Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2062. Program priprave lokacijskega načrta območja B 20 Stol, stran 4883.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine Kamnik 25. 4. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta območja B 20 Stol
1. PREDMET IN CILJI SPREJEMA LOKACIJSKEGA NAČRTA B 20 STOL
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v prostopku priprave sprejemanja lokacijskega načrta B 20 Stol. Določijo se cilji in izhodišča, vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, organizacija priprave, sodelujoči organi, organizacije in strokovne službe, vsebina in obseg lokacijskega načrta, roki in objava.
Cilji priprave in sprejema lokacijskega načrta so določitev meril, pogojev in ukrepov v zvezi z organizacijo dejavnosti v prostoru ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev sprejetih v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kamnik.
2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
B 20 STOL
2. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990 – dopolnitev 2002, ki jih je sprejel Občinski svet občine Kamnik na 31. seji dne 9. 10. 2002 (Uradni list RS, št. 90/02). Sprejete spremembe in dopolnitve se nanašajo pretežno na spremembe in nove predloge PIN, na spremembo namenske rabe prostora t.j. na širitev območij stavbnih zemljišč, spremembo agrarnih prostorsko ureditvenih operacij in spremembo in dopolnitev urbanistične zasnove mesta Kamnik, ter spremembe in dopolnitve zasnov v celoti.
V okviru sprememb in dopolnitev urbanistične zasnove mesta so za območje Duplica podana osnovna izhodišča pri oblikovanju območja Stola, ki so zasnovana v skladu s pripombami in v okviru osnovnih usmeritev iz strokovnih podlag. Prometno izhodišče je lega med Ljubljansko cesto, ki se obravnava kot hrbtenica urbanega prostora Kamnika in obvoznico, po kateri teče tranzitni promet regionalnega značaja ter v neposredni bližini potniškega terminala primestne železnice. Programsko izhodišče so ob prečnih cestnih povezavah (katerim pripada tudi južni del obvoznice) umeščeni centri s pretežno osrednjo namensko rabo prostora, ki oblikujejo urbana središča na stiku dveh mestnih predelov, skrajno severno in južno vozlišče dobita širši – regionalni značaj. Izhodišče revitalizacije in prestrukturiranja proizvodnih površin so površine na katerih se proizvodnja opušča oziroma se več ne vrši, ki predstavljajo sive mestne cone, površine, ki so vizualno in funkcionalno degradirane in ovirajo razvoj sosednjih območij, obenem pa predstavljajo ključni prostorski potencial, s katerim se mesto obnavlja. Južno središče na Duplici predstavlja center širšega regionalnega značaja in južni vstop v mesto in je razdeljeno na tri dele: južni del med Ljubljansko obvoznico in Kamniško Bistrico, severni in osrednji del.
V okviru urbanistične zasnove mesta Kamnik planski dokument spreminja tudi območja in načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti. Tako za območje nekdanjega B 20 Stol, določa izdelavo več prostorskih izvedbenih načrtov oziroma ureditvenih pogojev s tem, da novo opredeljeno območje B 20 Stol predstavlja del prejšnjega.
3. VSEBINA IN OBSEG POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV
3. člen
Lokacijski načrt se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov občine Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– reambulacije temeljnega geodetskega elaborata območja B 20 Stol Kamnik iz leta 1998,
– idejnih tehnoloških rešitev z vsemi prometnimi in komunalnimi rešitvami, ki jih predvideni uporabniki prostora pripravijo v skladu s svojimi potrebami za predvideno dejavnost v prostoru v okviru planskih aktov občine,
– presoje vplivov na okolje, ki se izdela za predvidene posege,
– prometne študije obravnavanega območja,
– morebitnih variantnih strokovnih rešitev, ki se izdelajo na podlagi idejnih tehnoloških rešitev predvidenih uporabnikov in uskladijo v postopku poteka naloge,
– drugih strokovnih podlag.
Kolikor se tekom postopka priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo tekom postopka.
4. ORGANIZACIJA PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
B 20 STOL IN NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
4. člen
Za organizacijo priprave lokacijskega načrta se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik. Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi planskih usmeritev, strokovnih podlag in smernic pristojnih organov, organizacij in strokovnih služb ter glede na dejanske možnosti in potrebe. Izvajalca je izbral naročnik na podlagi zbiranja ponudb. Sredstva za izdelavo zagotovi zainteresirani naročnik, družba Stol d.d.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja in bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta so:
– Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske javne službe, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Občina Kamnik, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, izpostava Kamnik, Glavni trg 24,1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kamnik, Maistrova ul. 18, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik.
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice za načrtovanje oziroma predhodna mnenja in pogoje tudi drugih udeležencev, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ti pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega odstavka določijo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, pripravljalec jih mora smisleno upoštevati pri njegovi pripravi.
Zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora morajo v 30 dneh po prejemu vloge in programa priprave posredovati svoje smernice, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo mnenje in sodelovanje ni potrebno.
Na izdelane dopolnjene osnutke pa morajo v 30 dneh po prejemu vloge izdati mnenje, sicer se šteje, da se strinjajo s predlaganimi posegi.
Pri izdelavi mnenja se preverja, kako je izdelovalec lokacijskega načrta upošteval postavljene smernice. V mnenju nosilci urejanja prostora ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev od tistih, ki so jih podali v smernicah.
6. VSEBINA IN OBSEG LOKACIJSKEGA NAČRTA
6. člen
Lokacijski načrt se pripravi v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter skladno z navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Z lokacijskim načrtom bodo podrobneje določeni pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja, objektov in naprav ter rešitve v zvezi z infrastrukturnim urejanjem in varovanjem okolja območja B 20 Stol.
Lokacijski načrt vsebuje tekstualni del – odlok in grafični del prikazan na digitalnem geodetskem posnetku v merilu 1:500 oziroma 1:1000.
7. DOLOČITEV ROKOV
7. člen
S tem programom priprave, ki sledi izvedeni prostorski konferenci, se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja lokacijskega načrta:
– priprava stališč in priporočil do usmeritev prostorske konference s strani pristojnega organa Občine Kamnik (15 dni) v mesecu aprilu 2003,
– pridobivanje smernic za načrtovanje nosilcev urejanja prostora (30 dni) v aprilu in maju 2003,
– izdelava potrebnih strokovnih podlag (45 dni) v mesecu maju in juniju 2003,
– izdelava osnutka načrta za javno razgrnitev (75 dni) do oktobra 2003,
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni) v oktobru in novembru 2003,
– priprava stališč do pripomb in predlogov (15 dni) v decembru 2003,
– obravnava in potrditev stališč na pristojnem organu občine (15 dni) v januarju 2004,
– pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora (30 dni) v januarju in februarju 2004,
– priprava predloga lokacijskega načrta (45 dni) v februarju in marcu 2004,
– sprejem predloga lokacijskega načrta na občinskem svetu v aprilu 2004,
– objava v Uradnem listu RS v maju 2004.
8. DOLOČITEV OBJAVE
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-3/99
Kamnik, dne 25. aprila 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost