Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2056. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2003, stran 4879.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in odločitve ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 17. in 98. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 5. seji dne 24. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dolenjske Toplice za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                   Proračun leta 2002
     v SIT
---------------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                  580,061.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                        268,053.000
70  DAVČNI PRIHODKI                         224,955.000
   700 Davki na dohodek na dobiček                 172,075.000
   703 Davki na premoženje                     17,975.000
   704 Domači davki na blago in storitve              34,905.000
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                        43,098.000
   710 Udeležbe na dobičku in
     dohodki od premoženja                     8,700.000
   711 Takse in pristojbine                     2,047.000
   712 Denarne kazni                          101.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              550.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                   31,700.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                       63,431.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                 –
   721 Prihodki od prodaje zalog                       –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
     nematerialnega premoženja                  63,431.000
73  PREJETE DONACIJE                         1,360.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov               1,360.000
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                       247,217.000
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                  247,217.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   610,261.000
40  TEKOČI ODHODKI                         120,305.000
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              20,120.000
   401 Prispevki delodajalcev za
     socialno varnost                       2,665.000
   402 Izdatki za blago in storitve                 94,620.000
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                            2,900.000
41  TEKOČI TRANSFERI                        131,251.000
   410 Subvencije                          15,300.000
   411 Transferi posameznikom in
     gospodinjstvom                        24,750.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                         19,600.000
   413 Drugi tekoči domači transferi                71,601.000
   414 Tekoči transferi v tujino                       –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                      209,900.000
   420 Nakup in gradnja
     osnovnih sredstev                      209,900.000
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                     148,805.000
   430 Investicijski transferi                   148,805.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                       –
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  –30,200.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                 –30,200.000
XI. SREDSTVA NA RAČUNIH                        +30,200.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.+XI.) =III.                    –
---------------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
Župan Občine Dolenjske Toplice je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 5% brez soglasja občinskega sveta oziroma, da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 10% posameznega področja.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2004 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 2,900.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina v proračunu 2003 ne namerava zadolžiti.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dolenjske Toplice ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine drugim fizičnim in pravnim osebam, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic 5,000.000 tolarjev.
O kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, odloča župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske, določene s proračunom.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine, kot predstojnemu organu občine, predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, direktor občinske uprave ali nadzorni odbor.
11. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02/368/03-03
Dolenjske Toplice, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost