Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2053. Odlok o predkupni pravici Občine Cankova na nepremičninah, stran 4876.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet občine Cankova na 6. redni seji dne 25. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Cankova
na nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice občine na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežjih in objektov izven poselitvenih območij ali delu teh območij v občini.
Območja naselij so vrisana v kartah v merilu 1:5000 do parcele natančno in so sestavni del tega odloka.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno pravice če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena tudi sredstva.
3. člen
Šteje se da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46501- 06/2003
Cankova, dne 25. aprila 2003.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

AAA Zlata odličnost