člen
Postopek za vpis v register se začne s pisno vlogo. Vloga vsebuje zahtevek za vpis s podatki, ki se vpisujejo v register, ter z drugimi podatki, ki jih mora imeti vsaka vloga v upravnem postopku.
Osebni podatki zasebnega raziskovalca, vpisani v register, se uporabljajo v skladu z določbami zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02).
10. člen
Vlogo za vpis v register se poda na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. K vlogi mora vlagatelj priložiti še:
– kratek življenjepis;
– dokazilo o stopnji strokovne izobrazbe;
– dokazila o morebitnih prejetih nagradah;
– dokazila o morebitnih podeljenih patentih oziroma inovacijah;
– dokazila o možnosti uporabe ustrezne raziskovalne opreme in o ustreznih prostorih;
– bibliografijo, v kateri so posebej opredeljena objavljena znanstvena in posebej strokovna dela, izdana doma in v tujini (npr. izpis iz COBISS-a ali navedba naslednjih podatkov za vsako enoto: avtorji, naslov, vir in leto objave);
– podatke o drugih rezultatih dosedanjega dela na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega pravilnika;
– fotokopijo javne listine, s katero se dokazuje državljanstvo.
Če vlagatelj k vlogi za vpis prilaga fotokopije dokumentov, mora biti njihova istovetnost z originalom potrjena. Izjavo o istovetnosti z originalom lahko napiše vlagatelj in jo potrdi z lastnoročnim podpisom in datumom potrditve.
11. člen
Zasebni raziskovalec mora o vseh spremembah v zvezi s svojim statusom oziroma v zvezi s pogoji za vpis v register takoj obvestiti ministrstvo.
12. člen
Če vloga za vpis ni popolna, jo ministrstvo vrne vlagatelju, da jo dopolni v roku trideset dni.
Če vlagatelj vloge v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, ministrstvo vlogo zavrže.
13. člen
Vlogo za vpis v register ministrstvo posreduje strokovni komisiji (v nadaljnjem besedilu: komisija). Komisijo imenuje minister, pristojen za znanost (v nadaljnjem besedilu: minister). Komisija prouči, ali vlagatelj izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v register in o tem izda svoje mnenje v obliki zapisnika.
14. člen
Na podlagi mnenja komisije iz prejšnjega člena izda minister odločbo o vpisu v register oziroma odločbo o zavrnitvi vloge za vpis v register v roku trideset dni od prejema popolne vloge za vpis.
Odločbo iz prejšnjega odstavka se v prepisu vroči vlagatelju in tudi drugim, ki imajo pravni interes, če to zahtevajo.
V. POROČILO O DELU IN IZBRIS IZ REGISTRA
15. člen
Zasebni raziskovalec mora vsaki dve leti do konca meseca januarja predložiti ministrstvu poročilo o delu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Poročilo o delu obsega:
– opisno poročilo o raziskovalni in razvojni dejavnosti, iz katerega je razvidno, da objavljena in dokumentirana raziskovalna in razvojna dela kažejo na kakovostno in kontinuirano raziskovalno in razvojno dejavnost;
– bibliografijo, v kateri so posebej opredeljena objavljena znanstvena in posebej strokovna dela, izdana doma in v tujini (npr.: izpis iz COBISS oziroma po standardu COBISS);
– dokazila o morebitnih nagradah ali podeljenih patentih oziroma inovacijah;
– druge raziskovalne in razvojne reference s kratkim opisom.
16. člen
Komisija mora poročilo o delu proučiti v roku šestdeset dni od prejema poročila o delu.
Komisija prouči poročilo o delu tako, da ugotavlja, ali zasebni raziskovalec izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta pravilnik glede izvajanja raziskovane in razvojne dejavnosti. Komisija sporoči svojo strokovno oceno ministru v obliki zapisnika.
Minister izda na podlagi ocene komisije odločbo o izbrisu zasebnega raziskovalca iz registra, če poročilo o delu ni pozitivno ocenjeno.
17. člen
Če delo in poslovanje zasebnega raziskovalca kaže, da le-ta ne izpolnjuje več pogojev po tem pravilniku, ali da ni pogojev, da bi še naprej opravljal dejavnosti, registrirane v registru zasebnih raziskovalcev, začne ministrstvo po uradni dolžnosti postopek za preizkus ali zasebni raziskovalec še izpolnjuje pogoje za vpis v register.
Za izvedbo postopka preizkusa iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe 13. člena tega pravilnika.
18. člen
Zasebni raziskovalec se po uradni dolžnosti izbriše iz registra, če ministrstvo ugotovi, da le-ta ne izpolnjuje več pogojev iz 3. člena tega pravilnika oziroma, če ne izpolnjuje pogoja, določenega v prvem odstavku 15. člena tega pravilnika.
19. člen
O izbrisu iz registra izda minister odločbo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Zasebni raziskovalci, vpisani v register do 31. 12. 2002, predložijo prvo poročilo o delu v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika, tisti, ki so bili vpisani v register od 1. 1. 2003 dalje, pa do konca januarja 2004.
Komisija mora poročila o delu, ki se v skladu s prejšnjim odstavkom ministrstvu predložijo v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika, pregledati do konca septembra 2003, tista poročila, ki se ministrstvu predložijo do konca januarja 2004, pa do konca marca 2004.
21. člen
Vse odločbe, na podlagi katerih so bili zasebni raziskovalci do uveljavitve tega pravilnika vpisani v register, ostanejo še naprej v veljavi.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o postopku in o pogojih za vpis posameznikov, ki opravljajo raziskovalno dejavnost kot zasebniki, v register zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 30/92, 46/93 in 61/98).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-2/2003/5
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.
EVA 2003-3311-0023
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost